Now showing items 1698-1717 of 5130

  • GaAs/GaAlAs iki boyutlu yarı iletken aygıtlarda yüksek frekans modülasyon olayların incelenmesi 

   Yenidünya, Rifat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET GaAs/GaAlAs İki Boyutlu Yarıiletken Aygıtlarda Yüksek Frekans Modülasyon Olaylarının İncelenmesi Çalışmada öncelikli olarak `Hot Electron Lasing and Light Emitting Semiconductor Heterostructure` HELLISH yapılarının ...
  • Gabor filtreler kullanılarak iris tanıma 

   Gürkan, Güray (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • GaInAsN kuantum kuyusu yapıların elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi 

   Dönmez, Fahri (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET GalnAsN KUVANTUM KUYUSU YAPILARIN ELEKTRİKSEL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yarıiletkenler teknolojisi 1940'lı yılların sonunda transistorun icadı ile büyük bir atılım gösterdi. Karmaşık devre elemanlarının ...
  • GaInNAs nipi güneş hücre yapısının tasarımı ve karakterizasyonu 

   Huseynzade, Fatima (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-23)
   GaInNAs seyreltik azotlu alaşım yarıiletkeninin en büyük özelliği bant aralığının 1 eV civarında ve daha küçük veya büyük olarak ayarlanabilmesi ve GaAs ile örgü uyumlu olmasıdır. Bu sayede, yüksek verimli güneş hücre ...
  • Galaksi dışı novaların hubble uzay teleskobunun arşivlenmiş verileri ile araştırılması 

   Aliş, Sinan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Galaksi dışı novalar, yakın çift yıldız evrimi ile ilgili çalışmalar için önemli bir grup teşkil etmektedir. Tip Ia süpernovaları dışında uzak galaksilerdeki yakın çift yıldızların popülasyonları hakkında çalışma yapmak ...
  • Galaksi kümelerindeki merkezi parlak galaksilerde yıldız oluşum aktivitesi 

   Fişek, Süleyman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-20)
   Bu tez çalışmasında CFHTLS ve SDSS gökyüzü tarama projelerinden belirlenmiş 82164 galaksi kümesinin merkezi parlak galaksisi (BCG) derlenmiştir. Bu galaksilerdeki yıldız oluşum etkinliklerinin araştırılabilmesi için SDSS ...
  • Galaksi kümeleşmesinin galaktik evrim üzerindeki fiziksel etkileri 

   Erkurt, Adnan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amaçlarından biri, galaksi kümesi ortamlarının ve galaksi kümelerinde meydana gelen galaksilerarası aktivitelerin, üye galaksilerin evrimini nasıl etkilediği sorusuna cevap bulmaktır. Bunun için, kümelerde bulunan ...
  • Galaksi model parametrelerinin güncel yöntemlerle tayini 

   Yaz, Esma (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, SDSS (Sloan Digital Sky Survey) gökyüzü taramasının ulaşılabilen fotometrik verileri kullanılarak Galaksimizin yapı ve evrimine dair önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Orta galaktik enlem kuşağındaki 4 < Mg ? ...
  • Galaksi morfolojisi - yoğunluk ilişkisinin evrimi 

   Yelkenci, Fuat Korhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Galaksi morfoloji–yoğunluk ilişkisinin evrimsel olarak incelenmesi, kozmik zaman ölçeklerinde galaksilerin çevrelerinden nasıl etkilendiğinin, oluşum ve evrimlerinin nasıl değiştiğinin anlaşılması açısından oldukça ...
  • Galaksilerin radyal dağılımı: Geniş ölçekli yapının analizinde fotometrik kırmızıya kaymaların güçlü ve zayıf yönleri 

   İğdi Şen, Mukadder (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   CFHTLS W4'ün analizinden elde edilen fotometrik kırmızıya kayma (zp) değerleri, VIPERS'dan alınan spektroskopik kırmızıya kayma değerleri (zs) ile karşılaştırılmıştır. Güvenilir aralıkları bulmak amacıyla, z = ...
  • Galaksimizde alan yıldızlarının fotometrik incelenmesi 

   Karataş, Yüksel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV oz Galaksimizde Alan Yıldızlarının Fotometrik İncelenmesi Bu çalışmada yeni RGU fotometrisinin SA141 ( l = 245°, b = -85°.8 ) alanına uygulanması sunulmuştur. Geç tipten devlerin mutlak kadirleri yeni bir yöntemle tayin ...
  • Galaksimizdeki F, G ve K tipi yıldızların kinematiği 

   Vanioğlu, Ridvan Adnan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Galaksimizdeki 189 yıldızın kinematiği, metal ve element bolluğu ile dinamiği üzerinde çalışılmıştır. 189 yıldızın kinematik ve metal bolluğu bilgisinden itibaren X ve P kriterlerine göre yıldız popülasyonlarının ...
  • Galaksimizdeki kalın diskin metal bolluğu gradyentinin incelenmesi 

   Tunçel Güçtekin, Sabiha (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-07)
   Doktora tez çalışmasında SDSS fotometrik sisteminde yeni metal bolluğu ve mutlak parlaklık kalibrasyonlarının oluşturulması ve geliştirilen bu yeni kalibrasyonların kuzey Galaktik yarıküredeki orta/yüksek Galaktik enlemlerdeki ...
  • Galaksimizdeki radyal metal bolluğu gradyentinin açık kümeler yoluyla incelenmesi 

   Yontan, Talar (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08-06)
   Doktora tez çalışmasında, Galaksi merkezinin zıt doğrultusunda seçilen 39 açık kümenin fotometrik analizleri yapılarak astrofiziksel parametreleri tayin edilmiş ve bu parametreler kullanılarak Galaksi diskindeki radyal ...
  • Galaksimizin UBVRI fotometrisi ile incelenmesi 

   Yaz, Esma (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, SA 114 yıldız alanının UBVRI-INT verileri kullanılarakGalaksimizin yapısı incelenmiştir. Veriler, Cambridge Üniversitesi AstronomiEnstitüsü'nden sağlanmış olup çalışmamız bu fotometrinin ilk uygulaması ...
  • Galaktik model parametrelerinin gökyüzü tarama programlarına bağlılığı 

   Özdemir, Sezin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-08)
   Bu tez çalışmasında, SDSS ve 2MASS kataloglarından alınan fotometrik veriler kullanılarak orta Galaktik enlemli, 10 derece kare büyüklüğündeki bir alanda bulunan anakol yıldızları kullanılarak Galaksi model parametreleri ...
  • Galaktik novaların yeni bir uzaklık tayin yöntemi ile incelenmesi 

   Özdönmez, Aykut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Farklı yakın kızılötesi gökyüzü tarama verilerinden elde edilen renk-parlaklık diyagramlarındaki kırmızı yığın yıldızlarının kendine özgü konumlarının tesbit edilmesiyle, yaklaşık 150 Galaktik nova doğrultusunda kızarma-uzaklık ...
  • Galatya masifi (Ankara kuzeyi) miyosen dönemi fosil ormanlarının belirlenmesi ve paleoklimatolojik açıdan değerlendirilmesi 

   Acarca Bayam, Nevriye Neslihan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişte yeryüzünde yaşamış canlıları inceleyen bilim dalı olan Paleontolojinin bitkiler ile ilgili olan alt dalı paleobotaniktir. Paleobotanik çalışmaları, jeolojik çağlarda yaşamış olan bitkilerin saptanması ve günümüze ...
  • Gama radayasyonu ile tuza toleranslı tütün (Nicotiana tabacum L.) mutantlarının eldesi ve seleksiyonu 

   Çelik, Özge (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   In vitro teknikler ile mutasyon uygulamalarının birlikte kullanılmasıyla, çeşitli çevreselstreslere dirençli veya toleranslı bitki türlerinin eldesi mümkün olmaktadır.Bu çalışmada Akhisar 97 ve İzmir Özbaş tütün (Nicotiana ...
  • Gama radyasyonu ile çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinde tuzluluk toleransının teşviki 

   Ayan, Alp (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-12)
   Bu tez çalışması kapsamında ülkemizde yaygın ekime sahip olan Osmancık-97 ve Karadeniz bölgesinde geliştirilmiş olan Mevlütbey çeltik çeşitlerinden, gama radyasyonu ile tuzluluğa toleranslı mutantların elde edilmesi ...