Now showing items 344-363 of 505

  • Ravzatü`s-Safâ ve Habîbü`s-Siyer`de Moğollar kısmının tercümesi (1155-1259) 

   Köksal, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Moğollar, hem dünya tarihi hem de ortaçağ tarihi açısında önemli bir yere sahiptir. Cengiz Han dağınık halde yaşayan Moğol kabilelerini itaati altına alarak kısa sürede Moğol İmparatorluğu'nu kurmayı başardı. İmparatorluk, ...
  • Ravzî divanı`nda sosyal hayat 

   Deniz, Damla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   ÖZETXVI. yüzyıl şâirlerinden Ravzî, bugün Balıkesir sınırları içinde yer alan Edincik'te yetişen ve edebiyatımızda önemli yeri olan şâirlerdendir. Şâirin mesleği, fiziki görünümü, devlet erkânı ile olan münasebetleri ...
  • Rusların Erzurum ve Kars`taki dini mimarisi 

   Akkurt, Muazez (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Toplumlar arası iletişimde, sanat ve kültür alanındaki etkileşimler son derece olağandır. Kültür tarihi araştırmalarındaki yoğunluk arttıkça, coğrafi konumları farklı doğu ile batının ayrı kültürlerle kendilerini ifade ...
  • Safiye Erol`un hikâye ve romanlarında kadın 

   Güneş, Şeyma Sevilay (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışmada 1927'den itibaren edebiyat dünyasında yerini alan Safiye Erol'un (1902-1964) hikaye ve romanlarındaki kadın teması üzerinde durulmuştur.Erol, 1927 ile 1964 yılları arasında dört roman ve altı hikâye ...
  • Sağlık kurumlarında dış kaynak kullanımı (Outsourcing) yoluyla istihdam edilenlerin örgütsel bağlılık düzeyi ve Siirt Devlet Hastanesi örneği 

   Çengel, Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-14)
   Dış kaynak kullanımı, kurumların kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayan etkinliklere odaklanmaları ve asıl etkinlik sahalarına girmeyen konularda ise spesifik açıdan o konuda profesyonelleşmiş işletmelerden faydalanmak ...
  • Sağlık sektöründe hizmet kalitesi: Van ilinde faaliyet gösteren hastaneler üzerine bir uygulama 

   Tunçer, Süleyman Azad (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Gelişen yaşam koşullarıyla birlikte yeniden şekil kazanan insanların beklentileri, kalite düzeyinin de yükseltilmesini de zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluklar göz önüne alındığında sağlık sektöründe de kalite ...
  • Sahâbe Döneminde coğrafya ve kültürün hadis rivayetine etkisi 

   Gül, Recep Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   İnsan bir zaman diliminde, bir mekânda ve bir kültür ortamında yaşamını sürdürür. Bulunduğu kültürel çevre insanın yaşantısını her açıdan önemli ölçüde etkiler. Sahâbe de farklı sebeplerle çeşitli bölgelere gitmiş ve orada ...
  • Samsat Eyyûbî Sultanı el-Melikü`l-Efdal Dönemi (582-622/1186-1225) 

   Gezginci, Behice (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Eyyûbî ailesi Duvin'den ayrılarak Irak Selçukluların yanına geldi. Burada Eyyûbî ailesi önemli görevler bulundu. Ancak bir müddet sonra Irak Selçuklularıyla yaşadığı münakaşadan dolayı Tikrit kalesinden ayrılarak ...
  • Sebil Gazetesi`nde Yahudilik 

   Eroğul, İbrahim Hakki (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Sebil, 1976-1982 ve 1988-1992 yılları arasında `Her Şey Hak İçin` şiarıyla yayımlanmıştır. 1980'e kadar haftalık yayımlanan gazete, sonrasında aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. `Haftalık Siyasi, Tarihî, İlmî ...
  • Selçuklu Çağı Anadolu mimarisinde malzeme ve teknik(Doğu ve Güneydoğu Anadolu) 

   Yelen, Resul (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Dünyadaki en eski yerleşimlerin başında gelen Anadolu'da 11. yüzyıla kadar çok sayıda kültür ve medeniyet yaşamıştır. Bu tarihten itibaren Türklerin Anadolu coğrafyasına yerleşmeleri Selçuklu fetihleriyle olmuştur. ...
  • Selçuklu-Gazneli ilişkileri (1025-1157) 

   Aydinç, Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan, bölge olarak asırlarca birbirinden farklı etnik yapı, inanç ve kültürü içinde barındırmış, kıymetli ve geniş bir medeniyet alanıdır. Tarihi eski olan Horasan, stratejik ve ...
  • Selim İleri`nin Bodrum dörtlemesi`nin psikanalitik açıdan incelenmesi 

   Kuş Konak, Ayşe (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Edebiyat ile psikanaliz, insan ve davranışları üzerine eğilen iki farklı disiplindir. Bu iki disiplinin; insan duyguları, bireysellik, çatışma ve bastırılmış duyguların ortaya çıkışı gibi birçok ortak konuları vardır. ...
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası Akdeniz Teşkilatlanması ve Faaliyetleri 

   Çaparlar, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-20)
   1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 'nın yıkıcı ekonomik ve toplumsal sonuçları Türkiye'nin kendine has ekonomik, toplumsal ve iç güvenlik sorunlarını bir derece daha ağırlaştırmıştır. Buna karşın İsmet Paşa iktidarı ...
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul teşkilatı ve azınlıklar 

   Koç, İlknur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-05)
   Çalışmada, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın (SCF) kuruluşu, seçimler, fırkanın İstanbul teşkilatı ve Gayrimüslimlerle ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca SCF'nin ...
  • Seyyid Şerif Cürcânî`nin Şerhu`l-Mevâkıf`ında varlık düşüncesi 

   Şahin, Eşref (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   Seyyid Şerif el-Cürcânî'nin varlık düşüncesi, diğer filozof ve kelamcılarda olduğu gibi, varlık kavramının bedihi, bütün kavramların en geneli ve en bilineni oluşuna dayalıdır. Bu sebeple varlık hakkında her türlü ...
  • Seyyit Ahmet Arvasi`nin genel eğitim bağlamında din eğitimi hakkındaki görüşleri 

   Arvas, Meryem Betül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Eğitimci şahsiyeti, özgün fikirleri, muhtelif eserleri, makaleleri, fikir yazıları, Türk-İslam ülküsü şuuru, milli ve manevi kültüre bağlılığı ile adından sıkça söz ettiren Arvasi Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli fikir ...
  • Silivri ağzı (giriş – inceleme – metinler – sözlük) 

   Özdil, Erdoğan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-29)
   Bugüne kadar Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak günümüzde hala ağız çalışması yapılmayan bölgeler mevcuttur. Bu bölgelerden birisi de İstanbul iline bağlı ...
  • Slow Food Hareketi`ne yönelik etnografik bir araştırma: Germiyan Köyü örneği 

   Kocabaş, Merve (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-14)
   Yiyecek turizmi kapsamında değerlendirilecek olan `Slow Food Hareketi` lokal değerleri ön plana çıkaran, yerel kültürün günlük yaşam pratiklerini deneyimlemeye ve korumaya yönelten bir arz oluşturması, bu hareketin ortaya ...
  • Sokak çocukları üzerine bir araştırma: Süleymaniye örneği 

   Wadi, Pishtiwan Rahem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Irak Kürdistan Bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim yerleri yer altı zenginlikleri açısından geniş rezervlere sahip olmasına rağmen, toplumun büyük bir kısmının sosyoekonomik açıdan söz konusu oranda güçlü olmadığı ...
  • Sokrates`te ironi kavramı 

   Çiftçi, Zehra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu tezin amacı Sokrates'in felsefi söyleminde bir tavır olarak felsefesini ortaya koyma biçimi olan ironi kavramını incelemektir. Her düşünürün felsefi söylemi o düşünürün hayata bakış açısı ve kişiliğiyle ilişkilidir. ...