Now showing items 4328-4347 of 5130

  • Tabanköy (Yenice-Çanakkale) dolayının jeolojisi ve demir etüdü 

   Bağli, Ali Riza (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   2, ÖZET İnceleme alam Çanakkale ilinin Yenice ilçesinin 30 km. kuzeydoğusunda olup, Tabanköy, Sarıçayır, Çamoba ve Gedikoba köylerini içine almaktadır. 2 Çalışma alam yaklaşık 76 km lik bir alam kapsa maktadır. İnceleme ...
  • Tabanköy (Yenice-Çanakkale) dolayının jeolojisi ve kömür etüdü 

   Er, Engin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   2. ÖZET Çalışma sahası Çanakkale ilinin Yenice ilçesinin 2 30 km. kuzeydoğusunda yaklaşık 76 km lik bir alanı kap samaktadır. Çalışma alanı Tabanköy, Sarıçayır, Çamoba ve Gedikoba köylerini içine almaktadır. Çalışma sahasında ...
  • Tahran manyetik ve elektrik kayıtlarının analizi 

   Rezabakhsh, Asemaneh (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET Tahran Ön1 versi tesi ' nln Jeomanyetik gözlemevinde kayde dilmiş manyetik ve telürik verilerden (1965), litosferin de rin kısımlarına ilişkin özdirenç değerleri hesaplanmıştır. İncelenen Jeoelektromanyeti k ...
  • Tahtalı dağ (Antalya) ve dolayının jeolojisi 

   Şenel, Mustafa (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Teke yarımadası doğusunda yeralan ve Antalya Napları, Antalya Karmaşığı, Antalya Birliği gibi adlarla anılan kaya ların stratigrafi ve yapısal konumlarına ilişkin sorunların çözümünü amaçlayan bu çalışma, Antalya ili ...
  • Tahıllarda spektrofotometrik toplam antioksidan kapasite tayini ve antioksidan bileşenlerin kapiler elektroforezle saptanması 

   Tufan, Ayşe Nur (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında toplam antioksidan kapasite tayinine olanak sağlayan Bakır(II) İyonu İndirgeme Antioksidan Kapasite? (CUPRAC) yönteminin serbest ve/veya bağlı halde bulunan polifenoller ve fenolik asitlerce zengin ...
  • Takribi hermityen manifoldlarda sabitlik için bazı kriterler 

   Sayar, Cem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasının amacı, takribi Hermityen manifoldların bazı alt sınıflarının çeşitli eğriliklerini (kesitsel eğriliğini, holomorfik kesitsel eğriliğini v.b.) incelemektir. Biz genellikle ele aldığımız eğriliklerin ...
  • Talep tahmin yöntemlerinin orman ürünlerine uyarlanması 

   Şahin, Nilüfer (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 'TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİNİN ORMAN ÜRÜNLERİNE UYARLANMASI' Bir yatının karan verildiğinde, öncelikle üretilecek mala veya hizmete ne kadar talep olacağının bilinmesi gerekir. İşte bu nedenle talebi tahmin ...
  • Talyum antimon disülfid (TlSbS2) ince filmlerinin elektriksel özellikleri 

   Parto, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, elektronik sanayinde yarı iletken malzemelerin kullanımı bu alanın gelişmesinde son derece önemli rol oynamıştır. Bu nedenle çalışmamızda TlSbS2 yarıiletken malzemesinin dielektriksel ...
  • Talyum galyum disülfid (TlGaS2) ince filmlerinin dielektrik özelliklerinin incelenmesi 

   Çiçek, Zeynep (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08-06)
   İnce filmler, elektronik devre cihazlarındaki yarıiletken aletlerin yapımında, optik sistemlerde ve kayıt cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bulk halde bulunan TlGaS2, (TlSbS2)0.5(TlGaS2)0.5 ve ...
  • Tam güneş tutulmalarında gözlenen koronal yapıların fiziksel özellikleri 

   Çakmak, Hikmet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tam Güneş tutulmaları sırasında yapılan korona gözlemleri ile elde edilen fiziksel büyüklükler hem koronanın daha doğru anlaşılmasına, hem de korona modellerinin test edilmesine imkân vermektedir. Bu doktora tezinde, 11 ...
  • Tam optik ağlarda anahtarlama teknikleri 

   Turna, Özgür Can (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hızla gelisen fiber optik teknolojisi günümüzde giderek yaygınlasmaktadır. Optik ağlaristenilen genis bant imkanını sunabilmektedirler. Artık kıtalar arası telefon konusmaları,video konferanslar ve sınırsız bilgi paylasımı ...
  • Tam otomatik 3 renk baskı makinesinin kapasite arttırımı için transfer sistemi tasarımı 

   Şalgam, İlhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TAM OTOMATİK 3 RENK BASKI MAKİNESİNİN KAPASİTE ARTTIRIMI İÇİN TRANSFER SİSTEMİ TASARIMIGünümüzde, artan ihtiyaç ve minimum maliyet talepleri nedeniyle her alanda en uygun, ürünlere yönelmekte ve yeni talepler ortaya ...
  • Tam sayıların kareleri toplamı olarak gösterilişi 

   Güvenilir, Güzin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Waring problemi, pozitif tam sayıların belirli sayıda, s sayıda, negatif olmayan k inci kuvvetin toplamı olarak gösterilişidir. Bu çalışmada, k=2 durumu gözönüne alınmaktadır ve esas teorem `Her pozitif tam sayı dört ...
  • Tanker taşımacılığında gemi kiralama yöntemleri ve navlun maliyetinin belirlenmesi 

   Koraltürk, Yunus Emre (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Tanı amaçlı altı kanallı yorumlu EKG 

   Yarikkaya, Serhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu tezin amacı, tanı amaçlı olarak labaratuvar ortamında çalışan ve protatip olarak kullanılabilecek altı kanallı yorumlu bir EKG sistemini tasarlamaktır. Sistemde EKG sinyali hastaya bağlanan yüzey elektrotları ile ...
  • Taraklı-Gelemür-Habibler arasının jeolojisi (Sakarya) 

   Yilmaz, Seyfettin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET: çalışsa alanı, Jura-Alt Kretase yaşlı, Üst Kretase yaşlı delta ç öke İleri ve ters faylarla biçilmiş bölgedefe sonra başlıyan trans- gresif Tersiyer birimleri ile donatılmıştır. Jura -Alt Kretase, kristali ze kireç ...
  • Tarihi kent merkezlerinde mekan kalitesinin okunabilirliği üzerine araştırmalar 

   Çermikli, Beyza (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-17)
   Endüstri Devrimi'nden sonra toplum yapısında görülen ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değişimler, gelişen teknoloji ile birlikte kentlerin fiziki yapısını etkilemiştir. Kentlerin büyük bir bölümü plansız şekilde ...
  • Tarihi yapıların farklı döşeme türleri ile deprem yükleri altındaki davranışı 

   Koçuk, Fatih (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarihi kârgir yapıların yatay yükler altında davranışı, farklı döşeme türlerine göre değişmektedir. Çoğu zaman kat hizalarında yatay hatıllı/hatılsız durumdaki volta döşemeler veya restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan ...
  • Tarihi yüksek yapıların dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi: Beyazıt Kulesi örneği 

   Şekerci, Çağla (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-22)
   Tarihi yapılar geçmişten günümüze gelmiş ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerlerimizdir. Tarihi yapılardan günümüze ulaşanlar genellikle kârgir olarak inşa edilmiştir. Kârgir yapılarda malzeme özellikleri büyük ...
  • Tarihi yığma yapıların yapısal davranışının araştırılması 

   Türker, Bilal (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Binlerce yıllık geçmişe sahip olan tarihi yapılar deprem gibi beklenmedik doğal afetler karşısında zarar görmekte ya da yıkılmaktadır. Ancak, tarihi yapıların zarar görmesinin ya da yıkılmasının tek nedeni depremler değildir. ...