Now showing items 98-117 of 505

  • Death & depression in J. D. Salinger`s the catcher in the rye and Erich Maria Remarque`s all quiet on the western front 

   Haji, Ayub Mohammad Haji (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Bu çalışma Jerome David Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar ve Erich Maria Remarque'nin Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı eserlerinde ölüm ve depresyon temalarını araştıran bir deneme olarak değerlendirilebilir. ...
  • Demokrat Parti Dönemi`nde İstanbul`da sosyo-kültürel değişim 

   Doğancik, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
   Türkiye'de 1950 seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yeni bir dönem yaşanmıştır. 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti yönetiminde İstanbul, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlere uğramıştır. ...
  • Demokrat Parti döneminde Diyarbakır`da asayiş politikaları 

   Şahin, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Diyarbakır, tarihin her döneminde kültürel kaynaşmaların geçiş noktası olmuş ve bu durum Diyarbakır'a önemli bir kimlik kazandırmıştır. İlkçağ medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve aynı zamanda kültür alış-verişinin ...
  • Denizli Babadağ`da Osmanlı Dönemi mezar taşları 

   Soyalp, Sedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-23)
   Tarih açısından önem arz eden mezar taşları, kültür tarihimizin de en önemli belgesi konumundadır. Taşlar üzerinde yer alan şekiller, işaretler ve yazılar; geçmiş dönemin, sosyal, kültürel, dini yaşantısı hakkında önemli ...
  • Derecik (Hakkari) çevresinin karst jeomorfolojisi 

   Gül, Yusuf (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-14)
   Çalışma sahasını oluşturan Derecik (Hakkâri) çevresi orografik olarak Alp – Himalaya kıvrım kuşağının Alp kıvrım kuşağına dâhil olan Akdeniz kuşağında, Türkiye'nin de önemli orojenik kuşaklarından birini oluşturan ...
  • Dezavantajlı gruplar ve yerel siyaset ilişkisi: Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyeleri örneği üzerine bir çalışma 

   Özkaplan, Dicle (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-07)
   Dezavantajlı gruplar, sosyal risk grupları, handikaplı gruplar, marjinal gruplar kavramı; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi işleyişe, her biri kendine özgü nedenlerden dolayı katılamayan, entegre olamayan ve sosyal ...
  • Didem Madak`ın şiirlerinde kadın kimliği 

   Rüzgar, Enver (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
   Kimlik kavramı, tarihin ilk çağlarından beri süregelen bir olgudur. Tanım olarak 'insanın nitelik ve özelliklerinin tümü' ifadesiyle karşılık bulan kimlik kavramı, tanımdan da anlaşılacağı üzere insan özellikleriyle ...
  • Dilencilik-dindarlık ilişkisi üzerine bir araştırma:Bitlis/ Tatvan örneği 

   Yağşi, Burhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Dilencilik, insanlık tarihinin devam edegelen en büyük problemlerinden birisi olmuştur. Yüzyıllar boyu neredeyse tüm devletlerin ve hükümetlerin gündemini işgal eden bu sorun, günümüzde de farklı şekillerde devam etmektedir. ...
  • Din eğitiminde din dili 

   Toprakoğlu, Hamza (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Bilimsel disiplinlerce interdisipliner (disiplinlerarası) ölçekte değerlendirilen, özellikle felsefe ve din felsefesine konu olan din dili, din eğitimi bilim sahasında da çalışılması gereken önemli konulardandır. Din dilinin ...
  • Din sosyolojisi açısından türbe ziyaretlerinin anlamı üzerine bir araştırma (Veysel Karani Türbesi örneği) 

   Kimya, Zeynep (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-28)
   Türbeler, manevi gücü ve meziyeti olduğu düşünülen kişilerin defnedildikleri, halk tarafından kutsal olarak bilinen mekânlardır. Ziyaret yerleri, kutsallığın mekânsal anlamda şekillenmiş biçimidir. Bu mekânlarda hacet, ...
  • Dini-psikoterapi ekseninde karakter eğitimi 

   Yalçin, Besna (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-30)
   Psikoloji ilmi, Avrupa ve Amerika'da gelişen bir bilim dalıdır. Temel dayanağını, Avrupalı bilim adamlarının düşünce sistemleri oluşturur. Yakın bir geçmişe sahip olan bu bilim dalı, Amerika, Almanya, İngiltere, ...
  • Diplomasi tarihi ışığında ilk türk kadın diplomat: Adile Ayda 

   Yoğun, Pelin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme serüvenine şer'i hukukun toplumsal yaşam kuralları üzerindeki etkisinin azaltılmaya çalışılması temel olmuştur. Şer'i hukuk kadını ev içine hapseden, örtünmeyi emreden, ...
  • Discrimination in Ralph Ellison`s Invisible Man and Richard Wright`s Native Son 

   Mohammed, Bayan Ahmed Mohammed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   insiyet, deri rengi, din, ulus, kabile ve ırk farklılığına rağmen basit ifadeyle bir ruh ve bedene sahip insan olmak bütün insanlığın ortak noktasıdır. Eşitlik insan doğasının arzuladığı ve temelini buradan alan en doğal ...
  • Discrimination in the postcolonial period through theanalysis of nervous conditions, and the lonely londoners 

   Ali, Banaz Salih Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   İnsanoğlunun sömürgeci geçmişindeki çektiği acıları ve zulmünü tasvir ederek,sömürge sonrası yazarlar sömürge rejimlerinin egemen ve marjinalleşmiş toplumlardakietkilerini resmektedir. Postkolonize olmuş milletlerden bazı ...
  • Diyarbakır Şer`iyye Sicillerine göre kadınların metrukâtı (1739-1800) 

   Tunç, Duysal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Son zamanlarda ülkemizde sosyal tarih çalışmaları içerisinde tereke kayıtlarını esas alarak yapılan çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Söz konusu kayıtlar, Osmanlı Devleti'nde kadılar ya da askeri kassamlar tarafından ...
  • Doğu Anadolu bölgesindeki KOBİ`lerin elektronik ticareti kullanımlarına ilişkin bir araştırma 

   Turak, Yeliz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Ticaretin, bilgi teknolojileri sistemleri aracılığıyla çok geniş ağlar üzerinden yapılır hale gelmesi ekonomileri yepyeni bir boyuta ulaştırmıştır. Bu yeni ticaret anlayışı beraberinde birçok avantajlar ve dezavantajları ...
  • Doğu Anadolu örnekleri kapsamında Akhaimenid Dönem`de Rhyton: gelişim ve tipoloji 

   Evliyaoğlu, Ergün (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Rhyton formu MÖ II. binin başlarından daha öncesine giden bir kullanım geleneğine sahiptir. İçki kabı olmanın ötesinde libasyon gibi ritüel uygulamalarında kullanılan bu kabın her kültüre ve coğrafyaya göre değişen bir ...
  • Dost Dergisinin sistematik tahlili (1957-1964) 

   Laçin Tağma, Zemzem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
   Türk edebiyatının gelişiminde dergilerin önemli bir işlevi vardır. Dost, hikâye yazarı Salim Şengil tarafından 1957-1961, 1961-1964 ve 1964-1973 yılları arasında üç seri halinde toplam 183 sayı yayımlanan aylık sanat ve ...
  • Dost dergisinin sistematik tahlili (1964-1973) 

   Güney, Haci İbrahim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Dost Dergisi, Salim Şengil tarafından 1964-1973 yılları arasında ara vermeden yayımlanan aylık sanat ve edebiyat dergisidir. Dergi, hem sanat ve edebiyat, hem de siyasi ve sosyal yazılarıyla ön plâna çıkmıştır.Derginin, ...
  • Duygusal zekâ ve iş performansı arasındaki ilişkinin turist rehberleri açısından değerlendirilmesi 

   Deniz, Dilara (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Bu araştırmanın amacı, turist rehberlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile iş performansları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının saptanması, duygusal zekâ ve iş performansı düzeylerinin belirlenmesi; duygusal zekâ ...