Recent Submissions

 • Binsâlim Himmîş ve tarihî romanları 

  Kaya Aitaouri, Semra (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-20)
  Bu çalışmada, son dönemin önemli yazar ve düşünce insanı olan Faslı Binsâlim Hımmîş'in edebî kişiliği ve tarihî romanları incelenmiştir. Araştırmada kullanılan temel kaynaklar Hımmîş'in Mecnûnü'l-hukm, ...
 • Dârülhilâfe`nin oluşum sürecinde doğu Bağdat`taki mimari yapılar (279-334/892-945) 

  Sazak, Ömer (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-20)
  İslam medeniyeti tarihi içerisinde büyük bir öneme sahip olan Bağdat, devlet merkezi olarak Abbâsî halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr (136-158/754-775) tarafından ilk olarak Dicle nehrinin batı yakasında kurulmuştur ...
 • 1244-1245 Osmanlı-Rus Harbi ve Mısır meselesine dair tarihçe 

  Çinar, Ali Ergun (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
 • Mehmed Celal`in romanları ve popüler edebiyat geleneği 

  Daşcioğlu, Yilmaz (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  Mehmed Celâl'in Romanları ve Popüler Edebiyat Geleneği isimli bu çalışmamızda edebiyat tarihçilerinin Ara Nesil diye adlandırdığı yazarlar grubunun önde gelen şair ve yazarlarında olan Mehmed Celâl'in 19 romanı, ...
 • Dünya`da ve Türkiye`de özelleştirme uygulamaları 

  İlhan, Süleyman (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  Türkiye'de özelleştirme denince, ilk önce Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin satışı akla gelmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Tüzel Kişiliğe sahip olan, Endüstriyel ve Ticari nitelik taşıyan, Sermayesinin tamamı ...
 • Toplam kalite yönetiminde motivasyon (Diğer yönetim anlayışlarıyla bir karşılaştırma) 

  Aykul, Harun (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  TÜRKÇE ÖZET ANAHTAR KELİMELER: Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişme, Kaizen, Kalite Bilinci, Pazar Ekonomisi, Müşteri Tatmini Globalleşen dünya ve pazar ekonomisinde rekabet edebilmek için işletmeler kaynaklarını iyi ...
 • Kitle iletişim araçlarının toplumsal gücü 

  Kara, Mustafa (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  TÜRKÇE ÖZET Kitle İletişim araçları ve bilhassa televizyon, insan üzerindeki olumsuz etkileri bütün dünyanın en önemli meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Medyanın bilgi, ruh kirlenmesi meydana getirmesi, kültürel ...
 • Kültür değişmeleri ve batılılaşmanın Osmanlı dönemi 

  Vatandaş, Celalettin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-30)
  Kültür toplumsal bir realitedir. Esasında Kültür ve Toplum ilişkisini sebep-sonuç ilişkisine benzetmek mümkün. Çünkü kültürsüz bir toplum olamayacağı gibi toplumsuz bir kültürde olamaz. Kültür, toplum tarafından tarih ...
 • Şura ve demokrasi 

  Yilmaz, Ahmet (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
 • Risk sermayesi ve risk sermayesi sektörünün gelişiminde faizsiz finans kurumlarının rolü 

  İskender, Hüseyin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  Anahtar Kelimeler: Risk Sermayesi, Cesaret Sermayesi, Venture Kapital Risk Sermayesi, uzun vadede verimlilik artışından dolayı yüksek gelişme potansiyeline sahip rekabet üstünlüğü olabilecek işletmelere finansal ve diğer ...
 • Modern bilime karşı bir proje: Bilginin İslamileştirilmesi (Faruki örneği) 

  Hira, İsmail (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET İ.R..Faruki'nin `Bilginin İslamileştirilnıesi` ne yönelik çalışması, modern bilimin İsîanı dünyasmmm meselelerine açıklama getirememesi sebebebiyle meydana getirilmiş bir projedir. Böyle bir yaklaşımla, modern ...
 • Toplam kalite yönetimi (klasik yöntemle karşılaştırma ve Türkiye uygulamalarının değerlendirilmesi) 

  Ardiç, Kadir (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Yönetim teorileri üç ana hareket atanda sınıflandırmaktadır: Klasik, neoklasik, modem yönetim. Klasik yönetim insanın önemini gözardı etti ve işteki kural ve süreçleri vurguladı, ikinci hareket, neoklasik teori, ...
 • 1980-1994 yılları arasında İslam dünyasında yapılan sosyoloji çalışmaları 

  Aksoy, Akif (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  TÜRKÇE ÖZET İslam Dünyası modern** dünyanın dilini daha yeni yeni anlamaya başlıyor. Batının yazdıklarını okumanın ötesine yeni yeni geçiyor. Yeni ve kendi değerlerine bağlı eserleri batıya okutmanın çağı ise, bir kaç ...
 • Sivil toplum ve Medine Vesikası: Bir mukayese 

  Keleş, Rüstem (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Sivil Toplum; Batı dünyasında, Ortaçağdan itibaren meydana gelen sosyal ve siyasi gelişmelere paralel olarak doğmuş bir kavramdır. Doğuşundan günümüze kadar farklı anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde Sivil Toplum; bireye ...
 • Tüketicinin korunması ve Türkiye`de ticaret ve sanayi odalarının rolü 

  Bakdur, Ali (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Günümüzde bilim ve teknik hızlı bir şekilde ilerlediğinden firmalar pazara hergün yeni ürünler sunmakta, rekabet ortamı nedeniyle sürekli değişen bu piyasalarda, tüketicilerin bütün bu mallar ve markalar hakkında bilgi ...
 • Gümrük Birliği`ne girerken Türk otomotiv sanayiinin rekabet gücü 

  Özenç, Mesut (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  SUMMARY Custom Union which has a place in Turkey's actual vision, means `deleting custom taxes and effective economical precautions between union countries and applying the same taxes and traditional concept to countries ...
 • İrteşke Seyahet (İrteş`e Gezi) transkripsiyon, tercüme, metnin grameri, sözlük 

  Kap, Ülkü (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Tez konum olan `İrteşke Seyahet` adli kitap, Sibir dolaylarında yaşayan Tatarlardan şair Muhammet Sadri tarafından toplanıp derlenen hikaye ve şarkılardan oluşmaktadır. Adı geçen kitap, Tataristan Kitap Neşriyatı ...
 • Kur`an`a göre taklid kavramı 

  Kaya, Süleyman (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışma, Kur'ân'ın Taklid'e bakışını ortaya koyar. Âyetleri anlam bütünlüğü içersinde değerlendirerek, o âyetlerde taklid ifade eden kelimeleri tesbit etmeye çalışır. Kur'ân'da anlatılan geçmiş ...
 • Verimliliğe dayalı ücret politikasının Türkiye`de uygulanabilirliği 

  Fidan, Fatma (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Günümüzün anahtar sözcüklerinden biri olan verimlilik kavramı eldeki üretim araçlarının ne ölçüde etkin kullanıldığını ifade eder. Verimlilik, ekonomik sorunlar başta olmak üzere, sesyo-ekonomik sorunların çözümünü ...
 • Növruz Töhfeleri (Nenruz Hediyeleri) Transkripsiyon, tercüme, metnin grameri, sözlük 

  Ömeroğlu, Engin (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET `Nevruz Hediyeleri` adlı bu tez; Azerbaycan Türkçesi'yle Ağalar Mirza, İntikam Mehdiyev tarafindan Kiril alfabesiyle yazılıp, Bakü'de yayımlanan, Novnız Töhfeleri isimli kitap üzerindeki çalışmayı içerir. ...

View more