Now showing items 306-325 of 505

  • Nahçıvan`da Türk dönemi koç-koyun mezartaşı örnekleri 

   Hakan, Maide (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Nahçıvan'da Türk Dönemi Koç-Koyun Mezartaşı Örnekleri başlıklı çalışmada Nahçıvan'da bulunan Türk dönemine ait koç-koyun mezartaşları tespit edilip incelenmiş ve mevcut durumları belirtilmiştir.İlk adım olarak ...
  • Native American`s cultural aspects in Linda Hogans poems 

   Ahmed, Yaseen Yousif Bahaulddin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Amerika'nın Avrupalılar tarafından keşfedilmesi, Yerli Amerikalıların hayatlarındaki değişimlerin başlangıcıdır. Bu yüzlerce yıl sürdü ve ana karanın sınırlarını çizmeye yönelik farklı dış milletlerden, çeşitli bireyler ...
  • Natüralizm`in Jack London`ın eserleri üzerindeki etkisi 

   Kocaman, Tekin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışma Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından Jack London ve natüralizm ile ilgilidir. London'ın eserlerinde natüralizmin etkisi ve realist öğelerbulunmaktadır. Jack London Amerikan Edebiyatına yeni bir soluk ...
  • Nâbî`nin tarih manzumeleri 

   Temel, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-18)
   Nâbî, yaşarken ünü tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmış, yaşadığı dönemde şiiri diğer şairler tarafından beğenilmiştir. Devlet ricali tarafından da sevilip takdir gören Nâbi pek çok şairi, eseriyle etkilemiş önemli bir divan ...
  • Necati Tosuner`in romanları üzerine bir inceleme 

   Gülaçar, Dilan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   1960 sonrası Türk öykücülüğünün önemli isimleri arasında yer alan Necati Tosuner roman türünde de özgün kimliğini yansıtan eserlere imza atar. Yazarın yayımlanmış yedi romanı ile birlikte beş çocuk hikâyesi ve bir deneme ...
  • Necip Fazıl Kısakürek ve eğitim anlayışı 

   Düzce, Şehnaz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, bireysel ve toplumsal birçok konu ve sorunla ilgilenmiş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmuştur.Necip Fazıl'ın özgün ve ...
  • Necip Fazıl Kısakürek`te İslam inkılabı ve gençlik kadrosu 

   Geyik, Şafak (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Türkiye'de siyasi düşüncenin oluşumunda edebiyatçı fikir ve dava insanlarının önemi büyüktür. Kaleme aldığı eserleri, yazdığı yazılarıyla, çıkardığı dergi ve gazeteleriyle, ülkenin birçok şehrinde hatta yabancı ülkelerde ...
  • Nesefî`de Rü`yetullah tartışması 

   Öral, Ebubekir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Kelâm ilminin tartışmalı meselelerinden biri, Allah Teâlâ'nın ahirette görülmesi konusudur. Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet tarafından yoğun bir şekilde tartışılan bu meselede Ehl-i Sünnet rü'yetullahı kabul etmiş, ...
  • Neylî dîvânı`nın tahlîli 

   Alkan, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bilindiği gibi, Türk Edebiyatı birçok döneme ayrılır. Bu dönemlerin içinde en geniş ve en kapsamlı yere sahip olan dönem, dîvân edebiyatıdır demek mümkün. Dîvân edebiyatı da kendi içerisinde farklı zamanlara ayrılarak belli ...
  • Nietzsche`de kişinin varoluş imkânları 

   Yilmaz, Seher (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-21)
   Bu çalışmada Nietzsche'nin modern döneme ilişkin, kişinin varoluşu üzerine yaptığı tespitler doğrultusunda bu varoluşun imkânları esas konudur. Bu doğrultuda Nietzsche'nin mitolojik temelli yaşamsal dengeyi ...
  • Nüzûl sıralı sûrelere göre şahsiyet eğitimi (ilk beş sure) 

   Timur, Mehmet Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Kur'an-ı Kerim, hayatın her alanına dokunan, emsali bulunmayan yegâne bir kitaptır. Vücut bulduğu Allah Resulüyle (s.a.v.), hayatın her alanına sözü olan ve pratiğe dökülebilen bu ilahi gök sofrası, hemen hemen her ...
  • Nüzûl sırasını esas alan tefsirlerin mukayesesi (Et-Tefsîru`l-Hadîs, Fehmu`l-Kur`âni`l-Hakîm ve Beyânu`l-Hak örneği) 

   Güler, Musa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-26)
   Kur'ân'ın nüzûl sırasına göre tefsir edilmesinin bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması XX. yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Bu yöntemi benimseyenler bununla Kur'ân'ın daha iyi ...
  • Oğuz Atay ve Alain Robbe-Grillet`de bireyin uyumsuzluğu ve uyumsuzluğun bireyin yaşamına etkileri 

   Cirit, Sema (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-04)
   Oğuz Atay ve Alain Robbe-Grillet, dönemlerine göre farklı bakış açısıyla ele aldıkları eserleriyle dikkat çekmeyi başaran yazarlar arasındadır.Bu çalışmada; bireyin uyumsuzluğu ve uyumsuzluğun bireyin yaşamına etkileri ...
  • Oluşum dergisinin sistematik analizi ve Türkedebiyatındaki yeri ve önemi 

   İpek, Alev (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Oluşum dergisi, 1974-1988 yılları arasında Fahrunnisa Kadıbeşegil sorumluluğunda yayın hayatına başlayan; Enis Batur, Füsun Akatlı, Cemal Süreya, Ertuğrul Özkök, Yılmaz Gruda, Oğuz Demiralp gibi büyük şair ve yazarların ...
  • Onat Kutlar ve öykücülüğü 

   Ulusal, Yakup (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Onat Kutlar, 1950 kuşağı Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerindendir. İlk öyküsü,1955'te Seçilmiş Hikâyeler Dergisi'nde yayımlanır. Kutlar, öyküden başka şiir, deneme, senaryo ve çeviri gibi farklı alanlardaeserler ...
  • Orhan Kemal`in ``Cemile`` adlı romanı üzerine söz dizimi çalışması 

   Sağirdağ, Cahit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Dil, insanlar için önem taşıyan bir iletişim kaynağıdır. İnsanoğlu var olduğundan beri iletişim kurmak için dile ihtiyaç duymuştur. Dilsel iletişim, yazılı ve sözlü olarak işlev görmüştür. Sözlü iletişim herkes tarafından ...
  • Orhan Kemal`in öykülerinde küçük, fakir insan 

   Özdemir, Nesrin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-14)
   Orhan Kemal, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk taşıyan ve bu sorumluluk bilinciyle devrinin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerini gerçekçi bir perspektifle öykülerinde yansıtan, toplumcu gerçekçi yazar kimliğiyle ...
  • Ortaçağ`da Bingöl bölgesi 

   Kaldik, Esra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Bingöl bölgesi genel olarak stratejik ve jeopolitik açıdan önemli güzergâhlara sahiptir. Bölge, hem birçok medeniyete ev sahipliği yapmış hem de bu medeniyetlerin mücadelelerine sahne olmuştur.Bingöl tarih boyunca Bizans ...
  • Osmanlı arşiv kayıtlarında Mahmudî Beyliği 

   Şen, Yağmur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Hoşab, Van Gölü'nün güneydoğusunda kurulmuş bir nahiyedir. Cumhuriyet döneminde adı Güzelsu olarak değiştirilmiştir. Van-İran yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Günümüzde idarî bakımdan fazla ...
  • Osmanlı Belgeleri ışığında Aşiret Mektebi 

   Duman, Esmer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Aşiret Mektebi, II. Abdülhamid döneminde öncellikle Arap aşiret çocukları için açılmış, daha sonra da Kürt ve Arnavut aşiret çocuklarının mektebe dâhil edildiği özel bir okuldur. Mektebin açılma sebebi, aşiret çocuklarının ...