Now showing items 274-293 of 505

  • Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi`ndeki taş eserler 

   Başdinç, Serkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Malatya, eski çağlardan beri sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle pek çok uygarlığa ve kültüre ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde stratejik bir öneme sahip olan Malatya bu dönemlerde ...
  • Malî konularla ilgili küllî kaidelerin Irak Medeni Kanununa etkisi 

   Sedeeq, Sadradin Qader (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   İslam hukuku bütün zaman ve mekânlara uygundur ve uygun olmaya da devam etmektedir. İslam hukuku bünyesinde geniş ve esnek faktörleri barındırmaktadır. Kuşkusuz İslam âleminin İslam hukuk kurallarını hayata tatbik etmeye ...
  • Marcel proust`un `geçmiş zamanın peşinde`adlı yapıtının Paul Rıcoeur`ün zaman kavramı bağlamında incelenmesi 

   Bayam, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Bu çalışmanın amacı Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın Peşinde adlı yapıtını, Paul Ricoeur'ün zaman kavramı bağlamında incelemektir. Proust, Geçmiş Zamanın Peşinde adlı eserinde, çocukluğuna dair anılarını ve bu ...
  • Mardin ili Artuklu ilçesindeki Süryanilerde ölü gömme gelenekleri ve tarihi mezar taşlarından örnekler 

   İşcan, Meryem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Sanat tarihi açısından birçok bilim dalının ana kaynakları arasında yer alan mezar taşları, yazı ve süsleme kompozisyonları ile bize bulunduğu dönemle ilgili fikirler vermektedir. Mardin'deki Süryani Kiliselerinde ...
  • Mardin ili ve ilçelerindeki manastır mimarisi 

   Elyiğit, Ufuk (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Bulunduğu konum itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tur Abdin Bölgesi, bünyesinde barındırdığı Hristiyan dini mimarisine ait manastır ve kiliseler açısından zengin bir bölge konumundadır. Süryaniler için ...
  • Mardin Müzesi`nde bulunan Osmanlı Dönemi silah ve erkek aksesuarları 

   Epözdemir, Dilan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Çalışmamızın kapsamını oluşturan Mardin Müzesi Osmanlı Dönemi silah ve erkek aksesuarları olup, teknik, süsleme, form, malzeme gibi birçok açıdan incelenerek ele alınmıştır. Osmanlı yaşantısıyla bütünleşmiş olan eserler, ...
  • Mardin/Dargeçit`de kadın işgücü profili üzerine bir araştırma 

   Akman, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-13)
   Kadının işgücüne ücretli olarak katılması sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. Gelişen sanayi, kadının ücret karşılığı emeğini satmasının yolunu açmıştır. Kadın işgücünün en sık karşılaştığı sorunlar emek yoğun işlerde düşük ...
  • Mesleki eğitim merkezinde çıraklık eğitimi görenbireylerin beslenme ve antropometrik açıdandeğerlendirilmesi 

   Demir, Sebile Merve (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-07)
   Bu çalışma Van ilinde bulunan Vali Ali Paşa Mesleki Teknik Eğitim Merkezindeçıraklık eğitimi gören 18-30 yaş arasındaki bireylerin beslenme alışkanlıklarınısaptamak, vücut kompozisyonunu belirlemek, literatürde bulunan ...
  • Mesleki ve teknik anadolu lisesi muhasebe ve finansman alanı öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi uygulamasında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri Van ilinde uygulama 

   Akin, Rahmi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Türkiye'de mesleki ve teknik anadolu lisesinde (MTAL) öğrenim gören öğrencilerin iş piyasasına girebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, iş hayatına adapte olabilmeleri kapsamlı bir mesleki eğitimden geçmektedir. ...
  • Mevlevi ayinlerinin eğitim boyutu 

   Şan, Nurşen (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Mevlânâ'nın ortaya koyduğu görüşleri üzerine, ölümünden sonra oğlu tarafından kurulan, daha sonra torunları tarafından geliştirilen Mevlevîlik, ılımlı yaklaşımları ve devlet adamlarıyla kurdukları sıkı ilişkiler ...
  • Midyat süryani dini mimarisinde süsleme 

   Gül, Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   En eski inançların, büyük dinlerin ve kültürlerin buluşup kaynaştığı Tur Abdin Bölgesi; Kadim halklardan biri olan Süryanilerin dini inançlarına, mimarilerine ve kültürlerine ev sahipliği yapmaktadır.Araştırmamıza konu ...
  • Mircea Eliade` de kutsalın diyalektiği 

   Yakin, Rabia (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Kutsal, insan hayatında her zaman merkezi rol oynamış bir yapıdır. Kutsalın kuşatıcı yapısı ile insanların hayatları şekillenmiş, bu yapı, insan hayatında değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Öte yandan insan da bu yapının ...
  • Mirza Malkum Han`ın risalelerinde İran modernleşmesi 

   İmamoğlu, Oğuzhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Kaçar Hanedanlığı dönemi İran tarihi ve siyasi açıdan çok çalkantılı ve hareketli bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti ile aynı döneme denk gelen birçok ortak siyasi gelişme İran'da da meydana ...
  • Mobbingin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel sessizliğin aracı rolü 

   Uca, Yasemin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Bu araştırma hizmet sektörünün önemli temsilcilerinden olan otel çalışanlarına yönelik olarak yapılmıştır Aksaray'da otel çalışanlarının mobbing, örgütsel sessizlik ve işten ayrılma niyetlerini belirlemeye yönelik ...
  • Mobilya tercihinde etkili olan faktörler: Bursa ilinde bir uygulama 

   Mehmet, Ruslan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu çalışmada değişen tüketim olgusu genel çerçevesi ile ele alınmış ve mobilya sektöründe satın alma davranışını etkileyen faktörler anket çalışması ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilk kez Türkiye'deki mobilya ...
  • Molla Fenari`nin Fevaid el-Fenari adlı eserinin tercüme tahlil ve değerlendirilmesi 

   Akdeniz, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Mantığı sistemli bir şekilde öğretmek amacıyla tarih boyunca çalışmalar yapılmıştır. Porphyrios'un Aristoteles'in Kategoriler'ine giriş olarak yazmış olduğu İsagoci adlı eser de bu çalışmalardan biridir. ...
  • Molla Halil es-Si`irdî`nin Basîretu`l-Kulûb fî Kelâmi Allâmi`l-Ğuyûb adlı tefsîrinin tahkik ve tahlili (Bakara-İsra) 

   Özcan, Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-14)
   Molla Halil es-Si'irdî, 1750-1843 yılları arasında yaşamış bir âlimdir. Osmanlı Devleti'nin şark bölgesindeki çeşitli medreselerde eğitimini tamamlamış, akabinde aynı bölgede uzun yıllar ders verip onlarca âlim ...
  • Molla Hüseyin Batevî`nin hayatı eserleri ve tasavvufî görüşleri 

   Arslan, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Molla Hüseyin Batevî(ö. 1169/1755), Şırnak ilinin Beytüşşap ilçesine bağlı Güneyyaka (Bate) köyünde 1675 yılında dünyaya gelmiştir. Muhafazakar bir aileye mensup olan Batevî, ilk eğitimini kendilerine yakın bir köyde imamlık ...
  • Molla Sadra`nın Kur`an yorumu 

   Gecit, Mehmet Seyid (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Molla Sadrâ'nın Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm isimli eseri aklî, naklî, kelâmî, tasavvufî ve felsefî açıdan önemli bir konuma sahiptir. Molla Sadrâ, 979/1571 yılında siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ve ...
  • Morality, redemption, and spirituality in Graham Greene`s works 

   Abdullah, Zana Khalid Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Bu çalışmanın amacı Graham Greene'in dört kitabında ahlak ve kefareti açıklamak ve aynı zamanda yazarlarını tanıtmaktır. Greene, ünlü bir modern romancı, oyun yazarı ve gazetecidir. İngiliz edebiyatına manevi bir boyut ...