Recent Submissions

 • Tarihsel süreçte batı anadolu sahil şeridi kalelerinin oluşumu ve gelişimi 

  Öztürker, Hazal Ceylan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İnsanın ilkel içgüdüsü ile yaptığı ilk mimarlık faaliyetinin barınma ve savunmaya odaklı olduğu bilinen bir gerçektir. Kalelerin, daha genel kavramı ile `savunma mimarisinin` kökenlerinin, uygarlık tarihi ile paralel gelişim ...
 • İbn Miskeveyh ve Gazzâlî'de nefis terbiyesi 

  Korkmaz, Serkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ahlâkın değişebilmesini, olgunlaşmasını ve insanın kötü yönlerinden arınmasını İslâm filozofları nefis terbiyesi adı altında tartışmışlardır. Bu bağlamda çalışmamız İslâm ahlâk felsefesinin önemli filozoflarından olan İbn ...
 • Kamu yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin tespit ve uygulaması(Van MEM örneği) 

  Koç, Necmettin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Günümüz dünyasında özellikle Avrupa Birliğinin gelişmiş ülkeleri de dâhilolmak üzere, alınan tüm tedbirlere rağmen iş kazaları ve meslek hastalıklarınıminimize etmek yıllar boyunca mümkün olamamıştır. Bu durum İş kazası ...
 • Jean Paul Sartre'ın varlık ve hiçlik metninde diyalektik kavramı 

  Arvas, Mehmet Şakir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada; diyalektik kavramının Varlık ve Hiçlik adlı kitapta nasıl işlendiği ve felsefe tarihindeki yansımaları incelendi. Herakleitos'un oluş ve bozuluş yöntemi, Platon'un diyalektik yöntemi, Alman İdealizminin ...
 • Modern Türk öykücülüğünde İslami söylem (1960-1990) 

  Demir, Bilal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  1960-1990 döneminde Türk öykücülüğünde kendilerine has bir anlayışla İslâmî duyarlıklı öyküler yazan; Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Cahit Zarifoğlu, Hüseyin Su, Ali Haydar Haksal, ...
 • Kişilik özellikleri ve zaman hırsızlığı ilişkisi: Tra1 ve TRB2 bölgeleri otel işgörenleri üzerinde bir araştırma 

  Önalan, Ayça Sena (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmanın amacı, kişilik özellikleri ile zaman hırsızlığı arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini tespit etmektir. Bu kapsamda araştırmanın evrenini TRA1(Van, Muş, Hakkâri, Bitlis) ve TRB2 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ...
 • Rıfat Ilgaz'ın hikâyelerinde mizah ve hiciv 

  Şevgin, Hilal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Gülmek insanın doğasında vardır. İnsanlar olaylara veya durumlara bakarken gülerek karşılık verir ya da gülme ile tepkisini gösterir. Çok eski tarihlerden beri gülme üzerine var olan düşünceler içinde hoş karşılayanlar ...
 • Emrî Divanı'nda sosyal hayat 

  Küçük, Zikrullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Klasik Türk şiirinde XVI. yüzyıl; şiirin kendisini bulduğu, özgün eserlerinverildiği ve farklı türlerin denendiği bir yüzyıl olmuştur. Sanatsal ifadelerin ustalıkolarak kabul görülmesi ve toplumsal imajların şiirle ...
 • Terceme-i ta'birname inceleme-metin-sözlük 

  Duman, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Eserimiz Terceme-i Tabirname, MK, Ankara Adnan Ötüken İHK Bölümü, 06 Hk 3001/1'de kayıtlıdır. İstinsah tarihi H. 1261 (M.1844)'dir. Eser 53 varak olup her varakta 11 satır vardır. Yazı harekesiz nesihtir. Ölçüleri: ...
 • 1980 sonrası Türk romanında aydın göçü 

  Alçiçek, Pınar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Dünya tarihinde insanların ve toplumların yaşadığı coğrafya ile içinde bulundukları ekonomik koşullar, sosyal ve siyasal konjonktür, kültürel birikim ve çeşitlilik, göçü tetikleyen unsurların ana kodları arasındadır. Bütün ...
 • Eş'arilikte iman amel ilişkisi 

  Demir, Fethi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İtikadî mezheplerin oluşum sürecine etki eden olaylar ve düşünce farklılıklarıgerek İslam tarihini konu edinen kitaplarda gerekse mezhep ve kelam tarihikitaplarında çokça ele alınarak işlenmiştir. Bunun yanında spesifik ...
 • Rivâyetlerde tahvîl-i Kıble meselesi 

  Yıldız, Okan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Müslümanlar bir dönem Beytü'l-Makdis'i kıble edinmişler daha sonra tahvîl-i kıbleyle Kâbe'ye yönelerek namazlarını kılmışlardır. Medine'ye Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hicretinden on altı ay sonra ...
 • Ebü'l Ferec İbnü'l-Cevzî'nin Zâdü'l Mesîr fî ʿİlmi't-Tefsîr adlı eserinde kıraatlere yaklaşımı 

  Öksüz, Ali Haydar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kıraat ilmi, Kur'ân âyetlerinin anlaşılmasına katkı sağlayan ve tefsir eserlerindeçokça istifade edilen bir ilimdir. VI/XII yüzyıllarda yaşamış ve İslâmî ilimlerinbirçok alanında eser vermiş olan Ebü'l-Ferec ...
 • Şâz kırâatlerin çeşitli İslâmi ilimler bağlamında değeri 

  Olaş, Engin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kur'ân'ı Kerîm nazil olduğu tarihten beri inananlar için bir rehber olmuştur. Kur'ân'ın okunuşuyla ibadet edildiği gibi hükümleriyle de amel edilmiştir. Böylesine yüce bir kitabın daha iyi anlaşılması ...
 • Kars Müzesinde bulunan tarihi banknot paralar 

  Kalender, Murat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kars Müzesi, bünyesinde bulundurduğu geniş envanteri ile Kars'ın kadim geçmişi hakkında engin bilgiler vermektedir. Kültürlerin kavşak noktasında olması ve jeostratejik konumu ile tarihte birçok topluma ev sahipliği ...
 • Anadolu'da Osmanlı dönemi sıbyan mekteplerinin mimari gelişimi 

  Eriş Kızgın, Eda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Sıbyan mektepleri İslam ve Türk eğitim sisteminin temel basamağını oluşturan eğitim kurumlarıdır. Osmanlı döneminde özellikle Anadolu coğrafyasında yaygın olarak inşa edilen mektepler, ilköğretim düzeyinde verilen eğitimin ...
 • Türkiye ve İran'ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme (kanun, yönetmelik ve yönergelerle) 

  Özdilek, Şebnem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmanın amacı ülkemizde bulunan kültürel ve doğal varlıkların korunması ile ilgili yasal işleyişi sağlayan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İran Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ...
 • Anadolu Selçuklu Çağı mimarisinde bir yapı ile bağlantılı türbeler 

  Ebiri, Gülsün (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'ya 11. yüzyıldan sonra gelen Türkler tarafından birçok beylik kurulmuştur. Bu beylikler Ahlatşahlar, Artuklular, Danişmendliler, Mengücekliler, Saltuklular, Çaka ...
 • Yukarı Mezopotamya Bölgesi, başlangıcından Neolitik Çağ'ın sonuna kadar anıtsal yapıların kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda değerlendirilmesi 

  Çiftçi, Yunus (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İnsanlık, ilk nefesinden günümüze değin sürekli bir gelişim, değişim geçirmiş, akli olarak evrimleşmiş ve günümüz yaşantısını oluşturmuştur. Bu geçen süreç içinde deneyimler birikmiş, farklı oluşumlar birden bire değil de ...
 • Osmanlı Devleti'nde göç, iskân ve sürgün (XVII. yüzyıl örneği) 

  Kimya, Osman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Osmanlı tarihini bir bütün olarak anlayabilmek için yaşanan siyasî hadiselerin yanında devletin siyasetine tesir eden sosyo-ekonomik ve hukukî meselelerin de incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada XVII. yüzyılda ...

View more