Now showing items 5094-5113 of 5130

  • Z Cam türü cüce novaların duraksama özellikleri 

   Aliş, Sinan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETZ CAM TÜRÜ CÜCE NOVALARIN DURAKSAMA ÖZELLİKLERİBu çalışmada Z Cam türü 4 cüce novanın (RX And, Z Cam, AT Cnc, AH Her) uzundönemli ışık eğrilerinin analizi yapılmış ve bu sistemlere ait duraksamaların özellikleripatlama ...
  • Z` bozonunun t-tbar kanalında derin öğrenme metotları ile araştırılması 

   Yorulmaz, Tuğçe Eda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-11)
   Standart Model'in ötesinde yapılan yeni fizik arayışlarında en çok tercih edilen çalışma konularından birisi egzotik parçacıkların varlığıdır. Bu parçacıkların varlığını ispatlamak için birçok model öne sürülmüştür ...
  • Zaggut (Libya) petrol alanının sismik yorumlanması 

   Shoupa, Hussein, M. (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ZAGGüT (LİBYA) PETROL ALANININ SİSMİK YORUMLANMASI Özet Libya'da bulunan Sirt Havzası yaklaşık 800.000 km2 yüz ölçüme sahip Kuzey Afrikanın en genç ve en verimli petrol havzalarından biridir. Bu havza aynı zamanda ...
  • Zagros kıvrım kuşağında sismik yansıma verilerinin yorumlanması ve kabuktaki daralma miktarının tahmini 

   Mostafazadeh, Mehrdad (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Kıta-Kıta çarpışma ürünü olan Zagros kıvrım kuşağına dik doğrultudaki deformasyon sismik yansıma, kuyu loğu, stratigrafi ve yüzey jeolojisi verilerinden yararlanarak araştırılmıştır. Iran Petrol Araştırma Enstitüsü ...
  • Zaman bölgesinde dizge parametrelerinin belirlenmesi için farklı bir yöntem 

   Bayhan, Nevra (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET ZAMAN BÖLGESİNDE DİZGE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM Bu tezde; doğrusal (linear) ve ikili doğrusal (bilinear) zamanla değişen ve değişmeyen dizgelerin çözümü, doğrusal dizgelerin en iyi denetimi, ...
  • Zaman dizisi verilerinde ani değişimlerin tahmini için veri madenciliği yöntemleri ile öznitelik seçimi 

   Develi, Ahmet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zaman dizisi analizlerinde genel olarak bir değişken kendisinin ve diğer değişkenlerin önceki değerleri gözönüne alınarak modellenir. Bu çalışmada hem değişkenin zamana bağlı modellenmesi hem de değişken değerlerindeki ani ...
  • Zaman gecikmeli ve belirsiz yapay sinir ağlarının kararlılık analizi 

   Faydasiçok, Özlem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-31)
   Bu doktora tez çalışmasında, ağ parametreleri belirsizlik içeren çoklu zaman gecikmelive ayrık zaman gecikmeli yapay sinir ağı modellerinin robust asimtotik kararlılığınınLyapunov analizi gerçekleştirilmiştir. Homeomorfizm ...
  • Zaman ortamı IP yanıtlarının araştırılması 

   Tezel, Okan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Son zamanlarda IP yöntemi» ölçü tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak uygulanabilirliğini sürekli arttırmaktadır. Bu çalışmada, yöntemin ülkemizde de uygulanabilirliğini arttırmak için, ölçü tekniği gelişmelerinden ...
  • Zaman ortamında sismik `Q` tomografisi 

   Tur, Hüseyin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV oz ZAMAN ORTAMINDA SİSMİK `Q` TOMOGRAFİSİ Tomografi yöntemi, nükleer tıp ve radyo-astronomide yaygın bir şekilde kullanılır. Sismik tomografi herhangi bir fiziksel parametrenin bir çok sayıda gözleme bağlı olarak uzaydaki ...
  • Zaman pencereli araç rotalama problemlerinin popülasyon tabanlı sezgisel yöntemler ile optimize edilmesi 

   Kuram, Çağri (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Modern dünyada rota planlama lojistik süreçlerinde en dikkat çekici uygulama alanında yer almaktadır. Kötü yönetilen bu rota planlama şirketlere müşterilerine hizmet vermesi açısından sorun teşkil etmekte olup, diğer ...
  • Zaman-frekans analizi kullanılarak görüntü damgalama 

   Öztürk, Mahmut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sayısal medya ürünleri, yüksek kalite, kolaylıkla değiştirilebilme ve yüksek verimlilikle çoğaltılabilme gibi bir çok avantaj sağlamalarının yanında, kolay kopyalanabilmeleri ve değişikliklere uğratılabilmeleri nedeniyle ...
  • Zaman-frekans analizi ve bazı operatörler üzerine 

   Keleş, Sevil (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-27)
   Zaman-frekans analizi harmonik analizin modern bir dalıdır. Zaman-freakans analizi,operatörler ve fonksiyonların analizi için zamana bağlı değişen zaman-frekans ötelemelerinikullanan matematiksel teknikler ve onun ...
  • Zaman-frekans yaklaşımı kullanılarak görüntü damgalama 

   Elmas, Ayfer (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son zamanlarda dijital ortam, internet ve dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikteanalog iletişim araçlarının yerini dijital araçlar almaya başlamıştır. Dijital ortamın birçok yararının olduğu doğru olmakla birlikte bazı ...
  • Zamanla değişen kablosuz iletişim kanallarının modellenmesi ve kestirimi 

   Önen, Erol (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz linkin her iki tarafında da çoklu antenin kullanıldığı çok girişli çok çıkışlı (MIMO) sistemler, yüksek oranlarda veri hızı ve izgesel verimlilik vadetmektedir. MIMO sistemler, geleceğin kablosuz iletişim ...
  • Zamanla değişen yüksek dereceli spektrum analizi 

   Yalçin, Mahmut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET ZAMANLA DEĞİŞEN YÜKSEK DERECELİ SPEKTRUM ANALİZİ Durağan olmayan işaretlerin zamanla değişen frekans içeriği, zaman-frekans analizi için yardımcı bir araçtır. Bu çalışmada, durağan olmayan işaretlerin yüksek dereceden ...
  • Zar-evren geometrisi ve dinamiği 

   Sevinç, Özgür (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETZAR-EVREN GEOMETRİSİ VE DİNAMİĞİZar-evren geometrisi ve kinematiğinin sistematik ve anlaşılabilir bir sunumunu verdik.Shiromizu ve diğ. tarafından geliştirilen, üç-zar üzerinde efektif Einstein denklemlerininayrıntılı ...
  • Zar-evren modellerinde zara-dayalı ve bulka-dayalı çözümlerin eşdeğerliliğinin araştırılması 

   Uluyazi, Gülçin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kozmolojide zar-evren modellerinin ele alınmasında iki yaklaşım mevcuttur: zaradayalı veya bulka-dayalı yaklaşım. Zara-dayalı yaklaşımda, zar, bir koordinat sistemi üzerinde sabit seçilirken, bulka-dayalı yaklaşımda ekstra ...
  • Zayıf asidik katyon değiştirici reçine ile atıksulardan Pb(2+) gideriminin araştırılması 

   Soltobaeva, Gulzada (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, sentetik atıksulardan kurşun iyonu uzaklaştırılmasında zayıf asidik iyon değiştirici kullanımı ele alınmıştır. Çalışmayı üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde farklı başlangıç konsantrasyonları, temas ...
  • Zayıf ve şiddetli çizgili geç f ve erken g spektrel sınıf anakol yıldızlarının spektroskopik incelenmesi 

   Sirma Aslan, Melihat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada temel amaç, H-R diyagramı üzerinde F5-G5 spektrel sınıf aralığında yeralan dört zayıf çizgili ve iki şiddetli çizgili anakol yıldızı için spektroskopik incelemeyapılarak, benzerliklerini ve farklılıklarını ...
  • Zearalenon`un TM3 leydig hücreleri üzerindeki oksidatif etkisi 

   Yildirim, Gülnaz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, zearalenonun TM3 Leydig hücreleri üzerindeki oksidatif etkisi hücre canlılığı, hücre çoğalması, sitotoksisite, lipit peroksidasyonu, protein oksidasyonu, Bromodeoksiuridin (BrdU) aktivitesi, reaktif oksijen ...