Now showing items 1-20 of 172

  • I.dönem TBMM`de Erzurum millet vekilleri ve faaliyetleri 

   Bayrak, Muammer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Anadolu'nun en büyük Ģehirlerden biri olan Erzurum'u da içine alan bölgede tarih boyunca;Hattiler, Hititler, Hurriler ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (Ġskit) Türkleri, Medler, Persler,Makedonyalı ...
  • Cengiz Aytmatov`un Kırgızca hikâyelerinin söz dizimi 

   Özdoğan, Aygül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma Cengiz Aytmatov ‗un Kırgızca yazılmış hikâyelerinden elde edilen birbütünce (corpus) üzerinde söz dizimi incelemesidir. Modern dil bilim anlayışında, şekilanlam ve işleve göre cümleleri çözümlemek, Türkçenin ...
  • Tuhfetüllabidin (Metni-inceler-STT`ye aktarım dizin) 

   M.Housain, Hairatullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yükseklinsans tezi olarak çalıştiğim eser 19.sonlarında yüzyılda yazınlan bir eserdir. eserin şairi Molla Yar Muhammad NAMANGANİ'dir. Eser Ahmed Mahdum Buhari tarafından Pakistan'ın Vezir-abad bölgesinde yazılımı ...
  • M.Ö. 1500- 1200 yılları arasında Ugarit şehrinin ekonomik önemi 

   Sevim, Serpil (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Akdeniz ticareti içinde önemli bir yere sahip olan Ugarit Şehri, ekonomikanlamda bakıldığında bölge içerisinde önemli bir merkez konumundadır. Ticaretyollarının kesiştiği noktada önemli bir rol oynamaktadır. Ele ...
  • Tarihi ve arkeolojik veriler ışığında Ardahan 

   Kalmiş, Gökhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021-02-19)
   Çalışma sahamızı oluşturan Ardahan, Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Karsbölümü sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge, su kaynakları bakımından oldukçazengindir. Ardahan'ın en önemli su kaynağını Kür Nehri meydana ...
  • Gülistân-ı Vâhidî (İnceleme-transkripsiyonlu metin) 

   Özçakmak, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-11-30)
   Kanunî Sultân Süleymân devri şâirlerinden olan Vâhidî'nin asıl adı Abdulvâhid'dir. Doğum tarihi bilinmeyen şâirin, ölüm tarihi için verilen bilgiler de ihtilaflıdır. Bursalı Haşimi, ölümü için düştüğü tarihte ...
  • Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar Tohâristan 

   Yilmaz, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-25)
   Bu tezin amacı, kadim bir ülke Tohâristan'ın Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar geçen süredeki siyasi olayları hakkında detaylı bilgi vermektir. Çalışmada, önemli bir konuma sahip olan ...
  • Ortaçağ`da Anı (980-1250) 

   Altuğ, Kerra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021-02-19)
   Tarih boyunca Urartular, İskitler, Persler, Partlar ve Sâsânîlerin idaresine giren Anı, VII. yüzyılda egemenliğin el değiştirmesi ile Bagratuniler'e tabi olmuştur. X. yüzyılda Ermenistan'ın başkenti olmuş, böylece ...
  • Türkmen Sahası Köroğlu Metinleri üzerine bir araştırması 

   Esen, Ercan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-12-19)
   Türk sözlü kültüründe asırlardır var olan Köroğlu Destanı, büyük bir coğrafi alana yayılmış ve girdiği her yeni muhitte büyük ilgi görmüş ve yeniden şekillenmiştir. Bu tez çalışmasında araştırmacılarca Doğu (Orta Asya) ...
  • Mahmûd b. Kadî-i Manyâs, A`cebü`l-`Uccāb, (İnceleme, tenkitli metin, gramatikal dizin) 

   Silahşor Öztürk, Ebru (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-03-01)
   II. Murat çağı bilginlerinden olup Edirne'de müderris iken ölen Mahmûd b. Kadî-i Manyâs'un, çeşitli kitaplardan toplanmış dine, hekimliğe ait bir takım konularla bazı olayları anlatan eseri A'cebü'l-& ...
  • Timurlular zamanında Azerbaycan 

   Macit, Ensar (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-11-29)
   Azerbaycan, doğal kaynakları ve coğrafî konumu ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin de mücadele sahası olmuştur. Timur, tarihte üç yıllık sefer, beş yıllık sefer ve yedi yıllık sefer olarak ...
  • Urartu Devletinde zanaatkârlar ve zanaatkârlık 

   Morkoç, Ayşe Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2021-02-13)
   `Urartu Devleti'nde Zanaatkârlar ve Zanaatkârlık` isimli bu tez çalışmasının amacı, M.Ö. I. binde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van merkezli kurulan Urartu Devleti'nde yapılan zanaat faaliyetlerinin, ekonomik, ...
  • Handânî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli metin-Sizin) 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   16. y.y. şairlerinden olan Handanî‟nin gerçek adı Halil‟dir. 946 (1539-40)tarihinde doğan şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. 1001 (1592-93) yılında hayattaolduğu anlaşılan şair, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve III. ...
  • Rusuhu`l-Lisân fî Hurûfi`l-Kur`ân 

   Karaoğlu, Elif Gizem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tez çalıĢması, XVI. yüzyılda (Klasik Osmanlıcanın ilkdevrelerinde) yazılmıĢ; Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiĢ dönemieseri olan ve büyük ölçüde `Eski Anadolu Türkçesi`nin özelliklerini ...
  • Bursalı İbrahim Râzî Divanı 

   Elaldi, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-08-02)
   Bu çalışma, XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başında Bursa'da doğmuş ve yaşamış Bursalı İbâhîm Râzî'nin Divan'ının Konya Mevlana Müzesi'nde kayıtlı mevcut tek nüshası üzerine yapılmış bir doktora ...
  • Millî Mücadele Dönemi`nde asker firarileri sorunu 

   Tosun, Ulvi Ufuk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-30)
   Bu çalışma, Millî Mücadele Dönemi'nde Türk ordusunda en önemli problemlerden biri sayılan `Asker Firarileri Sorunu`nu tüm yönleriyle ele alıp problemin büyük oranda nasıl ortadan kaldırıldığını konu almaktadır.Osmanlı ...
  • Türk romanında Doğu Anadolu 

   Yilmaz, Nusret (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tanzimat sanatçılarıyla baĢlayan roman serüvenimizin Ġstanbul‟a ilgisi zamanlageliĢerek Anadolu‟ya yönelmiĢ, bu sayede Doğu Anadolu‟nun edebiyattaki varlığıhissedilmeye baĢlanmıĢtır. Ġlk romanlarımıza nadiren de olsa giren ...
  • Köroğlu Destanının Behçet Mahir Rivayeti üzerinde bir araştırma 

   Masattaş, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-11-29)
   Köroğlu Destanı'nın Behçet Mahir rivayeti Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali'nin uzun uğraşları neticesinde elde edilmiş derleme bir metindir. Hacmi ve ihtiva ettiği konular bakımından Anadolu sahası ...
  • Hakkânî`nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi`t-Tasavvuf adlı mesnevisi (İnceleme-tenkitli metin-sadeleştirme) 

   Koyuncu, Zeynep (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu Hakkânî'nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi't-Tasavvuf adlı mesnevisidir. Hakkânî, 15. y.y. ya da 16. y.y.'da yaşadığını düşündüğümüz bir şairdir. Edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde ismine ...
  • Sultan Ahmed Celayir Dönemi ve Celayirli - Timurlu İlişkileri 

   Korkmaz, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   1382 yılında Celayirli Devleti tahtına oturan Sultan Ahmed Celayir, hakimiyetini güçlendirmek için 1384 yılına kadar kardeşi Sultan Bayezid ve onun emiri Adil Ağa ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yaptığı mücadeleler ...