Now showing items 9-28 of 505

  • A comparative study of migrant muslim identity in London: Brick Lane by Monica Ali and White Teeth by Zadie Smith 

   Özdemir, Halil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu tez, Monica Ali'nin 'Brick Lane' ve Zadie Smith'in 'White Teeth' romanlarında, Londrada ki göçmen Müslüman Kimliğini, Homi K. Bhabha'nın `taklit` ve `melezlik` kavramları aracılığıyla ...
  • A marxist analysis on the works hard times by Charles Dickens and a day lasts more than a hundred years by Chinghiz Aitmatov 

   Demir, Yunus Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Tarih boyunca insanlar çalışmış ve ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ancak bazı zamanlar insanlar başkalarının çıkarları için çalışmak zorunda kalmıştır. Karl Marx ve Frederich Engels kendi toplumlarındaki ayrımcılığı ortadan ...
  • A new historical approach to female figures in Caryl Churchill`s Top Girls 

   Manguri, Halwest Ali Omer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-18)
   Bu tez çalışmasında, Caryl Churchill'in Top Girsl(En İyi Kızlar), tiyatro metni yeni tarihselcilik ve kadın karakterinin ikincil doğası bağlamında ele alınmıştır. Oyun, feminizm ve tarihsel kadın karakterler ile ...
  • Absurdity in Kurt Vonnegut`s Slaughterhouse-Five and The Sirens of Titan, and Albert Camus` The Stranger and The Plague 

   Abdulrahman, Soran A. (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   İnsan depresyonu ve savaşların acımasızlığı, ikinci dünya savaşından sonra yazarlar ve eleştirmenler tarafından en çok tartışılan ve çalışılan temalardan biri haline gelen felsefi ve edebi bir hareket olarak absürtizmin ...
  • Adalet Ağaoğlu`nun öykülerinde estetik ve ideoloji 

   Soylu, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Estetik, yaratıcı bilincin dünyayı ve toplumsal gerçekliği öznel edimler neticesinde biçimlendirme ve dönüştürme sürecidir. Tarihsel çizgi içerisinde güzel ideası üzerine düşünme edimi veya duygusal bir bilgi alanı olarak ...
  • Adalet Ağaoğlu`nun romanlarında modernist unsurlar 

   Altürk, Zafer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Batı dünyasında özellikle 16. yüzyıldan itibaren sosyal, ekonomik, politik, bilimsel, kültürel, endüstri yönünden birçok köklü değişim yaşanır. Bu değişim sürecinin düşünsel yönünü ifade eden modernizm, edebiyat dünyasına ...
  • Adli muhasebe ve ilgili tarafların algı düzeyleri 

   Çeliker, Fuat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Dünya ticaretinin küreselleşmesinin bir sonucu olarak ülke ekonomilerinin karmaşık bir hal aldığı görülmektedir. Bu karmaşıklıklar birçok suiistimalin ve yolsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, mevcut denetim ...
  • Afet ve acil durumlarda etkin kriz yönetimi 

   Akin, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-27)
   Kriz, beklenmedik bir durumdan kaynaklanan bir tehdide işaret eder. Bu ise bir toplumun, dolayısıyla kurumların istikrarını tehdit eden bir olay anlamına gelir. Bu tür olayların veya tehditlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ...
  • Ahlat Müzesi`nde bulunan İlhanlı dönemi sikkeleri 

   Namaz, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   İnsanlığın tarihsel gelişim sürecini inceleyebilmek bu konu hakkında fikir sahibi olabilmek için geçmişten-günümüze oluşturduğu medeniyetin yönetim şeklini, dinini, dilini, inancını, ekonomik yapısını, sosyal ve kültürel ...
  • Ahlat Müzesi`ndeki etnografik madeni eserlerden örnekler 

   Gögtaş, Nasir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu'da maden sanatına ait örnekler yapılan arkeolojik kazılar sonucu tarih öncesi çağlara kadar uzandığı tespit edilmiştir. İlk olarak bakırdan madeni eserler üreten ...
  • Ahlâkî bir erdem olarak hikmet -İbn Miskeveyh örneği- 

   Kara, Fatma Sena (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Hikmet, düşünce tarihinde sıkça rastlanılan ve hemen hemen her filozof tarafından kullanılmış bir kavramdır. Bu kavramın ahlâk felsefesinde de kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamızın ilk amacı hikmet kavramının tanımı, ...
  • Ahmed Günbay Yıldız`ın romanlarında gençlik sorunları 

   Ağirtaş, Hamit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-06)
   Ahmed Günbay Yıldız, Türk edebiyatının yaşayan ve günümüzde en çok okunan yazarlardan biridir. Şiir, roman ve deneme türlerinde eserler vermiştir. Asıl yükselişini romanla yapmıştır. Şimdiye kadar kırk dört roman kitabı ...
  • Ahmed Ziyad Muhabbık`ın kısa öykülerinde mekân olgusu 

   Cihat, Vefah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Mekân olgusu edebi metinlerde önemli bir yere sahiptir. Mekân olgusu incelenirken bu olguya sadece konum açısından bakmak doğru değildir. Zira mekân, anlatının bütün unsurlarıyla sıkı bir bağlantısı içindedir. Bu yüzden ...
  • Ahmed-i Hânî`nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi 

   Yilmaz, Fazil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Ahmed-i Hânî 1651 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelir. Ailesi buraya gelmeden önce Hakkarî'nin Hân köyünde yaşamaktadır. `Şeyh Ahmed-i Hanî'' ve `Hânî'' diye şöhret bulur. ...
  • Ahmet Hamdi Tanpınar`ın Sahnenin Dışındakiler ile Aydaki Kadın romanlarının karşılaştırmalı söz dizimi çalışması 

   Öner, Ergin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-22)
   Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en etkili iletişim aracıdır. Bir milletin kendi arasında anlamlı bir şekilde diyalog kurmalarında o milletin dil yapısı ve söz dizimi önemli bir etkendir. Çünkü bir milletin düşünmesi ...
  • Ahmet Ümit`in Kırlangıç Çığlığı adlı eserinin söz dizimsel açıdan incelenmesi 

   Abdulqader, Kawar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   Ahmet Ümit polisiye romanın önemli isimlerinden biridir. Bu çalışmada yazarın son dönem romanları arasında yer alan Kırlangıç Çığlığı adlı romanının söz dizimi bağlamında incelemesi yapılmıştır. Sözcükler dilin en önemli ...
  • Ahmet Yesevî hakkında yazılmış romanlardaki halkbilimi unsurları 

   Baran, Rojbin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Asırlar öncesinde yaşamış bazı şahsiyetler vardır ki aradan yüzyıllar geçse de bu şahsiyetler ilim, irfan ve düşünce dünyamıza yön verirler. Bu şahsiyetlerden biri de şüphesiz Ahmet Yesevî'dir. Onun İslâmiyet'e ...
  • Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi ve firma performansına etkisi: İşgören algısı ile ilgili bir alan araştırması 

   Alkan, Deniz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Aile şirketlerinin ekonomideki yeri, değeri, katkıları ve miktarı göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip oldukları görülür. Özellikle ülkemiz ve dünya işletmelerinin büyük çoğunluğunu bu ...
  • Albert Einstein`ın tanrı ve din anlayışı 

   Oruk, Zehra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
   XX. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçilerinden Albert Einstein'ın Tanrı ve Din anlayışı üzerine yapılan bu çalışmanın amacı, Einstein'ın düşünce dünyasının kapsamlı bir şekilde incelenerek, Tanrı-âlem ilişkisi ...
  • Algılanan destinasyon imajının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerine etkisi: Van`ı ziyaret eden İranlı turistler üzerine bir araştırma 

   Metin, Duygu (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-16)
   Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Van ilini ziyaret eden İranlı turistlerin algıladıkları destinasyon imajlarının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme ...