Now showing items 314-333 of 505

  • Neylî dîvânı`nın tahlîli 

   Alkan, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bilindiği gibi, Türk Edebiyatı birçok döneme ayrılır. Bu dönemlerin içinde en geniş ve en kapsamlı yere sahip olan dönem, dîvân edebiyatıdır demek mümkün. Dîvân edebiyatı da kendi içerisinde farklı zamanlara ayrılarak belli ...
  • Nietzsche`de kişinin varoluş imkânları 

   Yilmaz, Seher (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-21)
   Bu çalışmada Nietzsche'nin modern döneme ilişkin, kişinin varoluşu üzerine yaptığı tespitler doğrultusunda bu varoluşun imkânları esas konudur. Bu doğrultuda Nietzsche'nin mitolojik temelli yaşamsal dengeyi ...
  • Nüzûl sıralı sûrelere göre şahsiyet eğitimi (ilk beş sure) 

   Timur, Mehmet Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Kur'an-ı Kerim, hayatın her alanına dokunan, emsali bulunmayan yegâne bir kitaptır. Vücut bulduğu Allah Resulüyle (s.a.v.), hayatın her alanına sözü olan ve pratiğe dökülebilen bu ilahi gök sofrası, hemen hemen her ...
  • Nüzûl sırasını esas alan tefsirlerin mukayesesi (Et-Tefsîru`l-Hadîs, Fehmu`l-Kur`âni`l-Hakîm ve Beyânu`l-Hak örneği) 

   Güler, Musa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-26)
   Kur'ân'ın nüzûl sırasına göre tefsir edilmesinin bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması XX. yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Bu yöntemi benimseyenler bununla Kur'ân'ın daha iyi ...
  • Oğuz Atay ve Alain Robbe-Grillet`de bireyin uyumsuzluğu ve uyumsuzluğun bireyin yaşamına etkileri 

   Cirit, Sema (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-04)
   Oğuz Atay ve Alain Robbe-Grillet, dönemlerine göre farklı bakış açısıyla ele aldıkları eserleriyle dikkat çekmeyi başaran yazarlar arasındadır.Bu çalışmada; bireyin uyumsuzluğu ve uyumsuzluğun bireyin yaşamına etkileri ...
  • Oluşum dergisinin sistematik analizi ve Türkedebiyatındaki yeri ve önemi 

   İpek, Alev (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Oluşum dergisi, 1974-1988 yılları arasında Fahrunnisa Kadıbeşegil sorumluluğunda yayın hayatına başlayan; Enis Batur, Füsun Akatlı, Cemal Süreya, Ertuğrul Özkök, Yılmaz Gruda, Oğuz Demiralp gibi büyük şair ve yazarların ...
  • Onat Kutlar ve öykücülüğü 

   Ulusal, Yakup (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Onat Kutlar, 1950 kuşağı Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerindendir. İlk öyküsü,1955'te Seçilmiş Hikâyeler Dergisi'nde yayımlanır. Kutlar, öyküden başka şiir, deneme, senaryo ve çeviri gibi farklı alanlardaeserler ...
  • Orhan Kemal`in ``Cemile`` adlı romanı üzerine söz dizimi çalışması 

   Sağirdağ, Cahit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Dil, insanlar için önem taşıyan bir iletişim kaynağıdır. İnsanoğlu var olduğundan beri iletişim kurmak için dile ihtiyaç duymuştur. Dilsel iletişim, yazılı ve sözlü olarak işlev görmüştür. Sözlü iletişim herkes tarafından ...
  • Orhan Kemal`in öykülerinde küçük, fakir insan 

   Özdemir, Nesrin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-14)
   Orhan Kemal, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk taşıyan ve bu sorumluluk bilinciyle devrinin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerini gerçekçi bir perspektifle öykülerinde yansıtan, toplumcu gerçekçi yazar kimliğiyle ...
  • Ortaçağ`da Bingöl bölgesi 

   Kaldik, Esra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Bingöl bölgesi genel olarak stratejik ve jeopolitik açıdan önemli güzergâhlara sahiptir. Bölge, hem birçok medeniyete ev sahipliği yapmış hem de bu medeniyetlerin mücadelelerine sahne olmuştur.Bingöl tarih boyunca Bizans ...
  • Osmanlı arşiv kayıtlarında Mahmudî Beyliği 

   Şen, Yağmur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Hoşab, Van Gölü'nün güneydoğusunda kurulmuş bir nahiyedir. Cumhuriyet döneminde adı Güzelsu olarak değiştirilmiştir. Van-İran yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Günümüzde idarî bakımdan fazla ...
  • Osmanlı Belgeleri ışığında Aşiret Mektebi 

   Duman, Esmer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Aşiret Mektebi, II. Abdülhamid döneminde öncellikle Arap aşiret çocukları için açılmış, daha sonra da Kürt ve Arnavut aşiret çocuklarının mektebe dâhil edildiği özel bir okuldur. Mektebin açılma sebebi, aşiret çocuklarının ...
  • Osmanlı eğitiminde Enderun örneği 

   İnanç Gündoğdu, Nilay (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-28)
   Bu çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti'nde örgün eğitim sisteminde bulunan bazı kurumlar tek tek incelenmiş, kurumlar ile alakalı kısa ve öz bir şekilde bilgi verilmiştir. İlk olarak Osmanlı Devleti'nin ana ...
  • Osmanlı modernleşmesi ve yerel yönetimler: Van örneği (1847-1915) 

   Hakan, Sinan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-26)
   Osmanlı ve Safevi devletleri arasında cereyan eden savaşlar sonucunda 1548 yılından sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine giren Van şehri, Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı medeniyeti içerisinde farklı etnik ve ...
  • Osmanlı`da Farsça tarih yazıcılığı ve Hacı Halil Konevî`nin Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinin tercümesi 

   Salduz, Engin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-21)
   Türkler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra Farsça'yı etkin olarak kullanmaya başladılar. Türk devletleri gerek resmi dil olarak gerekse edebiyat dili olarak uzun süre bu dili kullandılar. Buna paralel olarak ...
  • Öğretmenlikte örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm ilişkisi: Van örneği 

   Erdoğan, Tülin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Çalışmanın amacı, örgütsel sessizliğin örgütsel sinizm üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Örgütsel sessizlik; kabullenici sessizlik, savunmacı sessizlik ve örgüt yararına sessizlik ...
  • Ömer Seyfettin`in hikâyelerinde tarihî konu, mekân ve kişiler 

   Mavvas, Halid (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Türk edebiyatı tarihi açısından hikâyeciliğin önde gelen yazarlarından olan Ömer Seyfettin, kullandığı konuşma dilini yazıya dökme maharetini kurguladığı metinlerinde de göstermeyi başarmıştır. Ömer Seyfettin'in ...
  • Örgütsel inovasyonun performans yönetim sistemi üzerindeki etkisi; Batman ilinde bir araştırma 

   Eldemir, Mazlum (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   İnovasyon, günümüzde firmalarda yenilikçi faaliyetlerin ve üretim sürecinde kalkınmanın temel dayanağıdır. İnovatif faaliyetler; yeni ürünler veya hizmetler geliştirme, yeni üretim süreçleri, pazarlama ve yeni örgütsel ...
  • Ötekine dair anlatıların kimlik inşasındaki rolü: Van`a bağlı Alaköy`de toplumsal bellek çalışması 

   Günbatar, Ceren (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Bu tez çalışmasında, sözlü kültür ve anlatının toplumsal işlevinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Düşünme ve ifade etmenin sözlü aktarıma dayalı olduğu kültürlerde anlatı, toplumsal benliğin kurucu unsuru ve aynı zamanda ...
  • Özgürlük ve ahlak`ın Zygmunt Bauman`da yeniden temellendirilmesi 

   Önal, Belgin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışmada moderniteyi eleştirip postmodernitenin gerekliliğini vurgulayan, fakat daha sonra fikir değiştirip modernite ve postmoderniteyi haklı bulmadığını söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Zygmunt Bauman'ın ...