Now showing items 334-353 of 505

  • Paleolitik Dönem`de süslenme ve modern insan davranışının ortaya çıkışı 

   Özdemir, Figen (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Geleneksel toplumlarda süslenme, grup üyeliğini, kişisel kimliği, medeni hali, sosyal statü gibi kişisel kimliği ya da durumu ifade etmek ve vurgulamak amacıyla büyük bileşimlerin bir parçası olarak görülmektedir. Belli ...
  • Pend-nāme-i Kebîrî-zāde Yüsrî (inceleme- metin- sözlük) 

   Turun, Abdulaziz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Çalışma, 18. yy. müelliflerinden Kebirizâde Abdurrahman Yüsrî'nin Pend-nâme (Pend-nāme-i Kebirì-zāde Yüsrì) adlı eserinin çeviriyazıyla tenkitli metninin ortaya konulması ve içerik tahliline tabi tutulması amacıyla ...
  • Pervari (Siirt) Sinebel Yarma Vadisi ve yakın çevresinin jeomorfolojisi 

   Öztürk, Yahya (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın alanı, Siirt ili Pervari ilçesinin GD'sunda yer almaktadır. Çalışmaya konu olan Sinebel Vadisi Neotektonik hareketler sonucu faylanmaya yoğun şekilde maruz kalan bir ...
  • Peyami Safa`nın Canan romanının söz dizimi çalışması 

   Öztürk, Sadullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Dil duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan en iyi iletişim yoludur. Çünkü insanlar anlatmak istediklerini dil sayesinde daha güzel ifade ederler. Dilin bunu gerçekleştirebilmesi o dile ait söz diziminin yapı ve anlam ...
  • Peygamber kıssaları bağlamında Sahîhu`l-Buhârî`nin Kitâbu`l-Enbiyâ bölümünün değerlendirilmesi 

   Tatar, Veli (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-26)
   Peygamber kıssaları hakkında tefsir, hadis ve tarih kaynaklarında birçok rivayet mevcuttur. Bu rivayetlerin bir kısmı sahih, bir kısmı zayıf bir kısmı da İsrailiyyât olup mevzû hadislerden oluşmaktadır. Bu çalışmada ...
  • Poetry analysis within the scope of ecopoetry: The voice of nature in ecopoetry 

   Özkan, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-06)
   İnsanoğlu varlığının başlangıcından beri doğa ile ilişki içindedir. Bu ilişkinin ilk dönemlerinde doğaya karşı savunmasız olan insan, onun kurallarına göre, onunla uyum içinde yaşamıştır. Çevresinde meydana gelen doğal ...
  • Postcolonial body in Midnight`s Children by Salman Rushdie 

   Bolat, Serhat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Salman Rushdie'nin eserlerinin zengin içeriği birçok kuramcı tarafından incelenmiş ve eleştirilere konu olmuştur. Hint kökenli İngiliz yazar olması nedeniyle Salman Rushdie kültürel melezliğini eserlerinde çarpıcı bir ...
  • Postcolonial issues and literature: Najib Al-Kilani as an example 

   Saeed, Abdullah Karim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   ÖZETSömürgecilik sonrası teorisi nedir? Bu teorinin temel argümanları ve metodolojisi nedir? Önemli öncüler kimlerdir? Bunun teori ve uygulamadaki değerleri nelerdir? Dahası, tartışmanın ana noktaları nelerdir? Sömürgeciliğin, ...
  • Postfeminist elements in the works of Louise Erdrich and Toni Morrison 

   Souksu Mehraliyeva, Lale (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Yirminci yüzyılın sonlarında kültürel, akademik ve politik bağlamda ortaya çıkan post-feminizmin belirli bir tanımı yoktur. Aslında, birçok eleştirmen ve akademisyen bu terimin çeşitli tanları için farklı iddialarda bulunmuş ...
  • Psikolojik sermaye ve iş tatmini ilişkisi: Hakkâri Üniversitesi akademisyenleri üzerine bir çalışma 

   Akpinar Turgut, Nurdan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Henüz çok yeni bir kavram olmasına karşın her bir bileşeni oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Psikolojik Sermaye, örgütsel alanda ve işgören davranışlarını anlama noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle ...
  • Ravzatü`s-Safâ ve Habîbü`s-Siyer`de Moğollar kısmının tercümesi (1155-1259) 

   Köksal, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Moğollar, hem dünya tarihi hem de ortaçağ tarihi açısında önemli bir yere sahiptir. Cengiz Han dağınık halde yaşayan Moğol kabilelerini itaati altına alarak kısa sürede Moğol İmparatorluğu'nu kurmayı başardı. İmparatorluk, ...
  • Ravzî divanı`nda sosyal hayat 

   Deniz, Damla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   ÖZETXVI. yüzyıl şâirlerinden Ravzî, bugün Balıkesir sınırları içinde yer alan Edincik'te yetişen ve edebiyatımızda önemli yeri olan şâirlerdendir. Şâirin mesleği, fiziki görünümü, devlet erkânı ile olan münasebetleri ...
  • Rusların Erzurum ve Kars`taki dini mimarisi 

   Akkurt, Muazez (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Toplumlar arası iletişimde, sanat ve kültür alanındaki etkileşimler son derece olağandır. Kültür tarihi araştırmalarındaki yoğunluk arttıkça, coğrafi konumları farklı doğu ile batının ayrı kültürlerle kendilerini ifade ...
  • Safiye Erol`un hikâye ve romanlarında kadın 

   Güneş, Şeyma Sevilay (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışmada 1927'den itibaren edebiyat dünyasında yerini alan Safiye Erol'un (1902-1964) hikaye ve romanlarındaki kadın teması üzerinde durulmuştur.Erol, 1927 ile 1964 yılları arasında dört roman ve altı hikâye ...
  • Sağlık kurumlarında dış kaynak kullanımı (Outsourcing) yoluyla istihdam edilenlerin örgütsel bağlılık düzeyi ve Siirt Devlet Hastanesi örneği 

   Çengel, Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-14)
   Dış kaynak kullanımı, kurumların kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayan etkinliklere odaklanmaları ve asıl etkinlik sahalarına girmeyen konularda ise spesifik açıdan o konuda profesyonelleşmiş işletmelerden faydalanmak ...
  • Sağlık sektöründe hizmet kalitesi: Van ilinde faaliyet gösteren hastaneler üzerine bir uygulama 

   Tunçer, Süleyman Azad (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Gelişen yaşam koşullarıyla birlikte yeniden şekil kazanan insanların beklentileri, kalite düzeyinin de yükseltilmesini de zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluklar göz önüne alındığında sağlık sektöründe de kalite ...
  • Sahâbe Döneminde coğrafya ve kültürün hadis rivayetine etkisi 

   Gül, Recep Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   İnsan bir zaman diliminde, bir mekânda ve bir kültür ortamında yaşamını sürdürür. Bulunduğu kültürel çevre insanın yaşantısını her açıdan önemli ölçüde etkiler. Sahâbe de farklı sebeplerle çeşitli bölgelere gitmiş ve orada ...
  • Samsat Eyyûbî Sultanı el-Melikü`l-Efdal Dönemi (582-622/1186-1225) 

   Gezginci, Behice (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Eyyûbî ailesi Duvin'den ayrılarak Irak Selçukluların yanına geldi. Burada Eyyûbî ailesi önemli görevler bulundu. Ancak bir müddet sonra Irak Selçuklularıyla yaşadığı münakaşadan dolayı Tikrit kalesinden ayrılarak ...
  • Sebil Gazetesi`nde Yahudilik 

   Eroğul, İbrahim Hakki (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Sebil, 1976-1982 ve 1988-1992 yılları arasında `Her Şey Hak İçin` şiarıyla yayımlanmıştır. 1980'e kadar haftalık yayımlanan gazete, sonrasında aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. `Haftalık Siyasi, Tarihî, İlmî ...
  • Selçuklu Çağı Anadolu mimarisinde malzeme ve teknik(Doğu ve Güneydoğu Anadolu) 

   Yelen, Resul (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Dünyadaki en eski yerleşimlerin başında gelen Anadolu'da 11. yüzyıla kadar çok sayıda kültür ve medeniyet yaşamıştır. Bu tarihten itibaren Türklerin Anadolu coğrafyasına yerleşmeleri Selçuklu fetihleriyle olmuştur. ...