Now showing items 1-20 of 535

  • 1876 kanuni esasiden 2017 anayasa değişikliğine Türkiye`de olağanüstü yönetim usulleri ve kamu yönetimine yansımaları 

   Yiğit, Servet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   Modern Devletlerin kurulması ile beraber devletin varlığını ve bekasını tehdit eden, tehlikeye düşüren çeşitli durumlarla karşı karşıya kalınmıştır. Devletler bu gibi durumları bertaraf etme adına birtakım savunma mekanizmaları ...
  • 188 numaralı Denizli şeriyye sicilinde bulunan tereke kayıtlarının transkripsiyon ve değerlendirilmesi 

   Soyalp, Mehmet Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   Osmanlı sosyo-ekonomi tarihi için önemli kaynaklardan yer alan tereke defterleri yerel özelliklere ait pek çok bilgiyi barındırması nedeniyle önemli kaynaklardandır. Çalıştığımız tereke kaydı Şer'iyye sicili içerisinde ...
  • 19. yüzyıl Van Kalesi Höyüğü`nden çıkarılan bebek ve çocuk kemiklerinin harris çizgilerinin belirlenmesi 

   Bakiray, Yasemin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Harris çizgileri, fizyolojik strese ve çocukluk çağı hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çizgiler daha çok bebek ve çocuklarda gözlemlenir. Bu çalışmada bebek ve çocuklarda strese bağlı oluşan Harris çizgileri ...
  • 1932-1942 yılları arasında Irak`taki siyasî gelişmeler 

   Noaman, Abdulmanaf Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
   Eğitim süresinin gelişmesi 1932-1942 arasında meydana gelen siyasî gelişmeye, dış ve iç siyasî sorunlarının çözümü için verilen büyük bir çaba ve bu yıllarda kral Faysal'ın üstüne gidip, Araplar ve Irak tarafından ...
  • 1946-1954 Bitlis seçimleri 

   Aşit, Uğur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   Türkiye Cumhuriyeti'nde muhalefet mekanizmasının henüz yerleşmemiş olmasından kaynaklı demokrasinin sancılı bir dönemden geçmesi ile gerekli olan çok partili yaşam deneyimleri Demokrat Parti ile nihai sonuca ulaşmıştır. ...
  • 1946-1960 yılları arasında Van Gölü Havzası`nda kamu yatırımları ve harcamaları 

   Tunç, Volkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Kamu yatırım ve harcamaları doğrudan devlet eliyle verimli ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesini desteklemek amacıyla yapılan yollar, köprüler ve barajlar gibi yoğun sermaye gereksinimi duyulan fiziki altyapı yatırımlarıdır. ...
  • 1950-1960 yılları arasında Van`da siyasi yaşam 

   Polat, Süreyya (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   `1950-1960 Yıları Arasında Van'da Siyasi YaĢam` baĢlıklı çalıĢmada 1950-1960 yıları arası yaĢanan siyasi geliĢmeler, yapılan seçimler ve bunların Türkiye ve Van'daki yansımaları ile birlikte söz konusu dönemde ...
  • 1980 sonrası Türk romanında aydın göçü 

   Alçiçek, Pınar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Dünya tarihinde insanların ve toplumların yaşadığı coğrafya ile içinde bulundukları ekonomik koşullar, sosyal ve siyasal konjonktür, kültürel birikim ve çeşitlilik, göçü tetikleyen unsurların ana kodları arasındadır. Bütün ...
  • 348 numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi (H. 1315-1316 / M. 1897-1898. 1898-1899) 

   Namaz, Ümran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   `348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi` başlığıyla şerʻiyye sicillerinin önemi ve mâhiyeti kronolojik sıralamaya tâbi' tutularak ele alınmış ve şer'iyye sicilleri ...
  • A comparative study of migrant muslim identity in London: Brick Lane by Monica Ali and White Teeth by Zadie Smith 

   Özdemir, Halil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu tez, Monica Ali'nin 'Brick Lane' ve Zadie Smith'in 'White Teeth' romanlarında, Londrada ki göçmen Müslüman Kimliğini, Homi K. Bhabha'nın `taklit` ve `melezlik` kavramları aracılığıyla ...
  • A marxist analysis on the works hard times by Charles Dickens and a day lasts more than a hundred years by Chinghiz Aitmatov 

   Demir, Yunus Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Tarih boyunca insanlar çalışmış ve ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Ancak bazı zamanlar insanlar başkalarının çıkarları için çalışmak zorunda kalmıştır. Karl Marx ve Frederich Engels kendi toplumlarındaki ayrımcılığı ortadan ...
  • A new historical approach to female figures in Caryl Churchill`s Top Girls 

   Manguri, Halwest Ali Omer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-18)
   Bu tez çalışmasında, Caryl Churchill'in Top Girsl(En İyi Kızlar), tiyatro metni yeni tarihselcilik ve kadın karakterinin ikincil doğası bağlamında ele alınmıştır. Oyun, feminizm ve tarihsel kadın karakterler ile ...
  • Absurdity in Kurt Vonnegut`s Slaughterhouse-Five and The Sirens of Titan, and Albert Camus` The Stranger and The Plague 

   Abdulrahman, Soran A. (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   İnsan depresyonu ve savaşların acımasızlığı, ikinci dünya savaşından sonra yazarlar ve eleştirmenler tarafından en çok tartışılan ve çalışılan temalardan biri haline gelen felsefi ve edebi bir hareket olarak absürtizmin ...
  • Adalet Ağaoğlu`nun öykülerinde estetik ve ideoloji 

   Soylu, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Estetik, yaratıcı bilincin dünyayı ve toplumsal gerçekliği öznel edimler neticesinde biçimlendirme ve dönüştürme sürecidir. Tarihsel çizgi içerisinde güzel ideası üzerine düşünme edimi veya duygusal bir bilgi alanı olarak ...
  • Adalet Ağaoğlu`nun romanlarında modernist unsurlar 

   Altürk, Zafer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Batı dünyasında özellikle 16. yüzyıldan itibaren sosyal, ekonomik, politik, bilimsel, kültürel, endüstri yönünden birçok köklü değişim yaşanır. Bu değişim sürecinin düşünsel yönünü ifade eden modernizm, edebiyat dünyasına ...
  • Adli muhasebe ve ilgili tarafların algı düzeyleri 

   Çeliker, Fuat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Dünya ticaretinin küreselleşmesinin bir sonucu olarak ülke ekonomilerinin karmaşık bir hal aldığı görülmektedir. Bu karmaşıklıklar birçok suiistimalin ve yolsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, mevcut denetim ...
  • Afet ve acil durumlarda etkin kriz yönetimi 

   Akin, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-27)
   Kriz, beklenmedik bir durumdan kaynaklanan bir tehdide işaret eder. Bu ise bir toplumun, dolayısıyla kurumların istikrarını tehdit eden bir olay anlamına gelir. Bu tür olayların veya tehditlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ...
  • Ahlat Müzesi`nde bulunan İlhanlı dönemi sikkeleri 

   Namaz, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   İnsanlığın tarihsel gelişim sürecini inceleyebilmek bu konu hakkında fikir sahibi olabilmek için geçmişten-günümüze oluşturduğu medeniyetin yönetim şeklini, dinini, dilini, inancını, ekonomik yapısını, sosyal ve kültürel ...
  • Ahlat Müzesi`ndeki etnografik madeni eserlerden örnekler 

   Gögtaş, Nasir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu'da maden sanatına ait örnekler yapılan arkeolojik kazılar sonucu tarih öncesi çağlara kadar uzandığı tespit edilmiştir. İlk olarak bakırdan madeni eserler üreten ...
  • Ahlâkî bir erdem olarak hikmet -İbn Miskeveyh örneği- 

   Kara, Fatma Sena (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Hikmet, düşünce tarihinde sıkça rastlanılan ve hemen hemen her filozof tarafından kullanılmış bir kavramdır. Bu kavramın ahlâk felsefesinde de kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamızın ilk amacı hikmet kavramının tanımı, ...