Now showing items 80-99 of 505

  • Chomsky`nin kartezyen dil anlayışı 

   Önür Dayan, Hatice (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-19)
   Bu çalışmada Chomsky'nin Kartezyen dil anlayışı, yani dilin apriori yönü üzerine yaptığı tespitlerin incelenmesi esas konudur. Dilin doğuştanlığı görüşünün dil felsefesindeki yeri ve Chomsky ile nasıl şekillendiği ve ...
  • Cultural clash in the joy luck club and the kitchen god`s wife by amy tan and the house on mango street and women hollering creek by Sandra cisneros 

   Galali, Zryan Jamal Ahmed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışmada Amy Tan ile Sandra Cisneros'un eserlerinde kültürel çöküş konusu, postmodern ve oluşum romanı (bildungsroman) bakış açısı ile incelendi. Çalışmada Tan'ın The Joy Luck Club ve The Kitchen God's ...
  • Cultural reconciliation in Sherman Alexie`s flight and the absolutely true diary of a parttime Indian 

   Rasul, Shokhan Abdalla Rasul (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Çok kültürlü kimlik küresel dünyanın ortak özelliğidir. Modern dünyada bir yer bulmaya çalışan bir birey olmak, modern çok kültürlü değerler ve normlar arasında uzlaşma ve özümseme gerektirir. Bu çalışma, Amerikan yerlilerinin ...
  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Türkiye`de seçim ittifakları 

   Bilgili, Mehmet Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   16 Nisan 2017 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilen anayasa değişikliği ile Türkiye'de uygulanan hükûmet sisteminde değişiklik yapılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. İttifak düzenlemesiyle ...
  • Cumhuriyet Dönemi devlet üretme çiftlikleri ve faaliyetleri (1950-1985) 

   Karahan, İlhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-22)
   Tarihin başlangıcından beri birçok medeniyet ve imparatorluğa ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında tarım her gelen medeniyet ve her kurulan imparatorluk için vaz geçilmez bir unsur olmuştur. Bu topraklarda kurulan her ...
  • Cumhuriyet Dönemi sağlık politikaları ve frengi ile mücadele (1923-1950) 

   Karatorğut, Kürşad (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   İnsanlık tarihini derinden etkileyen önemli toplumsal olayların başında savaşlar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar gelmektedir. Anadolu toprakları konumu itibariyle üç kıtayı birbirine bağlamasından dolayı tarihsel süreç ...
  • Cumhuriyet Dönemi Türkiye`de milliyetçiliğin gelişimi ve ulus kimlik inşası 

   Volkan, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-07)
   Bu çalışmanın amacı, milliyetçiliği kuramsal ve kavramsal olarak analitik bir düzlemde açıklamaya çalışmak, Avrupa'da ortaya çıkışını ve gelişiminin Türkiye üzerinde nasıl zuhur bulduğunu ortaya koymak olacaktır. Bu ...
  • Cumhuriyet Döneminde Tatvan (1950-1970) 

   Tekin, Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   Köklü bir tarihe ve kültürel bir zenginliğe sahip Van Gölü Havzası coğrafyası, 20. yüzyıl başlarında isyanların, savaşların ve göçlerin yaşandığı hareketli bir döneme sahne olmuştur. Özellikle Ermenilerin başlatmış olduğu ...
  • Çağdaş Arap romanında dini değerler -1990-2015- 

   Haj Mohammad, Majed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-04)
   Araştırmamız, çağdaş Arap romanında geçen dinî değerleri ele almakta ve araştırmaya konu olan romanların taşıdığı mesajların topluma aktarılması konusunda roman sanatının sahip olduğu güçlü ve eşsiz olanaklara değinmektedir. ...
  • Çalışma sermayesinin işletme performansı üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme 

   Çaki, Haşim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Dönen varlıklara yatırım olarak da ifade edilen çalışma sermayesi, bir işletmenin faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için sahip olması gereken ve bir yıl içinde paraya dönüşmesi, tüketilmesi veya kullanılması ...
  • Çavuştepe Kalesi ve Nekropolü`nde 2016-2019 kazılarında ele geçen çanak çömleklerin değerlendirilmesi 

   Kenber, Aliye Ceren (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
   Urartu Devleti, MÖ 9-7. yüzyılları içerisinde, Van Gölü Havzası merkez olmak üzere günümüz Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuş ve yayılım göstermiştir. Urartu Devleti genişleme politikası gereği çok fazla seferler ...
  • Çavuştepe Kalesi`nin malzeme teknik ve mimari açıdan günümüz Çavuştepe Köyü`ne yansımaları 

   Kuşman, Naime (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Van Gölü Havzasında kurulan ve yaklaşık 250 yıl kadar hüküm süren Urartu Krallığı, Doğu Anadolu'ya adeta altın çağı yaşatmıştır. Yapılan çeşitli kazılar ve yüzey araştırmalarından yola çıkarak Prehistorik Çağ'da ...
  • Çermik-Çüngüş (Diyarbakır) arasında kalan sahanın karst jeomorfolojisi 

   Dindaroğlu, Berzan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-04)
   Çermik-ÇüngüĢ (Diyarbakır) arasında kalan saha Güneydoğu Toroslar kuĢağında Diyarbakır havzasının kuzeybatısında yer almaktadır. AraĢtırma sahası, karstlaĢma koĢulları ve oluĢan karstik erime Ģekiller açısından oldukça ...
  • Çevreci sivil toplum örgütleri üzerine sosyolojik bir araştırma: Van kent merkezi örneği 

   Yol, Sibel (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Bu çalışmanın amacı, Van kent merkezinde faaliyet gösteren çevreci sivil toplum örgütlerinin çevrecilik çerçevesinden incelenmesidir. 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde başlayan endüstrileşme, toplumların sosyal ve ...
  • Çinili köşk müzesi ve teşhirdeki eserlerin kataloğu 

   Uğuz, Lütfi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlı bir birim olarak hizmet vermekte olan Çinili Köşk'ün koleksiyonunda bulunan ve teşhir edilen eserler çini ve seramik objeleri ihtiva etmektedir. ...
  • Çok partili dönemde Malatya`da siyasi hayat (1946-1960) 

   Ariç, Fatma Tuba (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-18)
   ÖZETÜç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunması, Malatya'nın tarihi ve kültürel önemini artırmıştır. Bu özelliği Malatya'yı tarihin her döneminde önemli ...
  • Çok partili döneme geçişte demokratikleşme çabaları 

   Yildirim, Sedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde yarattığı etkileri bakımından ayrı bir yeri vardır. Çünkü bu savaş, demokrasi cephesinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Faşist-totaliter tek parti yönetimine ...
  • Çölyak hastaları üzerine sosyolojik bir çalışma -Van örneği- 

   Kaki, Fatih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-30)
   Yerleşik hayata geçmenin sonucu olarak ortaya gelen yeni beslenme alışkanlıklarından kaynaklı olarak, gıdaların mide tarafından tolere edilememesi Çölyak gibi bazı hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Bu çalışma, glüten ...
  • Death & depression in J. D. Salinger`s the catcher in the rye and Erich Maria Remarque`s all quiet on the western front 

   Haji, Ayub Mohammad Haji (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Bu çalışma Jerome David Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar ve Erich Maria Remarque'nin Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı eserlerinde ölüm ve depresyon temalarını araştıran bir deneme olarak değerlendirilebilir. ...
  • Demokrat Parti Dönemi`nde İstanbul`da sosyo-kültürel değişim 

   Doğancik, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
   Türkiye'de 1950 seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yeni bir dönem yaşanmıştır. 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti yönetiminde İstanbul, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlere uğramıştır. ...