Now showing items 223-242 of 505

  • J. P. Sartre`ın `varlık ve hiçlik` adlı eserinde özgürlük kavramı 

   Yazğan, Aydin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Sartre'ın felsefesinin ana konusu, insan varoluşu ve insanın bu dünya ile olan ilişkisinde açığa çıkan ve hiçbir zaman güncelliğini yetirmeyen özgürlük kavramıdır. Sartre felsefesine ilişkin bir tezin, bu nedenle, ...
  • Jack London`ın Beyaz Diş roman`ında ırkçılık ve kölelik kavramlarının incelenmesi 

   Aydinay, Gökhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu çalışmada yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Jack London'ın Beyaz Diş isimli eserini merkeze alarak yazarın çocukluk hayatından ölümüne kadar yaşadığı hayatı ve bunun eserlerine ...
  • Jean Paul Sartre`da Ben`in Öteki İle İlişkisi 

   Oğuz, Nurten (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-18)
   Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm), temelde insanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel ve ...
  • Kadın girişimcilerin sorunları Van ili örneği 

   Ersezer, Gözde (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Kadınlar girişimcilik faaliyetlerine mikro işletmelerde başlar ve burada sürdürür. Kadın girişimciler, yenilikçi ve yaratıcı olarak bireysel veya başkaları ile iş birliği yaparak ekonomik bağımsızlığını elde etmekte yetenekli ...
  • Kadın ve benlik kurgusu: Ağaoğlu, Burak, Soysal ve Özlü 

   Atça, Mülkiye (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Eserlerinde gerçek benliklerinden yola çıkarak, kurgusal bir benlik inşa eden Adalet Ağaoğlu, Sevim Burak, Sevgi Soysal ve Tezer Özlü, Cumhuriyet'in erken dönemlerindeki değerlerle yetişen ve eserlerinde kadın sorunu ...
  • Kadınların eko-turizm faaliyetleri içerisindeki yeri: Kaçkar Dağları Millî Parkı yaylaları örneği (Rize) 

   Bayram Öz, Ezgi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Tanımının Uluslararası Eko-turizm Topluluğu tarafından `çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını sürdüren, doğal alanlara doğru olan sorumlu seyahat` şeklinde yapıldığı eko-turizm, 1980'lerde çevre koruma hareketinin ...
  • Kamu kurumlarının personel devir hızında mobbing`in etkileri: Örnek bir uygulama 

   Özdinç, Serdar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Günümüzde teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler, iĢletmelerin, kurum vekuruluĢların arasındaki farkların azalmasını beraberinde getirmektedir. BedelikarĢılığında her kesimin bilgiye ve teknolojiye ulaĢabilmesi, bu ...
  • Kapitalizm, Marksizm ve İslâm Hukuku`nda faiz 

   Bayram, Muhammed Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Hazırladığımız bu tezde amacımız, Dünya genelinde hüküm süren üç ekonomik yaklaşımın; Kapitalizmin, Marksizmin ve İslâm Hukukunun faize nasıl yaklaştıklarını ve faizin bu üç yaklaşımdaki yerini tespit etmektir. Bunun için ...
  • Karabük şehri ve çevresinde doğal ortam ile insan arasındaki ilişkiler 

   Çağlayan, İlyas (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Çalışma sahası, Karabük Merkez ilçesi ve yakın çevresi, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde, Filyos çayı havzası içinde yer alır. Alan yapısal bakımdan oldukça karmaşık ve jeomorfolojik açıdan da farklı reliefleri ...
  • Karasi livasının Edremit kazasına ait tereke kayıtlarının transkripsiyon ve değerlendirmesi 

   Gülşen, Ercan Alim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-01)
   Tereke (miras) kayıtları, son yarım asırdır sosyal tarih çalışmalarının önemliögelerinden biri konumundadır. Bu kayıtlar küçük yerleşim yerlerinde şer'iyyesicilleri içine kaydedilmektedir. Nüfusun daha fazla olduğu ...
  • Kariyer planlaması ve kişilik arasındaki ilişki: Bitlis Eren Üniversitesi lisans öğrencileri örneği 

   Aksoy, Gülşah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-29)
   Bireylerin hayatları boyunca çalışacakları işleri seçerken kendi bilgi, beceri ve kişilik özelliklerine uygun işler seçmeleri gerekmektedir. Kendi özelliklerinin farkında olan bireyler çalışma hayatları için daha doğru ...
  • Karl R. Popper`ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme 

   Ece, Dilek (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-02)
   Bu çalışmanın amacı, Karl R. Popper'ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme yapmaktır. Popper doğa bilimlerinde kullandığı yöntemini sosyal bilimlere uyguladığından, sosyal bilimlere ilişkin yönteminin ...
  • Kars Müzesi`nde bulunan etnografik madeni takılar 

   Erk, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars ili ilk çağlardan beri önemli medeniyetleri içinde barındırmış, ev sahipliği yapmış ve bir uygarlık merkezi haline gelmiştir. Geçmişten günümüze kadar farklı ve zengin kültürlerin ...
  • Kars Müzesi`nde bulunan Osmanlı Dönemi sikkeleri(18.yy-20.yy) 

   Demir, Ayşe (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-07)
   Devletlerin ayakta durmasını, varoluşlarını devam ettirmesini sağlayan en önemli unsur ekonomilerinin ne derece güçlü olduğudur. Ekonomik faaliyetlerin temeli de parayla kuruludur. Ekonomik faaliyetlere yön veren gücün ...
  • Kâmuran Şipal`in eserlerine psikanalitik bir yaklaşım 

   Ankay, Necla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Psikanaliz, 19. Yüzyılda psişik rahatsızlıkların sağaltımı amacıyla Sigmund Freud tarafından bir kuram olarak ortaya atılmış ve psikoloji bilimi için çığır açıcı bir etki yaratmıştır. İlk ortaya atıldığından bu yana edebî ...
  • Kâr yönetimi ve işletme etiği: Ampirik bir çalışma 

   Alhayek, Hisham (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-26)
   En genel anlamda kâr yönetimi, yöneticilerin firmanın ekonomik performansı hakkında bazı paydaşları yanıltmak ya da kamuya açıklanan kâr rakamına bağlı bazı sözleşmelerden doğan sonuçları etkilemek amacıyla, finansal ...
  • Kemal Tahir`in öykülerinde mizah 

   Sözer, İbrahim Veli (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Daha çok romancılığıyla bilinen Kemal Tahir (1910-1973), pek çok edebi türde eser vermiş ve bu anlamda cumhuriyet devri Türk edebiyatında çok değerli bir isimdir. Kemal Tahir'in üretkenliği hemen her alanda olduğu ...
  • Kent kültürü ve kent kimliğinin küreselleşme bağlamında bir analizi: Van ili örneği 

   Bozan, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Kentler, sınırları içerisinde yaşayan toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve dinsel özellikleriyle şekillenen yaşam alanları olup toplumun bir yansıması niteliğindedirler. Tarih boyunca savaşlar, göçler, afetler ve ...
  • Kent ve afet: Depremler açısından Van kent merkezinin zarar görebilirliği 

   Bilik, Mehmet Baki (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   Bu çalışma afet araştırmalarında giderek kabul gören zarar görebilirlik paradigması bağlamında Van kent merkezinin kırılganlığını ele almıştır. Geçmişinde depremler nedeniyle birçok kayıp yaşamış ve bulunduğu aktif sismik ...
  • Kentlerin markalaş(ama)ması ve yerel dinamikler: Van ili örneği 

   Karaduman, Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışmada, kentlerin markalaşma çalışmalarında etkin rol oynadığı düşünülen -yerel aktörler olarak nitelendirebileceğimiz- kamu veya özel sektöre ait kurumlar ile sivil toplum örgütlerinde anahtar rolde yer alan kişilerin ...