Now showing items 1-20 of 505

  • Türkiye`nin tek Ermeni köyü Vakıflı (Hatay-Samandağ) üzerine bir toplumsal coğrafya araştırması 

   Aksoy, Serap (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-06)
   Bu tez kültür, kimlik, etnisite, gibi kavramları kültürel coğrafya ve farklı sosyal bilim disiplinleri çerçevesinde ele almıştır. Çalışma Hatay'ın Samandağ İlçesi Vakıflı köyünde yürütülmüştür. Çalışmada, Vakıflı ...
  • Farklı mamul grupları için mamul kalitesi boyutları 

   Zerdali Alyörük, Nurdan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
   İşletmelerin çok fazla önem verdiği süreçlerden biri olan kalite insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verecek şekilde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin özelliklerinin toplamıdır. Canlıların ihtiyaçlarını ...
  • BİTLİS HALK MASALLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

   Kardaş, Sezer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-19)
   Bu çalışmanın amacı, Bitlis yöresi halk masallarının çocuk edebiyatı ve Türkçe değer eğitimi açısından önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman ...
  • Amîdülmülk el-Kündürî ve Büyük Selçuklu Devletine hizmeti 

   Kiziltaş, Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-16)
   Selçukluların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlayan siyasî yapılanma, yeni fetih¬lerle birlikte devam etmiştir. Yapılan bu fetihler esnasında vezirlik müessesesine gereksinim duyuldu. İlk olarak Nişâbur'un ...
  • 19. yüzyıl Van Kalesi Höyüğü`nden çıkarılan bebek ve çocuk kemiklerinin harris çizgilerinin belirlenmesi 

   Bakiray, Yasemin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Harris çizgileri, fizyolojik strese ve çocukluk çağı hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çizgiler daha çok bebek ve çocuklarda gözlemlenir. Bu çalışmada bebek ve çocuklarda strese bağlı oluşan Harris çizgileri ...
  • Karasi livasının Edremit kazasına ait tereke kayıtlarının transkripsiyon ve değerlendirmesi 

   Gülşen, Ercan Alim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-01)
   Tereke (miras) kayıtları, son yarım asırdır sosyal tarih çalışmalarının önemliögelerinden biri konumundadır. Bu kayıtlar küçük yerleşim yerlerinde şer'iyyesicilleri içine kaydedilmektedir. Nüfusun daha fazla olduğu ...
  • Kinyas Kartal`ın hayatı ve siyasi faaliyetleri 

   Ebiri, Gönül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-05)
   Yaşadığı yıllarda Kinyas Kartal, gerek Türkiye'de gerekse Doğu'da birçok kişi tarafından tanınan, sevilip sayılan biridir. 1900 yılında Iğdır'ın Torun Köyü'nde dünyaya gelen Kinyas Kartal, Rusya'da ...
  • (علاقة الأيوبيين بالزنكيين (566-631/1171-1233 

   Mohammed, Arie Shareef (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-11)
   Bu çalışma, özellikle Haçlıların İslâm diyarından kovulmasında büyük rol oynayan Zengilerin hükümdarlık dönemini ve bu dönemin Müslümanlar nezdindeki önemini bir kez daha ortaya koyma gayretiyle ele alınmıştır. Ayrıca ...
  • Kuzey Irak Kürtleri ile Irak hükümetlerinin ilişkileri (1958-1975) 

   Khdir, Soran Omer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   Irak Devrimi‟ nin önderi Abdul Kerim Kasım, bir beyanname hazırlayarakKürt milletinin haklarını savunduğunu ilan etmiĢ, ancak çok geçmeden bu kararıverdiğine piĢman olmuĢtu. Bu da 11 Eylül 1961 Kürt Haklarını savunacak ...
  • Ebû Katâde`nin hayatı ve rivâyetleri 

   Karadeniz, Ümit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-07)
   Hz. Peygamber'i (sav) en iyi anlayanlar hiç şüphesiz ki sahabedir. Ümmetin sahâbeyi bilmesi, Hz. Peygamber'i (sav) de anlamayı kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın amacı sahâbeden Ebû Katâde'nin hayatını ortaya ...
  • Şeyyâd Hamzâ`nın Yûsuf u Zelîhâ adlı eserinin söz dizimi 

   Akman, Hami (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-15)
   Konusunu Kur'an'dan alması, Anadolu sahasında yazılan ilk eserlerden olması ve Türkçe kelime kullanımındaki zenginliği ile Yûsuf u Zelîhâ mesnevisi hem edebî açıdan hem de Türk dili açısından önemli bir eserdir. ...
  • İnovasyonun firma performansı üzerine etkisi: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme 

   Aslan, Yakup (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   Firmalar değişen müşteri beklentilerini takip etmekte güçlük çekmekte ve küreselleşmenin doğal çıktısı olan amansız rekabetle baş etmenin yollarını aramaktadırlar. Çevresel faktörlerin estirdiği değişim rüzgarları, Türk ...
  • Biyostratigrafi ve biyokronoloji çalışmalarına bir örnek: Kütahya Altıntaş küçük memeli fosillerinin analizi 

   Işik, Mehmet Yasin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Bu tez çalışmasında Geç Miyosen Altıntaş (Kütahya) fosil lokalitesinden elde edilen Progonomys (Mammalia, Rodentia, Muridae) cinsine ait fosil dişler incelenmiştir. Wessels'in 2009 çalışmasına ek olarak artan koleksiyonda ...
  • Seyyid Şerif Cürcânî`nin Şerhu`l-Mevâkıf`ında varlık düşüncesi 

   Şahin, Eşref (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   Seyyid Şerif el-Cürcânî'nin varlık düşüncesi, diğer filozof ve kelamcılarda olduğu gibi, varlık kavramının bedihi, bütün kavramların en geneli ve en bilineni oluşuna dayalıdır. Bu sebeple varlık hakkında her türlü ...
  • Klasik Dönem Ege dünyasında serpens (yılan) figürü 

   Deniz, Özkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-13)
   Bu çalışmada serpens/yılan arkeolojik bir figür ve bir kült öznesi olarak tarihsel akış içinde sembolik ve kavramsal açılardan ele alınmıştır. Öncelikle Mezopotamya ve Hitit gibi medeniyetlerindeki mitoslara ve arkeolojik ...
  • Ebu Said es-Sîrâfî`nin Sîbeveyhi`nin İstişhad metoduna getirdiği eleştiriler 

   Hakçioğlu, Muhammed Şehit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-14)
   Arap dilbilimine dair elimize ulaşan ilk eser Sîbeveyhi'nin el-Kitâb'ıdır. 175–180/791–796 tarihleri arasında telif edilmis olan el-Kitâb, Ebu'l-Esved ed-Düelî ve öğrencileri ile başlayıp Sîbeveyhi'ye ...
  • Türk siyasi hayatında Mahmut Soydan 

   Kizilkaya, Ridvan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Bu Çalışmada, Türk siyasi hayatının önemli bir ismi Mahmut Soydan'ın yaşam öyküsü ile birlikte, basın faaliyetleri, iş dünyasındaki çalışmaları ve politika serüveni incelenmektedir. 1883 yılında Siirt'te dünyaya ...
  • Ashabu`s-Suffe ve hadis rivayetindeki yeri 

   Kaval, Selim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-13)
   Suffe, hicretle beraber Medine'de oluşan yeni İslam toplumunda doğal olarak meydana çıkan ve döneminin şartları içerisinde bir akademi görevi gören bir kurumdur. Doğası itibarı ile ilmi gelişmeye açık olan İslam ...
  • Techno-political paranoia in George Orwell and Thomas Pynchon 

   Hassan, Sirwan Hassan Khdhir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   Paranoyanın kökenleri yaşamın en erken dönemlerine kadar uzasa da, M.S. 5. Yüzyıl'da Yunan medeniyetinde ifade edilene kadar bir terim olarak ortaya çıkmamıştır. Kelimenin çağrıştırdığı anlam ise zamandan zamana ...
  • Nietzsche`de kişinin varoluş imkânları 

   Yilmaz, Seher (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-21)
   Bu çalışmada Nietzsche'nin modern döneme ilişkin, kişinin varoluşu üzerine yaptığı tespitler doğrultusunda bu varoluşun imkânları esas konudur. Bu doğrultuda Nietzsche'nin mitolojik temelli yaşamsal dengeyi ...