Recent Submissions

 • Cengiz Aytmatov`un Kırgızca hikâyelerinin söz dizimi 

  Özdoğan, Aygül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışma Cengiz Aytmatov ‗un Kırgızca yazılmış hikâyelerinden elde edilen birbütünce (corpus) üzerinde söz dizimi incelemesidir. Modern dil bilim anlayışında, şekilanlam ve işleve göre cümleleri çözümlemek, Türkçenin ...
 • Tuhfetüllabidin (Metni-inceler-STT`ye aktarım dizin) 

  M.Housain, Hairatullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Yükseklinsans tezi olarak çalıştiğim eser 19.sonlarında yüzyılda yazınlan bir eserdir. eserin şairi Molla Yar Muhammad NAMANGANİ'dir. Eser Ahmed Mahdum Buhari tarafından Pakistan'ın Vezir-abad bölgesinde yazılımı ...
 • I.dönem TBMM`de Erzurum millet vekilleri ve faaliyetleri 

  Bayrak, Muammer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Doğu Anadolu'nun en büyük Ģehirlerden biri olan Erzurum'u da içine alan bölgede tarih boyunca;Hattiler, Hititler, Hurriler ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (Ġskit) Türkleri, Medler, Persler,Makedonyalı ...
 • Ortaçağ`da Anı (980-1250) 

  Altuğ, Kerra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021-02-19)
  Tarih boyunca Urartular, İskitler, Persler, Partlar ve Sâsânîlerin idaresine giren Anı, VII. yüzyılda egemenliğin el değiştirmesi ile Bagratuniler'e tabi olmuştur. X. yüzyılda Ermenistan'ın başkenti olmuş, böylece ...
 • Handânî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli metin-Sizin) 

  Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  16. y.y. şairlerinden olan Handanî‟nin gerçek adı Halil‟dir. 946 (1539-40)tarihinde doğan şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. 1001 (1592-93) yılında hayattaolduğu anlaşılan şair, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve III. ...
 • M.Ö. 1500- 1200 yılları arasında Ugarit şehrinin ekonomik önemi 

  Sevim, Serpil (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Doğu Akdeniz ticareti içinde önemli bir yere sahip olan Ugarit Şehri, ekonomikanlamda bakıldığında bölge içerisinde önemli bir merkez konumundadır. Ticaretyollarının kesiştiği noktada önemli bir rol oynamaktadır. Ele ...
 • Millî Mücadele Dönemi`nde asker firarileri sorunu 

  Tosun, Ulvi Ufuk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-30)
  Bu çalışma, Millî Mücadele Dönemi'nde Türk ordusunda en önemli problemlerden biri sayılan `Asker Firarileri Sorunu`nu tüm yönleriyle ele alıp problemin büyük oranda nasıl ortadan kaldırıldığını konu almaktadır.Osmanlı ...
 • Hakkânî`nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi`t-Tasavvuf adlı mesnevisi (İnceleme-tenkitli metin-sadeleştirme) 

  Koyuncu, Zeynep (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu tezin konusu Hakkânî'nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi't-Tasavvuf adlı mesnevisidir. Hakkânî, 15. y.y. ya da 16. y.y.'da yaşadığını düşündüğümüz bir şairdir. Edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde ismine ...
 • Hâmit Zübeyr Koşay`ın hayatı ve halk bilimi ile ilgili çalışmaları 

  Ceylan, Muhammet Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Hâmit Zübeyr Koşay Cumhuriyet'in ilk yıllarında başta halk bilimi olmak üzere farklı birçok disiplinde araştırmalar yapmış, ortaya koyduğu eserlerle tüm bu alanlarda kaynak niteliğinde önemli çalışmalara imza atmıştır. ...
 • Manavgatlı Ali Zelîlî`nin Niyâzü`l-Müznibîn`in 

  Kinay Civelek, Nilay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  XVI. yüzyıl sonu XVII. yüzyıl baĢında yaĢayan Ali Zelîlî mutasavvıf bir Ģairdir.ġairin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada onuntek eseri olan Niyâzü‟l-Müznibîn adlı mesnevisinin çeviriyazılı ...
 • Timurlular zamanında Azerbaycan 

  Macit, Ensar (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-11-29)
  Azerbaycan, doğal kaynakları ve coğrafî konumu ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin de mücadele sahası olmuştur. Timur, tarihte üç yıllık sefer, beş yıllık sefer ve yedi yıllık sefer olarak ...
 • Urartu Devletinde zanaatkârlar ve zanaatkârlık 

  Morkoç, Ayşe Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021-02-13)
  `Urartu Devleti'nde Zanaatkârlar ve Zanaatkârlık` isimli bu tez çalışmasının amacı, M.Ö. I. binde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van merkezli kurulan Urartu Devleti'nde yapılan zanaat faaliyetlerinin, ekonomik, ...
 • Bursalı İbrahim Râzî Divanı 

  Elaldi, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-08-02)
  Bu çalışma, XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başında Bursa'da doğmuş ve yaşamış Bursalı İbâhîm Râzî'nin Divan'ının Konya Mevlana Müzesi'nde kayıtlı mevcut tek nüshası üzerine yapılmış bir doktora ...
 • Tanzimat devri edebiyatında şiir ve felsefe ilişkisi (Birinci dönem) 

  Tezcan, Neslihan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Tanzimat Edebiyatı, Divan Edebiyatı'nın sınırlarını, kalıplarını zorlamış ve bunun dışına çıkmıştır. Bu durumun oluşmasında Osmanlı Devleti'nin o dönemki siyasal ve sosyal konumu etkili olmuştur. Ayrıca Batı'da ...
 • Gülistân-ı Vâhidî (İnceleme-transkripsiyonlu metin) 

  Özçakmak, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-11-30)
  Kanunî Sultân Süleymân devri şâirlerinden olan Vâhidî'nin asıl adı Abdulvâhid'dir. Doğum tarihi bilinmeyen şâirin, ölüm tarihi için verilen bilgiler de ihtilaflıdır. Bursalı Haşimi, ölümü için düştüğü tarihte ...
 • Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar Tohâristan 

  Yilmaz, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-25)
  Bu tezin amacı, kadim bir ülke Tohâristan'ın Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar geçen süredeki siyasi olayları hakkında detaylı bilgi vermektir. Çalışmada, önemli bir konuma sahip olan ...
 • Köroğlu Destanının Behçet Mahir Rivayeti üzerinde bir araştırma 

  Masattaş, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-11-29)
  Köroğlu Destanı'nın Behçet Mahir rivayeti Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali'nin uzun uğraşları neticesinde elde edilmiş derleme bir metindir. Hacmi ve ihtiva ettiği konular bakımından Anadolu sahası ...
 • Türkmen Sahası Köroğlu Metinleri üzerine bir araştırması 

  Esen, Ercan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-12-19)
  Türk sözlü kültüründe asırlardır var olan Köroğlu Destanı, büyük bir coğrafi alana yayılmış ve girdiği her yeni muhitte büyük ilgi görmüş ve yeniden şekillenmiştir. Bu tez çalışmasında araştırmacılarca Doğu (Orta Asya) ...
 • Mahmûd b. Kadî-i Manyâs, A`cebü`l-`Uccāb, (İnceleme, tenkitli metin, gramatikal dizin) 

  Silahşor Öztürk, Ebru (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-03-01)
  II. Murat çağı bilginlerinden olup Edirne'de müderris iken ölen Mahmûd b. Kadî-i Manyâs'un, çeşitli kitaplardan toplanmış dine, hekimliğe ait bir takım konularla bazı olayları anlatan eseri A'cebü'l-& ...
 • Demokrat Parti Dönemi Türk-Balkan ilişkileri (1950-1960) 

  Budak, Muhsin Ertürk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Demokrat Parti‟nin 1946 yılında kurulmasıyla çok partili hayata bir kez dahabaşlayan Türkiye Siyaseti 1950 yılında iktidar değiştirerek farklı bir boyuta gelmiştir.İktidar ile ilk kez tanışan DP iç ve dış siyasette farklı ...

View more