Now showing items 1-20 of 4546

  • Mehmed Celal`in romanları ve popüler edebiyat geleneği 

   Daşcioğlu, Yilmaz (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mehmed Celâl'in Romanları ve Popüler Edebiyat Geleneği isimli bu çalışmamızda edebiyat tarihçilerinin Ara Nesil diye adlandırdığı yazarlar grubunun önde gelen şair ve yazarlarında olan Mehmed Celâl'in 19 romanı, ...
  • Dünya`da ve Türkiye`de özelleştirme uygulamaları 

   İlhan, Süleyman (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye'de özelleştirme denince, ilk önce Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin satışı akla gelmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Tüzel Kişiliğe sahip olan, Endüstriyel ve Ticari nitelik taşıyan, Sermayesinin tamamı ...
  • Toplam kalite yönetiminde motivasyon (Diğer yönetim anlayışlarıyla bir karşılaştırma) 

   Aykul, Harun (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET ANAHTAR KELİMELER: Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişme, Kaizen, Kalite Bilinci, Pazar Ekonomisi, Müşteri Tatmini Globalleşen dünya ve pazar ekonomisinde rekabet edebilmek için işletmeler kaynaklarını iyi ...
  • Toplam kalite yönetimi (klasik yöntemle karşılaştırma ve Türkiye uygulamalarının değerlendirilmesi) 

   Ardiç, Kadir (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yönetim teorileri üç ana hareket atanda sınıflandırmaktadır: Klasik, neoklasik, modem yönetim. Klasik yönetim insanın önemini gözardı etti ve işteki kural ve süreçleri vurguladı, ikinci hareket, neoklasik teori, ...
  • Sivil toplum ve Medine Vesikası: Bir mukayese 

   Keleş, Rüstem (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Sivil Toplum; Batı dünyasında, Ortaçağdan itibaren meydana gelen sosyal ve siyasi gelişmelere paralel olarak doğmuş bir kavramdır. Doğuşundan günümüze kadar farklı anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde Sivil Toplum; bireye ...
  • 1244-1245 Osmanlı-Rus Harbi ve Mısır meselesine dair tarihçe 

   Çinar, Ali Ergun (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Kitle iletişim araçlarının toplumsal gücü 

   Kara, Mustafa (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Kitle İletişim araçları ve bilhassa televizyon, insan üzerindeki olumsuz etkileri bütün dünyanın en önemli meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Medyanın bilgi, ruh kirlenmesi meydana getirmesi, kültürel ...
  • Modern bilime karşı bir proje: Bilginin İslamileştirilmesi (Faruki örneği) 

   Hira, İsmail (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET İ.R..Faruki'nin `Bilginin İslamileştirilnıesi` ne yönelik çalışması, modern bilimin İsîanı dünyasmmm meselelerine açıklama getirememesi sebebebiyle meydana getirilmiş bir projedir. Böyle bir yaklaşımla, modern ...
  • 1980-1994 yılları arasında İslam dünyasında yapılan sosyoloji çalışmaları 

   Aksoy, Akif (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET İslam Dünyası modern** dünyanın dilini daha yeni yeni anlamaya başlıyor. Batının yazdıklarını okumanın ötesine yeni yeni geçiyor. Yeni ve kendi değerlerine bağlı eserleri batıya okutmanın çağı ise, bir kaç ...
  • Şura ve demokrasi 

   Yilmaz, Ahmet (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
  • Risk sermayesi ve risk sermayesi sektörünün gelişiminde faizsiz finans kurumlarının rolü 

   İskender, Hüseyin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anahtar Kelimeler: Risk Sermayesi, Cesaret Sermayesi, Venture Kapital Risk Sermayesi, uzun vadede verimlilik artışından dolayı yüksek gelişme potansiyeline sahip rekabet üstünlüğü olabilecek işletmelere finansal ve diğer ...
  • Kültür değişmeleri ve batılılaşmanın Osmanlı dönemi 

   Vatandaş, Celalettin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-30)
   Kültür toplumsal bir realitedir. Esasında Kültür ve Toplum ilişkisini sebep-sonuç ilişkisine benzetmek mümkün. Çünkü kültürsüz bir toplum olamayacağı gibi toplumsuz bir kültürde olamaz. Kültür, toplum tarafından tarih ...
  • Toplumsal bütünleşme bakımından `Erdoğdu` ve `Balballı` karşılaştırmalı araştırması 

   Yilmazçoban, A. Muhsin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yerleşim birimlerinin toplumsal bütünleşme yönüyle incelenebilmesi için, öncelikle kemmî ve keyfî özelliklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu suretle incelenen birimlerin topyekün yapısı hakkında bilgi sahibi ...
  • Gabusname: Rehim Sultanovundur-Ekrem Cefer Kabusname (25-44 bölüm) transkripsiyon, tercüme, metnin dil özellikleri, sözlük 

   Akgündüz, Abdülkadir (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez, Azerbaycan Türkçesi'ne 1989'da Rehim Sultanovundur ve Ekrem Cefer ta rafından Bakü'de Kiril alfabesiyle ilk defa tercüme edilerek `Gabusname` adı al tında yayınlanan meşhur `Kabusnâme` üzerinde ...
  • 1277/1278 H. tarihli İstanbul Bab Mahkemesi i`lam sicili (metin transkripsiyonu) 

   Kirbaç, Safiye (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Osmanlı hukukunun en önemli belgeleri olan ve ŞerHyye Mahkemeleri 'nde alınan kararların suretlerini ihtiva eden ŞerHyye sicilleri, yaklaşık beş yüz yıllık bir dönemin hukukî, sosyal, iktisadî ve siyasi yapısını ...
  • Türkiye`de kaymakamların zaman yönetimi 

   Ari, Mustafa (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Zaman çok değerli bir kaynak. Eşsiz ve bulunmaz, kullanıldığında tekrar geri getirilemez. Onun yerine başka bir alternatif düşünülemez, kıt bir kaynak. Hepimizin demokratik olarak sahip olduğu tek şey. Bütün ...
  • 2. Abdülhamid dönemi Osmanlı Devleti`nin Arnavutluk siyaseti 

   Türker, Ali Sacit (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yapılan çalışma, Osmanlı Devleti'nin II. Abdülhamid döneminde yürütülen Balkan siyâseti çerçevesinde Arnavutluk'ta uygulanan devlet politikasını ortaya koymayı amaçlamıştır. Üzerinde çalışılan dönemde bölge ...
  • Enflasyonist ortamda istihdam politikaları 

   Karataş, Veli (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Enflasyon, farklı şiddet ve nedenlerle ortaya çıktığından dolayı etkisi de farklı şekillerde hissedilebilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre enflasyon etkisini göstermektedir. Özellikle azgelişmiş veya ...
  • Yap-işlet-devret modeli ve Türkiye uygulamasının analizi 

   Etçioğlu, Erkal (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, finansal kaynak sıkıntısı çeken ülkelerde, planlanan yatırım projelerinin bütçe dışı kaynaklarla, uluslararası finans tekniğine uygun olarak, Yap-İşlet-Devret modeline göre gerçekleştirilmesini teori ve ...
  • İrteşke Seyahet (İrteş`e Gezi) transkripsiyon, tercüme, metnin grameri, sözlük 

   Kap, Ülkü (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Tez konum olan `İrteşke Seyahet` adli kitap, Sibir dolaylarında yaşayan Tatarlardan şair Muhammet Sadri tarafından toplanıp derlenen hikaye ve şarkılardan oluşmaktadır. Adı geçen kitap, Tataristan Kitap Neşriyatı ...