Now showing items 1-20 of 22967

  • Dışavurumculuk ve çağdaş Türk resmine yansımaları 

   İnce, Muhammet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Resimsel üretimimle kuramsal ve yapısal ilişkisi bulunan 20. yüzyılın en önemli akımlarından biri olan Dışavurumculuk'un sorunsalını, Çağdaş Türk Resmine yansımasını, bu akımı temsil eden seçilmiş sanatçılar ve yapıtları ...
  • Türk Bankacılığında Hizmetçi Eğitim (iki Banka Örneği) 

   Geçikli, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Türkiye`de organik tarımın ekonomik analizi: Doğu Karadeniz uygulaması 

   Merdan, Kurtuluş (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilim, teknoloji, sanayi ve kırsal kalkınma alanındaki gelişmeler tarımsal faaliyetlerin oluşum şeklini ve tarımsal faaliyetlere olan beklentileri değiştirmiştir. Bu değişimin tarımsal alana yansıması organik tarım şeklinde ...
  • Letayif-Name (giriş-transkripsiyonlu metin-gramatikal dizin) 

   Vural, Hanifi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmamızda ele alıp birçok yönüyle İncelemeye gayret ettiğimiz eser. 15. yüz yıl şâirlerinden Hatiboğlu'nun Letâyif-nâme adlı mesnevisidir. Çalışmamızı üç ana başlık altında inceledik. Birinci bölüm olan ...
  • Cumhuriyet Dönemi hat sanatı 

   Elitok, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İslam sanatları içerisinde hat sanatının müstesnâ bir yeri vardır. Bu sanat yüzyıllar boyu dâimi bir ilgiye mazhar olmuş ve İslam medeniyetinin sembolü haline gelmiştir. İslam dininin yazıya verdiği önem, yazının sanatsal ...
  • İslâmî Türk edebiyatında sînezenler 

   Ablay, Rüya (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin, 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) Cumartesi günü Kerbelâ'da şehit olmuştur. Türk İslâm tarihinde bugün aşura günü olarak bilinmektedir. Aşura günü Kerbelâ'da yaşananlar ...
  • Aile şirketlerinde karar alma mekanizmaları, karar alma modeli önerisi, Gaziantep bölgesinde bir aile şirketinin incelenmesi 

   Tuzcu, Cem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ AİLE ŞİRKETLERİNDE KARAR ALMA MEKANİZMALARI.BİR KARAR ALMA MODELİ ÖNERİSİ, GAZİANTEP BÖLGESİNDE BİR AİLE ŞİRKETİNDE İNCELEME Cem TUZCU Danışman: Prof.Dr.Nurullah GENÇ 2002-SAYFA: 100 Jüri : Prof.Dr. ...
  • 1923-1945 arası Türk sosyolojisinde pozitivist eğilimler 

   Karaca, Nuray (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET DOKTARATEZİ 1523-1945 ARASI TÜRK SOSYOLOJİSİNDE POZİTİVİST EĞİLİMLER Nısray KAMACA DANIŞMAN : Prof. Dr. Hiseyim AKYÜZ 2004 -SAYFA: 225 + V Jiri : Prof. Dr. Satoalıattim GÜLLÜL0 Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Prof. Dr. ...
  • Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy`da eğitim düşüncesi 

   Avci, Nazmi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ MİLLÎ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'DA EĞİTİM DÜŞÜNCESİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami SÖNMEZ 2000-Sayfa: 71 Jüri. Yrd. Doç. Dr. Selami SÖNMEZ Jüri Jüri Bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanan ...
  • Osmanlı kimliğinin gelişmesinde Tanzimat Fermanının rolü 

   Topuz, Ercüment (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Osmanlı modernleşmesinin, 19. yüzyıl dünyasında ortaya çıkan etnisiteye dayalı ulusal akımların, imparatorluğun sosyal düzeninde meydana getirdiği sosyal çözülmeyi önlemek ve bu akımların sosyal düzendeki ...
  • Daniel Defoe`nun Robinson Crusoe, Charles Dickens`ın Hard Times (Zor Zamanlar), Graham Swift`in Waterland (Su Diyarı) adlı eserlerinin ekoeleştirel açıdan incelenmesi 

   Güngör, Turan Özgür (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada insanın neden olduğu ekolojik sorunlara, bu sorunların ortaya çıkışına ve gelişmesine neden olan faktörlere, bu sorunların çözümü için geliştirilen ekomerkezci yaklaşımlara değinilecek, ekolojik sorunların ...
  • Din görevlisinin mesleğini temsil etme gücü 

   Buyrukçu, Ramazan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zusammenfassung Mit der vorliegenden Arbeit wird der Versuchunterkommen, die Leistungs- faehigkeit der İmame bei Ausübung ihrer Berufe zu beobachten und analysieren. Unser Hauptinteresse galt der wissenschaftlichen, beruf ...
  • The Contributions of lingustics to language teaching 

   Akalin, Suna (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET The Contributions of Linguistics to Language Teaching başlıklı bu araştırma, başlıca altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tarih boyunca dil öğretiminde dilbilimin rolünün ne olduğu, dü öğretiminde bundan ...
  • İlköğretim 4`üncü sınıf sosyal bilgiler dersinde (yakın çevremiz ünitesi) bilgisayar destekli öğretimin başarısına etkisi (Erzurum-Ilıca örneği) 

   San, Murat Burak (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKÖĞRETİM 4'ÜNCÜ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE (YAKIN ÇEVREMİZ ÜNİTESİ) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (ERZURUM-ILICA ÖRNEĞİ) Murat Burak SAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. ...
  • Yeniden değerleme ve muhasebeleştirme 

   Türkmaya, Yunus Nadi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZET işlemleri rakamlarla ifade etmek durumunda olan muhasebe, bunlara uygulayabileceği bir ölçü birimine ihtiyaç duyar. Modern ekonomilerde değişim aracı ve değer ölçüsü olan para birimi, muhasebenin ölçme faaliyetine ...
  • John Locke`un toplum sözleşmesi kuramı ve anayasacılık 

   Özçelik, Ercan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez öncelikle Klasik Liberalizmin kurucusu sayılan John Locke'un toplum sözleşmesi kuramı olmak üzere, diğer toplum sözleşmesi kuramcılarından Thomas Hobbes ve Jean Jaques Rousseau'nun toplum sözleşmesi kuramı ...
  • Bürolardaki estetik ve dekoratif düzenlemelerin personelin motivasyonu üzerine etkileri 

   Kiziltaş, Şerif (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   vra ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜROLARDAKt ESTETİK VE DEKORATİF DÜZENLEMELERİN PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ Şerif KIZILTAŞ Danışman: Prof. Dr. Dursun BİNGÖL 2003-SAYFA: 142 Jüri: Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Yrd. Doç. ...
  • Hz. Peygamber`in suça ve suçluya bakışı 

   Yektar, Osman Nedim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu Hz. Peygamber'in suça ve suçluya bakışıdır. Araştırma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde suç, suçlu kavramı ve bunların çeşitleri hakkında kısa bilgiler verildi. Her bir farklı suça ...
  • Hâce Muhammed Lutfî Efendi`nin şiirlerinde dinî ve tasavvufî unsurlar 

   Farsakoğlu, Ayşe (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda Alvar imamı veya Alvarlı Efe Hazretleri diye de tanınan Hâce Muhammed Lutfî Efendi'nin Hulâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî isimli eserinde bulunan şiirler önce teknik açıdan, sonra ...
  • Hisse senedi getirileri ve reel sektör performansları arasındaki ilişkiler 

   Horasan, Mukadder (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin araştırılması finansliteratürünün en ilgi çekici konuları arasında yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı,firmalara özgü rasyolar ve makroekonomik değişkenlerin hisse senedi ...