Now showing items 212-231 of 430

  • Lojistik 4.0 ihtiyaçlarının belirlenilmesinde KFG : Bir lojistik firmasında uygulama 

   Canatan, Ali Burak (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-19)
   Endüstri 4.0 kavramı her geçen gün hem ulusal ve uluslararası akademik literatürde hem de endüstriyel alanda daha çok karşımıza çıkan bir kavram haline gelmiştir. 4. Sanayi devrimi olarak da adlandırılan bu yeni kavram, ...
  • Lojistik maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve bir uygulama örneği 

   Yörük, Müjde (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-09)
   Askeri kökenli bir kavram olan lojistik, 1905 yılında `ordu` kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra sivil hayatta da kullanılmaya başlanan lojistik, 1963 yılında işletme literatürüne girmiştir. ...
  • Lojistik sektöründe dijital pazarlamanın yeri ve önemi: Sektöre yönelik vaka analizi 

   Özşen, Melis (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-19)
   Bu çalışmanın amacı dijital pazarlama faaliyetlerinin lojistik sektörüne etkilerinin araştırılması ve analiz edilmesidir. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi küreselleşme olgusunun önem kazanmasını sağlamıştır. Lojistik ...
  • Lojistik yöneticilerinin endüstri 4.0`ın işletme düzeyindeki etkilerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma: Bursa örneği 

   Ekincioğlu, Oral (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Küreselleşme ile birlikte meydana gelen teknolojik ve ekonomik gelişmeler, küresel pazarların ortaya çıkması, rekabetin küreselleşmesi ve son olarak da Dördüncü Sanayi Devrimi'nin yani bir diğer adıyla Endüstri ...
  • Mali alan ve mali alanı kısıtlayan faktörlerin incelenmesi: Türkiye örneği 

   Bulut, Fatin Şevki (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-08)
   Mali alan, devletin mali sürdürülebilirliğe zarar vermeden eğitim, sağlık, altyapı gibi kalemlere yapacağı harcamalar için bütçeden ayrılabilecek payı anlatan bir kavram olarak literatüre girmiştir. Bu kavram aynı zamanda ...
  • Manisa Balkan göçlerinin göç anıları üzerine bir inceleme 

   Gücüyener, Ebru (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-22)
   Çalışmada 1955'ten 1996 yılına kadar çeşitli zamanlarda Bulgaristan'dan veMakedonya'dan Türkiye'ye çeşitli sebeplerle göç etmiş olan kadın ve erkeklerin göçanlatıları ele alınmıştır. Çalışmamızın ...
  • Manisa çocuk evlerinde koruma altında olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin incelenmesi ve okuldaki akranlarıyla karşılaştırılması 

   Gülgün, Mehmet Refik (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-16)
   Bu çalışma ile Manisa Çocuk Evlerinde koruma altında olan ilkokul ve ortaokula devam eden çocukların sosyal beceri özelliklerinin betimlenmesi, cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması ve koruma altında olan çocukların ...
  • Manisa ili Akhisar ilçesinde evliya kültü 

   Candan, İsmail (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-18)
   Manisa'nın il merkezi dışında en büyük nüfusa sahip olan Akhisar ilçesi, hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu tarihî dokusuyla asırlardır farklı devletler ve medeniyetler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. ...
  • Manisalı Birrî`nin 50 (elli) gazelinin şerhi 

   İnci Aktaş, Şeymanur (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-06)
   Çalışmamızın asıl konusunu; XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Nâbî ve Seyyid Vehbî gibi dönemin önemli şairlerin şiir meclisinde bulunmuş, Mevlevî Şeyhi Manisalı Birrî Mehmed Dede'nin ...
  • Maoa bölgesi polimorfizmlerinin yaygın anksiyete bozukluğu ve sigara kullanma davranışı ile ilişkisi 

   Kazanci, Kübra (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2020-05-22)
   Anksiyete bozuklukları, depresyon ve panik bozukluklar gibi psikolojik rahatsızlıklar sıklıkla Monoamin Oksidaz geninin uVNTR polimorfizminin yüksek MAOA enzim aktivitesine sebep olan varyasyonu ile (MAOA-H) ilişkilendirilir. ...
  • Marka farkındalığı oluşturmada pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kulanımı: Zen Pırlanta örneği 

   Kiliç, Özge (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-09)
   Teknolojinin getirmiş olduğu değişim ve olanaklar yıllardır devam etmiş olanalışkanlıklarımız üzerinde birtakım değişiklikler yaratmıştır. Sadece birey olarakdeğil, kurum olarak da bu değişime ayak uydurma zorunluluğu, ...
  • Mary Wollstonecraft`ta kadın hakları üzerine bir inceleme 

   Kumcular, Gözde (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-21)
   Mary Wollstonecraft günümüzden 230 yıl öncesinde kadınların erkek egemen toplum düzeni tarafından bilinçli bir şekilde eğitimsiz bırakılmasını ve onların toplumsal alandan koparılarak eve hapsedilmesini kaleme alarak, ...
  • Mecmua-i Bektaşiye: Metin-inceleme 

   Gerdan, Zülfikar (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-03)
   Klasik Türk edebiyatında, son yıllarda üzerinde yapılan çalışmaların hızla arttığı şiir mecmuaları, bir antoloji niteliğinde olup derleyicinin şiir zevkini yansıtan bir mecmua olabileceği gibi belli bir görüşü yansıtmak ...
  • Mehmet Akif`in Fatih Kürsüsünde adlı eserinde söylem analizi (kiplikler) 

   Başkurt, Buse (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-30)
   Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma esas olarak iki bölümden oluşmaktadır. Söylem-Kiplik adlı birinci bölümde söylem, söylem analizi ...
  • Michael J. Sandel`in İktisadi Adalet Teorisinin modern toplumda uygulanabilirliğinin araştırılması 

   Özgök, İlhan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-24)
   Hangi din ve millete, hangi inanç ve doktrine sahip olursa olsun her insanın adalete olan ihtiyacı en hayati ve vazgeçilmez ihtiyaçlarının başında gelir. Bu özelliği nedeniyle adalet ilkesi evrensel bir nitelik kazanmış ...
  • Mikro ifadeler tanıma yeteneğinin mikro ifadeler eğitimi ile geliştirilebilirliği 

   Tunç, Serkan (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2020-03-12)
   Mikro ifadeler, saniyenin yarısı ya da daha kısa sürede duygulara bağlı olarak yüksek hızlı kas hareketlerin oluşturduğu yüz ifadeleridir. Türkiye'de bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, mikro ifadeleri tanıma yeteneğinin ...
  • Mobilya sektöründe inovasyonun ihracat performansına etkisi: İzmir ili üzerine ampirik bir çalışma 

   Karadayi, İnci (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-07)
   Bugünün dünyasında mütemadiyen bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Yaşanan bu değişim ve dönüşümlerle beraber her geçen gün artan rekabet karşısında işletmeler varlıklarını korumak ve farklılaşmak adına değişime ve ...
  • Monoamin oksidaz (MAO) enzim polimorfizminin öfke ve saldırganlık eğilimiyle bağlantısı 

   Karaman, Ayşenur (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2020-06-18)
   Adli Bilimler; hukuk, tıp ve psikoloji gibi disipliner çalışmalarla işbirliği içerisinde suç ve suçlunun saptanmasında birçok yeniliğe yol göstermiş ve işbirliği içerisinde olduğu alanlar ile beraber metodolojisini ...
  • Mö 6.-4. yüzyıllarda Pers ordusu 

   Aslan, Selver (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-21)
   MÖ 550'de Büyük Kyros'un (II. Kyros) Med Krallığı'na son vermesiyle birlikte iki yüz yıl boyunca varlığını koruyacak olan Pers İmparatorluğu'nun temelleri atılmıştır. Kyros'un hükümranlığı zamanında ...
  • Muğla ili menteşe ilçesinde doğum 

   Çoban, Irmak (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-11)
   Kültür, bir toplumu oluşturan yapıtaşlarından birisidir. Bu yüzden nesilden nesleaktarılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde teknoloji ve bilimin gelişimi, en baştatoplumların kültürünü ve yaşam tarzını etkilemektedir. ...