Now showing items 163-182 of 505

  • Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen yontmataş aletlerin coğrafi bilgi sistemiyle incelenmesi 

   Gülseven, Birkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Paleolitik Dönem'de yaşamış insan gruplarının yaşamsal aktivitelerinin mekanla ilişkilendirildiği çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu kapsamda Gürgürbaba Tepesi'nde iskân etmiş insan gruplarının yaşadıkları çevreyi ...
  • Gılles Deleuze`ün sinematografik imgeleri çerçevesinde Stanley Kubrick`in otomatik portakal filminin analizi 

   Demiroğlu, Leyla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Fransız filozof Gilles Deleuze çağdaş felsefenin en önemli düşünürlerinden biridir. Siyaset kuramı, feminist kuram ve sinema kuramı gibi birçok alanı düşünceleri ve yaklaşımlarıyla etkilemiştir. Düşünsel bir yaratım olan ...
  • Haçlı Gölü ve yakın çevresinin fizikî coğrafya özellikleri 

   Erzen, Mehmet Selim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Doğu Anadolu Bölgesi'nin Muş ili sınırları içerisinde yer alan Haçlı Gölü'nü konu edinen bu çalışmada Haçlı Gölü ile yakın çevresinin fizikî coğrafya özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda bölgenin ...
  • Hakkari Beyliği (1130-1849) 

   Akin, İhsan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-20)
   İran ve Irak ülkelerinin sınırında ve ülkemizin güney doğusunun en uç noktasında yer alan Hakkâri; tarihi, doğası, sosyal ve kültürel dokusu, jeopolitik konumu, kaynakları, coğrafik yapısı ve tarihte farklı din ve milletlere ...
  • Hakkari`de Urartu izleri 

   Tanyürek, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Doğu Anadolu'da MÖ 1. Binyılın ilk yarısında güçlü bir uygarlık kuran Urartu Krallığı, batıda Fırat Nehri, kuzeyde Aras vadisi, doğuda Urmiye Gölü'nün doğu kıyıları güneyde ise Güney Torosları içerisine alan ...
  • Halepçe`ye yapılan kimyasal saldırıda İran`ın rolü (1988) 

   Sharif, Omed Nasih Sharif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-31)
   Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Irak diye bir ülke yoktu. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Ġngiltere o bölgeleri ele geçirerek bölgenin siyasî haritasını değiĢtirdi. Irak Eyaleti 12 Mart 1921 Kahire kongresiyle Ġngiltere ...
  • Halk mimarisi kapsamında Safranbolu 

   Eser, Tuğba (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bu çalışmada, Safranbolu'daki yapılar halk mimarisi kavramı etrafında değerlendirilmektedir. Çalışmada güncel olanın yanında geçmiş yaşantıların, ihtiyaçların, geleneklerin izlerinin mimari yapıların oluşumundaki ...
  • Harput (Elazığ) musikisinde kullanılan çalgıların musikî içerisindeki ağız-tavır ile etkileşimleri 

   Kirmizigül, Tayfun (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-19)
   KIRMIZIGÜL, Tayfun, Harput (Elazığ) Musıkîsinde Kullanılan Çalgıların Musıkî İçerisindeki Ağız-Tavır ile Etkileşimleri. Yüksek Lisans Tezi, Van, 2019 Harput (Elazığ) ağzı Türk Halk Musıkîsi içerisinde özel bir tavır ...
  • Hatay mihrapları 

   Kaya, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
   İslâm dini mimarisinde mihraplar, namaz kılmak için kıble yönünü göstermenin yanı sıra plan şemaları, cephe düzenleri ve süsleme programlarıyla da yapıldıkları dönemin sanat özelliklerini yansıtan önemli mimari elemanlardır. ...
  • Hâciblik kurumunun ortaya çıkışı ve gelişimi 

   Küçük, Fatma Nur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   Tarihi oldukça eskiye dayanan hâciblik kurumu sözlükte araya girmek, mâni olmak, birinin bir yere girmesini engellemek; örtmek, gizlemek anlamlarına gelen hacb kelimesinden gelmektedir. Bir kişinin bir yere girmesine engel ...
  • Hâlidî medrese geleneği ve Norşin Medresesi 

   Ermiş, Metin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Norşin Medresesi, yüzkırk yılı aşkın bir süreden beri bulunduğu bölgeyi birçok yönden etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Çalışmamızın amacı, Nakşî-Halidî Medrese geleneğine bağlı birçok din âlimi yetiştiren ve ...
  • Helal turizm algısı Van ili örneği 

   Doğan, Tuğba (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   Helal turizm; tam anlamıyla bir kavram birliğinin sağlanamadığı, turizm endüstrisinde yeni bir pazardır. İslamiyet inancına sahip olan kişilerin refah seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler ve hitap edilen kitlenin ...
  • Hicri IV. asırda Ehl-i Sünnet ve Şia çatışmasının mezhepler tarihi yazıcılığına etkisi (Taberî ve Ya`kubî örneği) 

   Aziz, Sadiq Ibrahim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-25)
   Araştırmamızda Hicri III-IV. Asırda yaşamış biri Ehl-i Sünnet'in diğeri Şia'nıniki büyük tarihçileri olan Taberî (ö.310) ve Yakubî (ö.292)'nin İslam mezhepleriaçısından önemli olan ve mezhepler arasında temel ...
  • Hindistan`ın Şanghay İşbirliği Örgütüne katılma nedenleri ve bu nedenlerin küresel faktörler bazında incelenmesi 

   Tekin, Melike (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Hem Asya kıtasında hem de günümüz uluslararası toplumda adından ve faaliyetlerinden söz ettiren Şanghay İşbirliği Örgütü, 2001 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ...
  • Hizmet kalitesinin müşteri sadakatine etkisinde müşteri tatmininin aracılık rolü: Katılım bankaları örneği 

   Sheikh Debes, Bashar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Hizmet kalitesi kuruluşların çoğunda ve özellikle bankacılık alanında önemli faktör sayılmaktadır. Çünkü müşteri tatmini ve sadakatini kazanmak için önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de katılım ...
  • Hokand Hanlığı`nda bir Kırgız kadın general:Kurmancan Datka (1811-1907) 

   Keserci, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   XIX. yüzyılda Alay Hanışası unvanıyla bilinen, ömrü ve yaptığı etki ile Türkistan coğrafyasına mal olmuş, Türk tarihinin bilinen ilk kadın generali Kurmancan Datka'nın (1811-1907), hayatı ve siyasî faaliyetleri tezin ...
  • Hoşap Kalesi kazısı seramikleri (2007-2017) 

   Meydan, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   Hoşap Kalesi Van'ın Gürpınar ilçesinde yer almaktadır. Van-İran ticari karayolu üzerinde önemli sınır karakolu kalelerinden biridir. Osmanlı Dönemi'nde Mahmudi Beyleri tarafından kullanılmıştır. Çalışmada Hoşap ...
  • Hoşap Kalesi kazısı tütün lüleleri (2007-2015) 

   Berge, Sinan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan her bir buluntu geçmişin önemli bir parçasıdır. Bu buluntular kendi içerisinde incelenir, tipolojisi belirlenir, kayıt işlemleri yapılır ve sonra diğer parçalarla olan ilişkisi bilimsel ...
  • Hüseyin Vâiz el- Kâşifî`nin Ahlâk-ı Muhsinî`si 

   Çazim, Kasim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   İslâm ahlâk düşüncesinde ahlâk ile ilgili farklı türlerde birçok eser verilmiştir. Ahlâk-ı Muhsinî de siyasetnâme türü olarak dönemin sultanı Hüseyin Baykara'nın isteği üzerine Hüseyin Vâiz el- Kâşifî tarafından ...
  • Hybridity and identity crises in randa jarrar`s a map of home and him, me, muhammad ali and elif shafak`s honor and the forty rules of love 

   Shafiq, Khansa Taha (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Pek çok entelektüel eserler arasında, melez kültür ve bireysel kimlik, küreselleşme çağında temel bir role sahiptir, fikir akışının gerçekleştiği süreç küresel sistemin ilkelerini oluşturur. Hibridizasyon, dünyanın çeşitli ...