Now showing items 1-20 of 172

  • 18. yüzyılda Yeniçeri teşkilatı 

   Gül, Abdulkasim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-01)
   Tezin maksadı Osmanlı askeri düzeninin temel unsurlarından olan YeniçeriOcağı'nın klasik dönem sonrası durumunu ortaya koymaktır. 18. yüzyıl, çalışmanın esaszamanı olarak belirlenmiş olsa da dönüşümü-değişimi ...
  • 1835 tarihli Çıldır eyaletine bağlı Livane-i Ulya Sancağı 2768 numaralı Nüfus Defterinin değerlendirilmesi 

   Şahin, Buket (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-10-30)
   Devletlerin amacı siyasi ve toplumsal açıdan geliĢmektir. Bir devletin bütünyönleri ile geliĢmesi de nüfusa bağlıdır. Yani devletler nüfusunu (halkını) en iyiderecede yönetebiliyorsa o zaman geliĢmiĢ olduğunu ortaya ...
  • 1835 tarihli livâne (Artvin) sancağı 2767 numaralı nüfus defterinin değerlendirilmesi 

   Alemdar, Emrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-10)
   Osmanlı Devleti'nde kayıt altına alma sistemine büyük önem verilmiş ve ileri düzeyde kayıtlar oluşturulmuştur. Tarımdan ticarete, diplomasiden sanata, vakıflardan devlet teşkilatlanmasına kadar her şey yazı ile ...
  • 1946 Genel Seçimleri öncesinde Demokrat Parti-Cumhuriyet Halk Partisi ilişkileri 

   Selvitopi, Ertuğrul (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-03-23)
   I. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti nihai ömrünü tamamlamış ve bununlabirlikte padişahlık sistemi de son bulmuştur. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıylayeni devlet kurulmuş ve millet hâkimiyetine dayalı bir ...
  • 1977- 1986 yılları arasında çıkarılan Tercüman Çocuk Dergisinde halk edebiyatı ögeleri 

   Efe, Gözde (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-11)
   Bu araştırma ile Tercüman Çocuk Dergisinde kullanılan halk edebiyatı öğelerinin ayrıntılı tespiti ile dergide yer alan bu öğelerin çocuk gelişimine katkısı incelenerek çocuk dergiciliğinde halk edebiyatı öğelerinin ...
  • 33 nolu Mühimme Defteri`nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (Sayfa 1-190) 

   Teneş, Özge (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-22)
   Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatı içerisinde bulunan en önemli kurum Divân-ı Hümâyûn'dur. Divân-ı Hümâyûn'da kararlaştırılan konular padişahın onayı alındıktan sonra bir ferman haline getirilirdi. Bu ...
  • 830 numaralı Erzurum Ayniyat Defteri`nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

   Babalik, Abdulkadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-02)
   Osmanlı Arşivi'nde Bâbıâli Evrak Odası Ayniyat Defterleri fonunda bulunan ve XIX. yüzyılda tutulmaya başlanan Ayniyat Defterleri, Osmanlı Devleti'nin kayıt tutma geleneğini en güzel şekilde temsil etmektedir. ...
  • Aali Tokombayev`in `Kanlı Yıllar` romanında kültürel düzey 

   Sari, Ramazan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-01)
   Çalışmanın amacı, Aalı Tokombayev'in `Kanduu Cıldar` (Kanlı Yıllar) adlı manzum romanını incelemektir.Çalışmanın giriş bölümünde, çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum ve gelişim süreci hakkında genel bilgiler verilmiştir.Birinci ...
  • Abdünnafi İffet Efendi ve divanı (İnceleme-metin) 

   Gündüz, Emrah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-12)
   Bu çalışma, klasik Türk edebiyatının genellikle geç dönemi olarak tanımlanan ve bitiş yüzyılı olarak kavramsallaştırılan 19. yüzyıl klasik Türk şiiri içinde, Abdünnâfi İffet Efendi (1823-1891) ve Divanı'nın edebi ...
  • Afganistan`ın Tahhar şehrinde yaşayan Özbek Türkleri folkloru 

   Oyghagh, Karimullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-02-28)
   Yaptığımız bu çalışmada Afganistan'ın kuzey bölgesi yani `Güney Türkistan'ın` bir parçası olan Tahhar Özbek Türklerinin folklorundan bahsedilmektedir. Bu çalışma giriş haricinde atlı bölümden oluşmaktadır.Bu ...
  • Ahmedî İskender-nâme (2940-3926 beyit) (Dil incelemesi-metin-gramatikal dizin) 

   Çalişkan, Zeynep (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-11)
   Bu tez, Ahmedî'nin H. 792/ M. 1390 tarihinde kaleme almış olduğu `İskender-nâme` adlı eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. 921 numarada kayıtlı ve müstensihi Nebî bin Resȗl bin Ya'kȗb olan nüshasının 26a- ...
  • Aleksandr Borovkov`un `Bedâyiü`l-Lugat` üzerine yaptığı çalışmanın Türkiye Türkçesine çevrilmesi ve dil incelemesi 

   Bura, Olena (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-01-08)
   Bu tezde A. K. Borovkov'un Bedâyiü'l-lugat üzerine yaptığı çalışma Türkiye Türkçesine çevrilmiş ve adı geçen eserin şekil bilgisi özellikleri tespit edilmiştir. Çalışmamız Giriş, Dil İncelemesi, Metin olmak üzere ...
  • Ali Haydar Haksal hikâyelerinde insan tipleri, bireysel ve toplumsal meseleler 

   Yayatici, Meral (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-17)
   Ali Haydar Haksal Türk Edebiyatının özellikle öykü alanında tanınmış isimlerindendir. Kaleme aldığı anlıklar, olaydan ziyade durum öykücülüğünü çağrıştıran hikâyeleriyle kendine has bir alan oluşturmuştur.Bu çalışmanın ...
  • Alimcan İsmail`in Kısmet romanı (Dil incelemesi-metin) 

   Güntay, Muhammet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-10-27)
   Bu çalışma Uygur yazar Alimcan İsmail'in `Kısmet` adlı romanı üzerine yapılmış bir inceleme ve çeviri yazı çalışmasıdır. 2007 yılında Arap harfli Uygur alfabesiyle yayımlanan bu roman, yazıldığı dönemin özelliklerini ...
  • Altın Orda Devleti`nin İlhanlılar ve Memlüklerle dinî münasebetleri 

   Sürücü, Merve (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-10)
   Çalışmanın amacı XIII. yüzyıl Orta Çağ tarihi seyrine yön veren önemli devletlerden olan Altın Orda, İlhanlı ve Memlükler üçgeninde cereyan eden olaylara dinin etkisini göstermektir. XIII. yüzyılın başlarında Büyük Moğol ...
  • Anadolu`da toplum hayatında kadın(Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit dönemleri) 

   Şimşek, Fitnat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-07-10)
   `Anadolu'da Toplum Hayatında Kadın` isimli bu tez çalışması özellikle Hititlerin çekirdek yerleşmesi olan Orta Anadolu'yu merkez alarak kadınların sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve hukuki alandaki yerlerini ...
  • Anav kültürü ve ön Asya kültürleriyle etkileşimi 

   Kocaispir, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-07-13)
   Orta Asya olarak adlandırılan bölge genelde Kuzey İran platosundan Avrasya steplerinin güneyine kadar uzanır. Batı'da Hazar Denizi'ne, doğuda Kunlun ve Çin'in Nan Shan dağlarının birleştiği yerle sınırlanır. ...
  • Antikçağ yazarlarında doğu Anadolu coğrafyası 

   Çolak, Şahin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-17)
   Bu tez çalışmasında, Anadolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Doğu Anadolu Bölgesi'nin antik kaynaklara göre coğrafyası ele alınmıştır. Literatür taraması yapıldığında şimdiye kadar Antik Çağ yazarlarının ...
  • Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar Tohâristan 

   Yilmaz, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-25)
   Bu tezin amacı, kadim bir ülke Tohâristan'ın Arap fetihlerinden Büyük Selçuklu hâkimiyetinin sonuna kadar geçen süredeki siyasi olayları hakkında detaylı bilgi vermektir. Çalışmada, önemli bir konuma sahip olan ...
  • Arzu ile Kamber hikâyesinin Kerkük varyantları 

   Ghareeb, Sarah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-02)
   Halk hikâyeleri, sözlü geleneğe özgü halk edebiyatı ürünlerindendir. Bu hikâyelerden saz âşıklarının anlattıkları, genellikle nazım-nesir karışımı bir yapıya sahip olmakla beraber baştan sona nesir formunda olan hikâyeler ...