Now showing items 1-20 of 535

  • Tarihsel süreçte batı anadolu sahil şeridi kalelerinin oluşumu ve gelişimi 

   Öztürker, Hazal Ceylan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İnsanın ilkel içgüdüsü ile yaptığı ilk mimarlık faaliyetinin barınma ve savunmaya odaklı olduğu bilinen bir gerçektir. Kalelerin, daha genel kavramı ile `savunma mimarisinin` kökenlerinin, uygarlık tarihi ile paralel gelişim ...
  • BİTLİS HALK MASALLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

   Kardaş, Sezer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-19)
   Bu çalışmanın amacı, Bitlis yöresi halk masallarının çocuk edebiyatı ve Türkçe değer eğitimi açısından önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman ...
  • İbn Miskeveyh ve Gazzâlî'de nefis terbiyesi 

   Korkmaz, Serkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ahlâkın değişebilmesini, olgunlaşmasını ve insanın kötü yönlerinden arınmasını İslâm filozofları nefis terbiyesi adı altında tartışmışlardır. Bu bağlamda çalışmamız İslâm ahlâk felsefesinin önemli filozoflarından olan İbn ...
  • Kamu yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin tespit ve uygulaması(Van MEM örneği) 

   Koç, Necmettin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüz dünyasında özellikle Avrupa Birliğinin gelişmiş ülkeleri de dâhilolmak üzere, alınan tüm tedbirlere rağmen iş kazaları ve meslek hastalıklarınıminimize etmek yıllar boyunca mümkün olamamıştır. Bu durum İş kazası ...
  • ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİMARİSİNDE MOĞOL İSTİLASI SONRASI DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM VE SÜREKLİLİK 

   Bekmez, Ayşegül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-05)
   Anadolu bulunduğu coğrafi konum nedeniyle her dönem göçlerin odak noktası olmuştur. 1071'den sonra Türkler Anadolu'ya yerleşmiş ve yaklaşık 100 sonra mimari faaliyetlere başlamışlardır. Anadolu'daki inşa ...
  • Demokrat Parti Dönemi`nde İstanbul`da sosyo-kültürel değişim 

   Doğancik, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
   Türkiye'de 1950 seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yeni bir dönem yaşanmıştır. 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti yönetiminde İstanbul, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlere uğramıştır. ...
  • 1932-1942 yılları arasında Irak`taki siyasî gelişmeler 

   Noaman, Abdulmanaf Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
   Eğitim süresinin gelişmesi 1932-1942 arasında meydana gelen siyasî gelişmeye, dış ve iç siyasî sorunlarının çözümü için verilen büyük bir çaba ve bu yıllarda kral Faysal'ın üstüne gidip, Araplar ve Irak tarafından ...
  • Aziz Mahmud Hüdâyî`nin dîvân-ı ilâhîyat`ı ile Johann Wolfgang Von Goethe`nin doğu-batı dîvânı`nda tasavvuf 

   Balta, Sabri (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-17)
   Bu tezimiz mukayeseli bir çalışmadır. Bu tezde, Aziz Mahmûd Hüdâyî'nin Divân'ı İlâhîyat'ı ile Johann Wolfgang von Goethe'nin Doğu-Batı Divânı'nda Tasavvuf konusu incelenmiştir. Öncelikle, tasavvufun ...
  • Nâbî`nin tarih manzumeleri 

   Temel, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-18)
   Nâbî, yaşarken ünü tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmış, yaşadığı dönemde şiiri diğer şairler tarafından beğenilmiştir. Devlet ricali tarafından da sevilip takdir gören Nâbi pek çok şairi, eseriyle etkilemiş önemli bir divan ...
  • Good governance as a new concept of public administration: A study in KRG`s departments in Erbil 

   Saeed, Dilshad Mala Saeed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Bu çalışmanın amacı, iyi yönetişimin anlayışının ve iyi yönetişim bileşenlerinin ve KRG'nin Erbil kentinde planlama bakanlığının hizmet birimlerinin performansı üzerindeki etkisini incelemektir. İyi yönetişim, devlet ...
  • Arşî Divanı`nda Hurûfîlik 

   Aslan, Murat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Hurûfîlik, 14. yüzyılda İran'da ortaya çıkan mistik-felsefî bir akımdır. Bu akım; dini, ibadetleri, Allah'ı, insanı, yaratılışı, gezegenleri, yeryüzü ve gökyüzünü, kısaca her şeyi Arap alfabesinin yirmi sekiz ve ...
  • Hâlidî medrese geleneği ve Norşin Medresesi 

   Ermiş, Metin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Norşin Medresesi, yüzkırk yılı aşkın bir süreden beri bulunduğu bölgeyi birçok yönden etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Çalışmamızın amacı, Nakşî-Halidî Medrese geleneğine bağlı birçok din âlimi yetiştiren ve ...
  • Yapay sinir ağları yöntemi ile çağrı merkezi çalışanlarının performanslarının tahmin edilmesi 

   Ortakaya, Sefa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
   ÖZETYüksek Lisans TeziSefa ORTAKAYAVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜŞubat,2019YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARININ TAHMİN EDİLMESİBilgi teknolojilerindeki hızlı ...
  • Karl R. Popper`ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme 

   Ece, Dilek (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-02)
   Bu çalışmanın amacı, Karl R. Popper'ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme yapmaktır. Popper doğa bilimlerinde kullandığı yöntemini sosyal bilimlere uyguladığından, sosyal bilimlere ilişkin yönteminin ...
  • Leyla Hanım ve Şeref Hanım divanlarında tarih manzumeleri 

   Dede Temizaltin, Gözde (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-05)
   Bu çalışmada ilk önce Ebced hesabı hakkında, daha sonra Divan edebiyatı kadın şairlerimizden; Leyla Hanım ve Şeref Hanım hakkında bilgi verildi. Şairlerin divanlarında geçen tarih beyitleri şerh edilerek tarihlerin ne için ...
  • حقوق وواجبات الموظف العام في نطاق الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين القانون الوضعي العراقي وبين الفقه الإسلامي 

   Ahmed, Asos Mohammed Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-28)
   Sadece kamu hizmetlerini yerine getirmeyi önemsemek yerine, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına müdahale eden devlet fonksiyonunda meydana gelen gelişimin neticesinde, artık devlet işlerinin yürütülmesinde ve politikasının ...
  • Albert Einstein`ın tanrı ve din anlayışı 

   Oruk, Zehra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
   XX. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçilerinden Albert Einstein'ın Tanrı ve Din anlayışı üzerine yapılan bu çalışmanın amacı, Einstein'ın düşünce dünyasının kapsamlı bir şekilde incelenerek, Tanrı-âlem ilişkisi ...
  • Van Azeri ağzı -inceleme, metin (ıpa), sözlük- 

   Oğur, Ümit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Çalışmamızda Van ili sınırları içinde yaşayan Azeri kökenli ve Küresinli olarak adlandırılmış topluluğunun belirgin biçimde Azeri Türkçesi özellikleri gösteren diyalektleri incelenmiştir. İnceleme aşamasında Van Merkez ve ...
  • Mardin ili Artuklu ilçesindeki Süryanilerde ölü gömme gelenekleri ve tarihi mezar taşlarından örnekler 

   İşcan, Meryem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Sanat tarihi açısından birçok bilim dalının ana kaynakları arasında yer alan mezar taşları, yazı ve süsleme kompozisyonları ile bize bulunduğu dönemle ilgili fikirler vermektedir. Mardin'deki Süryani Kiliselerinde ...
  • Van-Gevaş yöresi anlatı geleneği(hikâye-masal) 

   Bayezit, Rabia (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Geleneksel sözlü kültür ürünleri, toplumun yaşayan kültürel belleğinin önemli bir unsurudur. Bu sözlü kültür ürünleri belli bir gelenek içerisinde oluşur ve yayılır. `Anlatı geleneği` diye adlandırılabilecek bu ürünlerin ...