Now showing items 183-202 of 505

  • I. Basileios Dönemi`nde Bizans ve Batı ilişkileri (867-886) 

   Öztürk, Yildirim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bizans İmparatorluğu, III. Leon (717-741)'un 726'da başlattığı tasvir kırıcılık hare-ketiyle dinsel ve siyasal açıdan zor bir döneme girdi. Hem dâhili hem de harici siya-sette zor duruma düşen Bizans, bu hareketin ...
  • II. Abdülhamit Dönemi işçi ve işçi hareketleri 

   Kalkan, Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Osmanlı Devleti'nde işçi sınıfının oluşumu uzun bir süre almıştır. II. Abdülhamit döneminde yeni bir sınıf olan işçiler sanayi kentlerinde ortaya çıkmış etkili bir sınıf olmuşlardı. Selanik, İstanbul gibi Osmanlı ...
  • II. Rusa önemi kalelerinde görülen mimari süslemeler 

   Ocak, Hazal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Tez çalışmamızın amacı, II. Rusa Dönemi'nde görülen mimari süsleme öğelerini teknik ve stilistik açıdan irdelemektedir. Bu bağlamda ilk olarak Urartu Krallığı'nda süslemelerin yapıldığı materyaller ele alınmış ...
  • III. Selim hayatı, edebi kişiliği, şarkıları ve 18. yüzyıl musikisine etkileri 

   Bor, Sefer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Medeniyetlerin ortaya çıkmasında ve tarih sahnesinde yer almasındaki en büyük etken bilindiği üzere kültürdür. Varoluştan, günümüze kadar insanın içinde olduğu her şey kültürlenmenin bir parçası olmuştur. Anadolu'dan ...
  • Immanuel Kant`ın ahlak felsefesinde özgürlüğün temellendirilmesi 

   Oskay, Bülent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Bu çalışma, Kant'ın ahlak felsefesinde özgürlüğün temellendirmesi konusunuincelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle Kant'ın ahlak felsefesinin genelhatları açıklanarak bu ahlak felsefesi: iyi isteme, ödev ...
  • Impact of human resource management practices on the innovation and creativeness in Erbil-Iraq 

   Mahmood, Falah Saeed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bu bilimsel araştırma, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının beceri ve yaratıcılık ve yenilik üzerindeki etkisini göstermektedir.Bu çalışma, endüstriyel firmalarda insan kaynakları yönetiminin önemini göstermekte ve ...
  • Irak Ulusal ve Erbil Medeniyet Müzelerin`deki İslami dönem sikkelerinden örnekler 

   Bandyan, Hussein Rafeeq Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Sikke, hemen her dönemde hükümdarların, iktidarların ve devletlerin maddi ve kültürel sembolü durumundadır. İslam devletlerin ekonomik, siyasi, kültürel, sanat güçlerini örenmek ve anlamak için İslam dönemi sikkeleri, ...
  • Irak`taki siyasi faaliyetler (1954-1958) 

   Haruti, Berivan Mohammed Mahmood (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu araştırma temel olarak Irak'ta 1954-1958 yılları arasında gerçekleşen rejim değişikliğine ve siyasî faaliyetlere odaklanacaktır. Bu dönemde gerçekleşen siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmelere zemin hazırlayan ...
  • Isauria Hanedanı döneminde Bizans (717-802) 

   Akkuş, Duygu (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-11)
   III. Leon'un 717 yılında Bizans İmparatorluğu'nun tahtına oturmasıyla başlayan Isauria Hanedanı dönemi 802 yılında İmparatoriçe Irene'nin bir ihtilal neticesinde tahttan indirilmesiyle son bulmuştur. ...
  • Isolation and loneliness in Carson Mccullers`s and Ernest Hemingway`s novels 

   Chicho, Luqman Ameen (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-02)
   Bu çalışma, özellikle `izolasyon ve yalnızlık` temalarına odaklanan Carson McCullers'in ve Ernest Hemingway'in romanlarını karşılaştırma ve analiz etmeyi amaçlamaktadır.Hem romancıların biyografilerini veriri hem ...
  • İbn Cemâa`nın haberî sıfat anlayışı 

   Öztürk, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Allah Teâlâ'nın mükerrem bir varlık olarak yarattığı insan, tarih boyunca yaratıcısını tanıma gayreti içerisinde olmuştur. İslam tarihi içerisinde de yüce yaratıcıyı tanıma, bilme gayesi ile Kur'an-ı Kerim'e ...
  • İbn Cınni ve İnbu`l Enbarıye göre nahiv usül ilmi 

   Khudhur, Doaa Khaleel Khudhur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Şüphesiz ki nahiv ve nahiv usulü ilimleri arasında sağlam bir alaka ve gülü bir bağ vardır. Zira nahiv ilmi dil kurallarında bahsederken nahiv usluli bu kuralların nedenleri ve kaynaklarında söz eder. Bundan dolayı gerek ...
  • İbn Haldun düşüncesinin varlık ve bilgi temelleri 

   Küçükkaya, Talha (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-26)
   İbn Haldun (1332-1406) İslâm düşünce tarihindeki önemli düşünürlerdenbiridir ve en çok umran ilmi ile tanınır. Dolayısıyla o, umran ilminin içerdiği konuve tartışmalar bağlamında daha ziyade tarih, siyaset gibi alanlarda ...
  • İbrahim Arvas`ın din eğitimine katkıları 

   Yaşa, Yasemin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim politikalarında din eğitimi giderek sınırlandırılmıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan demokratik gelişmeler, din ve ...
  • İç girişimcilik ve örgütsel faktörlerin hizmet inovasyon performansına etkisi: Kamu hastanesinde bir uygulama 

   Ekingen, Erhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Hizmet ve ürünlerde gerçekleşen inovasyonlar, bir yandan işletmeye ve ekonomiye yeni katma değerler sağlarken diğer yandan da sektörlerin gelişimini desteklemektedir. Özellikle hizmet sektöründe gerçekleştirilen hizmet ...
  • İhyâu `Ulûmi`d-din eserinde bireysel ahlak eğitimi 

   Çam, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-18)
   Birçok yetenekle dünyaya gelen insanın yaşadığı toplumsal hayatta mutlu olabilmesi için birlikte yaşadığı insanlarla olumlu ilişkiler gerçekleştirmesi gerekir. Ahlak, bireyler arasındaki bu ilişkileri ayakta tutan önemli ...
  • İkinci yeni şiirine arketipsel sembolizm açısından bir yaklaşım 

   Yavuzer, Mehmet Şahin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Carl Gustav Jung tarafından ortaya atılan arketipsel kuram, edebiyat eleştirisinde de yerini alır. İnsanoğlunun ortak davranışlarını araştıran kuramdan, Northop Frye, Leslie Fiedler, Maud Bodkin gibi yazarlar, bu teoriyi ...
  • İlâhî hitâbın karakteristiği 

   Dündar, Mazhar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Yüce Allah, imkânlar âleminde, insana iki alan üzerinden hitâp etmektedir. Biri ` kevnî hitâp`; diğeri ise, `kelâmî hitâp`tır. Bu iki hitâp şekli, yüzleri birbirine dönük, her biri diğerinin tecelligâhı olan anlamlı simgeler ...
  • İmam hatip lisesi ve diğer lise mezunu ilahiyat fakültesi öğrencilerinin dini tutumlarının mukayesesi(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Hakkâri Üniversitesi örneği) 

   Korkmaz, Nurettin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Yapılan araştırmanın konusunu farklı liselerden mezun olmuş ve şu an ilahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin dini tutumlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmada ilahiyat fakültesi öğrencilerinin daha önce ...
  • İmamet doktrininin Şia-İmamiyye inançlarının şekillenmesindeki etkisi 

   Maviş, Nezir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   İmâmet Doktrininin Şiâ-İmâmîyye inançları üzerindeki etkisini kelâmî açıdan ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, İmâmîyye'nin temel kaynaklarından derlenen rivayet ve yorumlarda söz konusu etkinin izleri sürülmektedir. ...