Recent Submissions

 • Kırıkkale halk hekimliğinde ocaklar ve türbeler 

  Tekel, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  İlkel dönemlerden itibaren insanın, beden ve ruh sağlığını korumak ya da kaybetmesi durumunda iyileşmek adına sağaltıcı bir yanının olduğuna inanılan kişi ve mekânlara başvurmasıyla birlikte uygulanan yöntem ve teknikler ...
 • Tağay Murad'ın `At Kişnegen Akşam (Atın Kişnediği Akşam)` adlı eseri üzerine bir dil incelemesi (Dil incelemesi-metin-aktarma) 

  Atila, Kübra Ece (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmanın amacı modern Özbek edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Tağay Murad'ın en önemli eserlerinden biri olarak değerlendirilen `Atın Kişnediği Akşam` adlı uzun hikâyesini Türkiye Türkçesine kazandırmak, ...
 • Mevlüt Süleymanlı'nın `Ses` adlı romanı üzerine bir inceleme 

  Öztürkci, Nazlı (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Tez çalışmamızın amacı, çağdaş Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden birçok ödülün de sahibi olan Mevlüt Süleymanlı'nın hayatı, edebi kişiliği ve Ses romanı hakkında bilgi vermektir.Çalışmamız; giriş, inceleme ...
 • Gürcü harfli Türkçe İncil'in söz dizimi 

  Karosanıdze, Tamar (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada Gürcü Harfli Türkçe İncil söz dizimi açısından incelenmiştir. Çalışma dokuz bölümden oluşmaktır.`Giriş` bölümünde Gürcü dilinden, Gürcistan'da yaşayan Ahıska ve Terekeme (Karapapak) Türklerinden ve ...
 • Ahmed'in Mevlid'i (Giriş-inceleme-tenkitli metin-dizin) 

  Öztürk, Muhammet Raşit (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Eski Anadolu Türkçesi dönemiyle birlikte edebiyatımıza giren mevlit türünün ilk örneklerinden biri olan Ahmed'in Mevlid'i üzerine yapılmış olan bu çalışma; Giriş, İnceleme, Tenkitli Metin ve Dizin olmak üzere ...
 • Şefika Yarkin'ın Alisdan Bir Ses adlı şiir kitabı üzerine bir dil incelemesi (metin - aktarma - dil incelemesi - sözlük) 

  Faıq, Nısar Ahmad (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Şefika Yarkın‟ın, Alisdan Bir Ses adlı ilk Özbekçe şiir kitabı 2009 yılında yayına sunulmuştur. 132 sayfadan oluşan kitapta farklı vezin ve kalıplarla 56 şiir yer almaktadır. Bu kitapta gazel, şarkı ve serbest şiirleri ...
 • Kazak şairi meşhur Jüsip Köpeyulı'nın eserlerinde klasik Türk edebiyatı motifleri 

  Ilgısheva, Moldır (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Şair Meşhur Jüsip Köpeyulı 1858-1931 yılları arasında yaşamış Kazakmutasavvıf şairlerinden biridir.Bu çalışma, bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde şairinedebî kişiliğine kısaca değinilerek onun hakkında ...
 • Ġarâibü'ṣ-Şıġar Dîvânı'nın söz varlığı 

  Yıldız, Alper (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma, Ali Şir Nevâyî'nin dört divanından ilki olan Ġarâᵓibü'ṣ-Ṣıġar Dîvânı'nın söz varlığının ortaya konması amacıyla hazırlanmıştır.Çalışmanın `Giriş` bölümünde Çağatay Türkçesi, Ali Şir Nevâyî ve ...
 • Yeni Türk şiirinde Şeyh Galib esintisi 

  Kılıçarslan, Veli (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Divan şiirinin son büyük şairi olarak nitelendirilen Şeyh Galib'in söz konusu şiire getirdiği yenilikler, Tanzimattan sonra oluşmaya başlayan yeni Türk şiiri üzerinde de etkili olmuştur. Bu etki, Servet-i Fünun, II. ...
 • 1970-1985 yılları arasında yayımlanmış romanlarda gecekondu sorununa Ankara merkezli bir bakış 

  Algül, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Hızlı kentleşme sürecinin yaşanmaya başladığı 1950 sonrası dönemde, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın sebep olduğu gecekondu sorunu ortaya çıkar. Başkent Ankara'da, konut sıkıntısına yönelik bir çözüm olarak ...
 • Derviş Mehmed Bahtî'nin Manzum Terceme-i Şir'atü'l-İslam'ı (Metin-inceleme) 

  Erbay, Ömür (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma dört bölümde hazırlandı:İlk olarak giriş bölümünde ilmihal kavramı ve edebiyatımızdaki manzum ilmihaller hakkında bilgi verildi. Eserin tercüme olması sebebiyle birinci bölümde kaynak eser olan Şir'atü&ap ...
 • Ahmed-i Dâî'nin Çengnâme'si üzerine bir dil incelemesi 

  Akkuş Bürmek, Gözde (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Ahmed-i Dâî XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın başlarında yaşamış EskiAnadolu Türkçesinin önemli şairleri arasındadır. Ahmed-i Dâî'nin Çengnâmeadlı eseri, Türk dili ve tarihi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. ...
 • Eski Anadolu Türkçesinde bitki adlarının etimolojik incelemesi 

  Değerli, Zeynep Şule (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılan bazı eserlerin içerdiği bitki isimlerinin köken bilgisi tespit edilerek bu isimlerin etimolojik bilgisi verilmiş, isimler köken ve yapı olarak tasnif edilmiş ardından ...
 • Alanya'da halk hekimliği 

  Ünalan, Özlem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Halk hekimliği, halkın çeşitli hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak için uyguladığı gerçekçi veya büyüsel yöntemlerin tamamıdır. Halk hekimliği halk kültürünün bir parçasıdır ve halkın bilgi ve tecrübesine ...
 • Revani'nin Cami'ün Nesayih adlı eserinin terminolojik incelemesi (inceleme-metin) 

  Özyurt, Salih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Klasik Türk edebiyatı manzum-mensur karışık sayısız eseri bünyesinde barındıran bir edebiyattır. Bu tarzda yazılmış eserlerden biri de Revânî'nin Câmi'ü'n-Nesâyih'idir. Revânî, XVI. yüzyılda yaşamış, ...
 • Türk kültüründe kişi adları (Türkiye sahası) 

  Kızıloğlu, Müjdat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada, ad verme kültürüne bağlı olarak Türklerin kullanmış olduğu kişi adlarının ilk kaynaklardan modern döneme kadar mitik, tarihî, dinî, siyasî, coğrafî veya sosyal şartlar dâhilinde geçirmiş olduğu her türlü ...
 • Urartu Çivi yazılı belgelerinde savaş ve propaganda metinleri ve değerlendirilmesi 

  Çiftçi, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Ön Asya coğrafyası Eski Çağlardan günümüze güç odaklarının tesiri altında kalmışbir yerdir. Burası başta siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere birçok alandamücadelelerin meydana geldiği ve bu mücadelelerde üstün gelmek ...
 • Sâcidî Dîvânı (İnceleme-transkripsiyonlu metin) 

  Nacar, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma, XVIII. yüzyılda yaşamış olan, içinde Hz. Muhammed (sav), Hz. Ali,Ehl-i Beyt, On İki İmam sevgisi ile birlikle Kerbela hadisesine şiirlerinde yer veren,kendisini şiirlerinde Alevî, Kızılbaş, Râfizî ve Câferî ...
 • Osmanlı Devleti döneminde Bâbîlik/Bahâîlik Hareketi'nin gelişimi ve faaliyetleri (1844-1922) 

  Aykaç, Zikrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bâbîlik hareketi, 1844 yılında İran'da Kaçar Hanedanlığı döneminde ortaya çıkmıştır. Dini nitelikli bir hareket olan Bâbîlik, kısa süre içerisinde siyasal, toplumsal ve geleneksel düzeni tehdit edecek boyutlara ...
 • X. yüzyılda Rus-Hazar ilişkileri 

  Özkaya, Hakan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021)
  Bu tezin amacı, VI. yüzyıl ile X. yüzyıl arasında Kafkasların kuzeyinde Hazar Denizi kıyılarından Doğu Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada hüküm süren Hazar Kağanlığı'nın siyasi, sosyal, idari ve kültürel yönlerine ...

View more