Now showing items 125-144 of 535

  • Ebu Hanife`den Matüridî`ye Hanefî itikadının gelişim süreci 

   Saribulak, Zekerya (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-04)
   Bu çalışma, Ebu Hanife'nin itikadî görüşlerinin Matüridî'ye kadar uzanan süreci konu edinmektedir. Bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ebu Hanife'nin hayatı, ilmî kişiliği, kelamcılığı, ...
  • Ebu Said es-Sîrâfî`nin Sîbeveyhi`nin İstişhad metoduna getirdiği eleştiriler 

   Hakçioğlu, Muhammed Şehit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-14)
   Arap dilbilimine dair elimize ulaşan ilk eser Sîbeveyhi'nin el-Kitâb'ıdır. 175–180/791–796 tarihleri arasında telif edilmis olan el-Kitâb, Ebu'l-Esved ed-Düelî ve öğrencileri ile başlayıp Sîbeveyhi'ye ...
  • Ebu`l A`lâ El-Mevdûdî`nin kelâmî görüşleri 

   Kaplaner, Fesih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   2019 Yüksek Lisans TeziFesih KAPLANERVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜEkim, 2019EBU'L A'LÂ EL-MEVDÛDÎ'NİNKELAMÎ GÖRÜŞLERİÖZETEbu'l A'lâ Mevdûdî, XX. Yüzyılda Hint-Alt Kıtasında ...
  • Ebu`l-Hasan el-Eş`arî`nin alem anlayışı 

   Eliş, Veysel (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu çalışma Ebu'l-Hasan el-Eş'arî'nin âlem anlayışını ele almaktadır ve iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın girişinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, önemi ve kullanılan temel kaynaklar yer almaktadır. ...
  • Ebu`l-Hüzeyl el-Allâf`a Göre Zât-Sıfat ilişkisi 

   Çaçur, Muğdat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
   Bu tez çalışması Ebu'l Hüzeyl el-Allâf'ın, Allah'ın zâtı ve sıfatlarıyla ilgili görüşleri üzerine hazırlanmıştır. Bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında zât-sıfat tartışmasının mâhiyetine ...
  • Ebû Katâde`nin hayatı ve rivâyetleri 

   Karadeniz, Ümit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-07)
   Hz. Peygamber'i (sav) en iyi anlayanlar hiç şüphesiz ki sahabedir. Ümmetin sahâbeyi bilmesi, Hz. Peygamber'i (sav) de anlamayı kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın amacı sahâbeden Ebû Katâde'nin hayatını ortaya ...
  • Ebü'l Ferec İbnü'l-Cevzî'nin Zâdü'l Mesîr fî ʿİlmi't-Tefsîr adlı eserinde kıraatlere yaklaşımı 

   Öksüz, Ali Haydar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Kıraat ilmi, Kur'ân âyetlerinin anlaşılmasına katkı sağlayan ve tefsir eserlerindeçokça istifade edilen bir ilimdir. VI/XII yüzyıllarda yaşamış ve İslâmî ilimlerinbirçok alanında eser vermiş olan Ebü'l-Ferec ...
  • Ecological nostalgia in the collection of poems of indian American poet Joy Harjo 

   Karam, Zahra Abdulrahman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Naturalizmin geçmişe dönük bir özlemi simgeleyen muhteviyatını araştırmak suretiyle, bizler yazarın karakterleri ile nasıl içli dışlı hale geldiğini ve onların zihinleri ile nasıl da alakadar olduğuna ilişkin içsel benliğini ...
  • Edebiyat dergisinde doğu ve batı algısı 

   İnce, Deniz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bu çalışmada, Edebiyat dergisinde Doğu- Batı algısı ve İslâmcı bir düşünür, yazar ve entelektüel olarak bilinen Nuri Pakdil odağa alınmıştır. Asıl amaç Şubat 1969'da yayın hayatına başlayan Edebiyat dergisinin ...
  • Eko-feminist eleştiri bağlamında Charles Frazier`in Cold Mountaın ve Thirteen Moons adlı eserlerinde kadın ve doğa olgusu 

   Yağizel, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Doğa ve kadının tahakküm altında tutulduğu gerçeğiyle birlikte yaşadığımız dünyada geçmişten günümüze kadar devam eden süreçte eko-feminizm kavramının önemi de gittikçe artmaktadır. Eko-feminizm 1970'li yıllarda kadın ...
  • Ekoeleştiri: Edebiyatın fiziksel çevreyle ilişkisinin Barbara Kingsolver`ın Bereketli Yaz ve Uçuş Davranışı ile Upton Sınclaır`ın Petrol ve Şikago Mezbahaları adlı eserlerinde incelenmesi 

   Gül, Ridvan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-21)
   Dualiteye dayalı epistemoloji insanı evrenden ayırır, onu daha özel bir statüye yükseltir ve Kartezyen düşünce ile hiyerarşik olarak insanı doğada ki en üst noktaya çıkarır. Upton Sinclair'ın The Jungle ve Oil! adlı ...
  • El-Mûdah Fi Vucûhi`l Kıraati ve İleliha adlı eserin kıraat ilmindeki yeri ve önemi 

   Genç, Mehmet Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Yüksek Lisans TeziMehmet Salih GENÇVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜEkim-2019`EL-MÛDAH Fİ VUCÛHİ'l-KIRAATİ VE İLELİHAADLI ESERİN KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ`ÖZETİlimlerin her biri farklı olsa ...
  • Emrî Divanı'nda sosyal hayat 

   Küçük, Zikrullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Klasik Türk şiirinde XVI. yüzyıl; şiirin kendisini bulduğu, özgün eserlerinverildiği ve farklı türlerin denendiği bir yüzyıl olmuştur. Sanatsal ifadelerin ustalıkolarak kabul görülmesi ve toplumsal imajların şiirle ...
  • Engelli bireylerin siyasal tercihlerini belirleyen faktörler: Van`da engelli dernekleri üzerine bir araştırma 

   Yanik, Sidar Firat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bu çalışma engelli bireylerin siyasal tercihlerini belirleyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma evreni olarak Van merkezde bulunan engelli derneklerinin üyeleri belirlenmiştir. Nitel araştırma metodu ...
  • Erciş ağzı 

   Çelebioğlu, Serpil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Araştırmanın amacı, Türkiye'de ağız araştırmaları üzerine yapılmış çalışmaları inceleyerek bu akademik çalışmaları esas alarak ağız çalışması yapmaktır. Türk dili araştırmalarının önemli bir kısmını şüphesiz ağız ...
  • Erken çocukluk döneminde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin verilen farkındalık eğitiminin eşitlikçi cinsiyet rollerinin oluşumundaki etkisi: Kamer Van örneği 

   Gür, Esra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bu çalışmanın konusunu bir sivil toplum kuruluşu olan Kamer'in(Kadın Merkezi) toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için erken çocukluk döneminde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin verdiği farkındalık eğitiminin ...
  • Erzurumlu İbrahim Hakkı Dîvânı`nın tahlîli 

   Koçak, Şükran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-21)
   Erzurumlu İbrâhim Hakkı 18. yüzyılda yaşamış ve âlim, ârif, şâir hüviyetiyle tanınmış bir kişiliktir. Bilhassa Mârifet-nâme adlı eseri ona asıl şöhretini hazırlamıştır, diyebiliriz. Bu çalışmada Erzurumlu İbrâhim Hakkı'nın ...
  • Eski anadolu toplumlarının kafatası ve vücut kemiklerinde gözlenen nonmetrik karakterlerin değerlendirilmesi 

   Karaman, Eylül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Eski Anadolu toplumlarında gözlenen nonmetrik karakterler toplumların yakınlık veya akrabalık derecelerinin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumlarda gözlenen nonmetrik karakterlerin oluşumları ve sıklığı ...
  • Eski Van şehri, kalesi ve höyüğü kazılarında bulunan porselenler (2013-2014, 2017) 

   Melek, Şilan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   Eski Van Şehri'ndeki porselen eserlerin ele alındığı bu çalışmada öncelikle porselenin kelime anlamından bahsetmek gerekirse porselen hammaddesi toprak olan ince ve beyaz sanat eserine verilen isimdir. Osmanlı'da ...
  • Eş'arilikte iman amel ilişkisi 

   Demir, Fethi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   İtikadî mezheplerin oluşum sürecine etki eden olaylar ve düşünce farklılıklarıgerek İslam tarihini konu edinen kitaplarda gerekse mezhep ve kelam tarihikitaplarında çokça ele alınarak işlenmiştir. Bunun yanında spesifik ...