Now showing items 299306-299325 of 623999

  • İzz bin Abdüsselam`ın tefsirdeki metodu 

   Cihangir, Mahmut (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ??İzz b. Abdüsselam?ın Tefsirdeki Metodu? isimli bu çalışmada İzz b. Abdüsselam?ın (577-1181/660-1262) hayatı, eserleri ve tefsiri çeşitli yönleriyle ele alınıp incelendi. Çalışma esnasında Kur?an-ı Kerim, tefsir, hadis, ...
  • İzz. b. Abdusselam ve el-İşâre ile`l-İcâz fî Ba`zı Envâi`l-Mecâz adlı eseri 

   Arpa, Abdulmuttalip (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Önecelikle Kur'an dili ve Kur'an'daki mecazi dil hakkında bilgi verildi. Sonra mecaz kavramının kavramsal ve tarihsel çerçevesi üzerinde duruldu. Ardından İzz b. Abdusselamın hayatı ve ilmi düşünceleri ...
  • İzzet Ali Paşa divanının tahlili 

   Tatlikatik, Cihan (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-18)
   Divan tahlili, bir şairin divanındaki tüm muhtevanın ele alınıp başlıklar halinde kategorize edilerek değerlendirilmesi şeklindeki çalışma metodudur. Şerhten farklı olarak her beyit tek tek açıklanmaz, ele alınan başlık ...
  • İzzet Derveze`nin Siretu`r Resul`üne göre Kur`an`da Hz. Muhammed (s. a. v) 

   Esen, Yusuf (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Muhammed İzzet Derveze 1305/1887 yılı haziran ayında Nablus?ta doğdu. Şam?da tutukluluk yıllarında Kur?an?ı kendisine yardımcı ve arkadaş edinmiş, onu ezberlemişve anlamlarında derinleşmiştir. Çalışmaları esnasında ...
  • İzzet Melih Devrim ve Tezat romanı 

   Ağbaş, Sevinç (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET İzzet Melih Devrim (1887-1966), Kudüs'te doğar. Babasının memuriyeti sebebiyle çocukluğu farklı mekânlarda geçer. 1906 senesinde Galatasaray Mektebinden mezun olur. Hemen ardından İstanbul'da tütün rejisine ...
  • İzzet Melih Devrim`in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 

   Balci, Nurgül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Melih Devrim, 1887-1966 yüıları arasında yaşamış bir yazarımızdır. 1909'de Fercc-i Ati topluluğuna girmiş, topluluk dağıldaktan sonra çalışmalarını serbest olarak sürdürmüştür. Duyuş ve zevk itibarıyla Servet-i ...
  • İzzet Melih Devrim`in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 

   Balci, Nurgül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Melih Devrim, 1887-1966 yüıları arasında yaşamış bir yazarımızdır. 1909'de Fercc-i Ati topluluğuna girmiş, topluluk dağıldaktan sonra çalışmalarını serbest olarak sürdürmüştür. Duyuş ve zevk itibarıyla Servet-i ...
  • İzzet Melih Devrim`in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 

   Balci, Nurgül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Melih Devrim, 1887-1966 yüıları arasında yaşamış bir yazarımızdır. 1909'de Fercc-i Ati topluluğuna girmiş, topluluk dağıldaktan sonra çalışmalarını serbest olarak sürdürmüştür. Duyuş ve zevk itibarıyla Servet-i ...
  • İzzet Melih Devrim`in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 

   Balci, Nurgül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Melih Devrim, 1887-1966 yüıları arasında yaşamış bir yazarımızdır. 1909'de Fercc-i Ati topluluğuna girmiş, topluluk dağıldaktan sonra çalışmalarını serbest olarak sürdürmüştür. Duyuş ve zevk itibarıyla Servet-i ...
  • İzzet Melih Devrim`in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir inceleme 

   Balci, Nurgül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Melih Devrim, 1887-1966 yüıları arasında yaşamış bir yazarımızdır. 1909'de Fercc-i Ati topluluğuna girmiş, topluluk dağıldaktan sonra çalışmalarını serbest olarak sürdürmüştür. Duyuş ve zevk itibarıyla Servet-i ...
  • İzzet Melih`in Sermed adlı romanının çeviriyazı ve incelenmesi 

   Oral, Cansu (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Feci Ati, Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasıyla dağılan Edebiyat-ı Cedide topluluğunun Türk edebiyatındaki boşluğunu doldurma adına ortaya çıkmış bir edebi harekettir. bu edebi hareket `sanat şahsi ve muhteremdir` ...
  • İzzet Paşa Vakfı 

   Baykar, Tuba (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İzzet Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 1972 yılında camii, altında bulunan pasaj, abdest alma yerleri ve tuvaletlerin inşaatını bitirip, bu müştemilatın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi, tamiratı, yönetimi ve yeni ...
  • İzzettin Dönmez`in hayatı, edebi şahsiyeti, taşlama anlayışı ve taşlamalarının hikâyelerinin incelenmesi 

   İbiş, Hatice (İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020-03-30)
   Halk şiirinde taşlama önemli bir yer tutar. Türk Halk Edebiyatında taşlamalarıyla ünlü şairlerimizden Dertli, Seyrani vb. gibi şairler tarafından taşlama geleneği bugünlere kadar taşınmış ve günümüzde yaşayan halk şairleri ...
  • İzzettin Hümâyi Elçioğlu`nun eserlerinin müzikal analizi 

   Yünlü, Verda (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ilahiyat Anabilim Dalı, Islam Tarihive Sanatları Bilim Dalı yüksek lisans ögrencisi olarak Verda Yünlü tarafından Yrd. Doç. Dr.Nuri Uygun danısmanlıgında ?Izettin Hümâyi ...
  • İzzettin Ökte`nin tanbûr taksîmlerinin tahlîli 

   Düzün, Emre (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019-11-07)
   Türk Mûsikîsi saz icrâcılığının günümüze kadar gelişerek gelmiş olmasında pek çok saz sanatçısının farklı tavırları ile katkısı büyük olmuştur. Mûsikîsimizde kullanılan sazların en önemlilerinden olan tanbûr sazının icrâsında ...
  • İzzî Divanı (tenkitli metin-inceleme) 

   Kara, Abdullah (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu arastırmada amaç, XVIII. Asır tasavvuf sair ve alimlerinden EsrefzadeAhmed zzeddin Efendi'nin hayatı ve eserlerini arastırmak ve onun ``zzî'' mahlaslısiirlerinden meydana gelen Divan'ını inceleyerek ...
  • İzzuddin b. Abdisselam`da maslahat nazariyesi 

   Haçkali, Abdurrahman (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • İzzuddin İbn Cemaa el-Kinanı`nin `Muhtasar Sıreti`n-Nebı` adlı eserinin edisyon-kritiği 

   Yüksel, Ahmet Turan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • İzzüddîn b. `Abdisselâm es-Sülemî (ö. 660/1262) ve `el-Emâli`l-Kur`âniyye` adlı eserinin edisyon kritiği 

   Tuna, Üzeyir (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-03)
   'İzzüddîn b. 'Abdisselâm es-Sülemî (ö. 660/1262), İslâm ümmetinin kuvvetini önemli ölçüde yıkıp azmini ve ümidini kıran kritik bir dönemde yaşamıştır. Bu dönem, İslâm ümmetinin sırtına tarifi imkânsız elem ve ...
  • İzzüddîn B. Abdusselâm`ın İslam Hukuk bilimindeki yeri ve önemi 

   Algül, Adnan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, İzzüddîn b. Abdüsselâm'ın fıkıh anlayışı ele alındı. Başta yazmış olduğu eserler olmak üzere ilgili bütün kaynaklardan istifade edilerek onun yetişmesinde önemli bir faktör olan ilmi, kültürel, siyasal ...