Now showing items 1-20 of 329

  • 15 Temmuz 2016 Kalkışması`nın Michel Foucaultcu biyopolitik söylem analizi 

   İtmeç, Sevgi (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Michel Foucault ile birlikte popüler hale gelen biyoiktidar ve biyopolitikakavramı modern dönemin en büyük icadı olarak görülmektedir. Kavram köken olarakeskilere dayanıp birçok düşünür tarafından kullanılsa da Foucault'un ...
  • 15 temmuz 2016 sonrasında kurumlara güven algısının araştırılması: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi örneği 

   Uzar Kurtaran, Meral (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
   Sosyal sermaye özellikle 20. Yüzyılda popüler hale gelen ve toplumdaki kişilerin ortak amaçlar doğrultusunda, toplum yararını ön planda tutarak birlikte hareket edebilmeyi sağlayan bir kavramdır. Bireylerin diğer bireylerle ...
  • 16. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul`un iaşesinde Rodos`un yeri ve adanın iaşesinin temini (Mühimme Defterlerine göre ) 

   Korkmaz, Ahmet (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-10)
   Rodos adasının Osmanlı siyasi ve iktisadî olmak üzere iki anlamı bulunmaktaydı. Siyasi olarak ada, Akdeniz'in ileri karakol görevini üstlenerek donanmanın geçiş güzergâhında yer aldı. Gemilerin yapımı ve bakımında, ...
  • 1699-1739 Osmanlı Avusturya antlaşmalarına göre sınır tespit çalışmaları 

   Karaca, Zeynep (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-10)
   Osmanlı Devleti için `hudud` kelimesinin ihtiva ettiği anlam yalnızca fetihler sonucu elde edilen toprak parçaları olmayıp, aynı zamanda iktidar ve gücün de simgesiydi. Nitekim Osmanlı Devleti de diğer devletler gibi etnik, ...
  • 1710-1720 tarihli mühimme defterlerine göre Maraş 

   Örenler, Ercan (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-19)
   Bu çalışmada 1710-1720 yıllarını kapsayan 118-129 numaralı toplam 12 adet mühimme defterlerine göre Maraş'ın genel yapısı üzerinde tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada ilgili defterlerde toplam 102 ...
  • 18. yüzyılda Osmanlı-İsveç diplomatik ilişkileri 

   Ünver, Mustafa (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-19)
   16. yüzyılın sonlarında başlayan ve 18. yüzyılın başlarında oldukça yoğun bir hal alan Osmanlı-İsveç ilişkilerinin bilinen ilk resmî başlangıcı, İsveç Kralı Sigismund Vasa'nın, Lehistan tahtına olan adaylığını ...
  • 1840 sayımına göre Karaman merkez nüfusu 

   Çakal, Rabia (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-08)
   XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devletiʼnde birden çok nüfus sayımı yapılmıştır. Bu sayımlardan biri de 1840 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 1840ʼda Karaman kaza merkezinde yapılan nüfus sayımı ile oluşturulan ...
  • 19. yüzyıl Osmanlı idari yapısında Batı etkisi 

   İlhan, Mustafa (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devleti'nde Tanzimat?la beraber hızlanan modernleşme, önceki yıllarda yaşanan değişimden usül ve mahiyet bakımından farklıydı. Bu çalışmanın konusuna kaynaklık eden Bürokratik yapılanmada yaşanan değişim sonunda ...
  • 1920-1989 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi`ndeki Karamanlı milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri 

   Ülker, Aytunç (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-22)
   Mondros Mütarekesi sonrasında işgaller karşısında padişah ve İstanbul Hükümetinin sessiz kalması üzerine Mustafa Kemal Pasa liderliğinde başlatılan Milli Mücadeleye Türk milleti katılmıştır. Mustafa Kemal Pasa, Anadolu'ya ...
  • 2000-2010 yılları arasında Türkiye de uygulanan inovasyon politikalarının KOBİ`ler üzerine etkisi: Konya Organize Sanayi Bölgesinde bir uygulama 

   Tünen, Tuba (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Küreselleşmenin artan etkisi ile inovasyon sadece rekabetin en önemli anahtarı değil aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal refahı için itici bir güç haline gelmiştir. İnovasyonun yarattığı ekonomik ve sosyal fayda ...
  • 2000`li yıllardaki Türk romanlarında toplumsal cinsiyet düzeni 

   Künkçü, Ebru (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-04)
   Cumhuriyet kurulduğundan bu yana gerçekleşen yasal, siyasal, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeler kadınlık kimliklerinde ve rollerinde birçok değişim yaratmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, toplumda var olan ataerkil ...
  • 2011 Van depremlerinin ardından kırsal alanlarda yeniden yapılanma süreci 

   Aslangiri, Firat (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-05)
   Depremler etkisi bakımından toplumdan topluma farklılık gösterir. Ama depremlerden en çok etkilenenler depreme hazırlıksız olanlar ve kaynaklara erişmede zorluk çekenlerdir. Bir toplumun deprem riskine karşı hazırlıklı ...
  • 28 şubat süreci ve batı medyasındaki algılaması 

   Akin, Şeyma (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   28 Şubat süreci ve Batı medyasındaki algılaması başlıklı çalışma, 28 Şubat postmodern darbesini anlamayı ve Alman ve İngiliz medyasındaki yansımasını incelemeyi amaçlamıştır. Adından da anlaşıldığı gibi öncekilerden farklı ...
  • 5.-12. sınıf öğrencilerinin gelişim düzeyine uygun badmintonteknik ve taktiklerinin belirlenmesi 

   Özdemir, Ayşe Gül (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-02)
   Ward (2009a)'ın çalışmasına göre alan bilgisi genel alan bilgisi (GAB) ve özelleşmiş alanbilgisi (ÖAB) olarak ikiye ayrılmaktadır. GAB, a) Kurallar, güvenlik ve görgü kuralları, b)Teknik ve taktik alt boyutlarından ...
  • 5018 sayılı KMYKK kapsamında iç kontrol standartları eylem planı ve örnek bir uygulama 

   Sevinç, Burcu (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   5018 Sayılı KMYKK Kapsamında İç kontrol Standartları Eylem Planı ve Örnek Bir Uygulama
  • Abdî`nin Termîmü`l-İnkisâr adlı Mesnevisi (İnceleme-metin) 

   Oktar, Cafer (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   Çalışmamız Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 2448 numaralı arşivden temin edilen Termîmü'l-İnkisâr adlı mesnevînin transkribe edilmesi ve incelenmesinden oluşmaktadır.Asıl kaynağını İslâmî unsurlardan ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi`nin din politikalarının pasif laiklik bağlamında incelenmesi 

   Tunahan, Özcan (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarihin belirli mecralarından geçmiş ve din ve devletlerin beraberliği sonucu ortaya çıkan laiklik kavramı, farklı anlam yükleri çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Genel anlamıyla laiklik, devletin bütün dini ...
  • Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek YüksekOkulu öğrencilerinin stresle başa çıkma düzeylerinin incelenmesi 

   Kurt, Gökhan (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak araştırmanın amacına ulaşmak ...
  • Ağırlık sporu ile ilgilenen sporcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi 

   Gümüş, Aykut (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Araştırmanın amacı ağırlık sporu ile ilgilenen sporcuların beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırma grubunu İstanbul ilinin çeşitli fitness merkezlerinde ve kondisyon salonlarında ...
  • Aile şirketlerinde kurumsallaşma sürecine muhasebe sisteminin etkisi 

   Eser, Gamze (KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-17)
   Tez çalışmamızda aile işletmelerinin firmalar arasındaki yeri, ekonomiye ve kurulduğu çevreye olan katkıları, aile işletmelerinin kendi içerisindeki yapısı, aile işletmelerinin kurumsallaşmaya bakış açısı gibi konular; ...