Now showing items 1-20 of 505

  • Dünden bugüne Türkçede fiilden isim yapma ekleri 

   Gökçek, Gamze (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-14)
   Bu çalışmada, Orhun Türkçesi döneminden Türkiye Türkçesi dönemine kadar fiilden isim yapma ekleri ele alınmıştır. Çalışma için geniş bir kaynak taraması yapılmıştır. Bunu yaparken konu ile ilgili olan kitaplar, yüksek ...
  • Nüzûl sırasını esas alan tefsirlerin mukayesesi (Et-Tefsîru`l-Hadîs, Fehmu`l-Kur`âni`l-Hakîm ve Beyânu`l-Hak örneği) 

   Güler, Musa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-26)
   Kur'ân'ın nüzûl sırasına göre tefsir edilmesinin bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması XX. yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Bu yöntemi benimseyenler bununla Kur'ân'ın daha iyi ...
  • Molla Halil es-Si`irdî`nin Basîretu`l-Kulûb fî Kelâmi Allâmi`l-Ğuyûb adlı tefsîrinin tahkik ve tahlili (Bakara-İsra) 

   Özcan, Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-14)
   Molla Halil es-Si'irdî, 1750-1843 yılları arasında yaşamış bir âlimdir. Osmanlı Devleti'nin şark bölgesindeki çeşitli medreselerde eğitimini tamamlamış, akabinde aynı bölgede uzun yıllar ders verip onlarca âlim ...
  • 19. yüzyıl Van Kalesi Höyüğü`nden çıkarılan bebek ve çocuk kemiklerinin harris çizgilerinin belirlenmesi 

   Bakiray, Yasemin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Harris çizgileri, fizyolojik strese ve çocukluk çağı hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çizgiler daha çok bebek ve çocuklarda gözlemlenir. Bu çalışmada bebek ve çocuklarda strese bağlı oluşan Harris çizgileri ...
  • Demokrat Parti Dönemi`nde İstanbul`da sosyo-kültürel değişim 

   Doğancik, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
   Türkiye'de 1950 seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yeni bir dönem yaşanmıştır. 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti yönetiminde İstanbul, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlere uğramıştır. ...
  • Üniversite-Kent ilişkisi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği 

   Demir, Nuriye (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-24)
   Eğitim, dünyada çağdaş bir yaşam sürdürmenin en önemli gerekliliklerinden biridir. Eğitimin en üst halkasını oluşturan üniversiteler ise yenilik ve gelişmişliğin temel göstergelerindendir. Üniversiteler, kuruldukları ...
  • BİTLİS HALK MASALLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

   Kardaş, Sezer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-19)
   Bu çalışmanın amacı, Bitlis yöresi halk masallarının çocuk edebiyatı ve Türkçe değer eğitimi açısından önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman ...
  • İslâm ahlâk düşüncesinde Tedbîrü`l Müdün 

   Engin, Mesut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Tezimizin içeriğini, felsefî ahlâk alanının önemli düşünürlerinden olan İbn Miskeveyh, Nâsıruddîn et-Tûsî ve Kınalızâde Ali Çelebî'nin ahlâk düşüncelerinde toplum ve siyaset ahlâ-kını nasıl ele aldıklarının değerlendirilmesi ...
  • Mevlevi ayinlerinin eğitim boyutu 

   Şan, Nurşen (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Mevlânâ'nın ortaya koyduğu görüşleri üzerine, ölümünden sonra oğlu tarafından kurulan, daha sonra torunları tarafından geliştirilen Mevlevîlik, ılımlı yaklaşımları ve devlet adamlarıyla kurdukları sıkı ilişkiler ...
  • Kur`ân`da hıfz kavramı 

   Özlü, Metin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Bilgiyi kaydetme ve saklama beceri ve kabiliyeti insana sunulmuş önemli bir lütuf ve ihsandır. Bilgiyi güvenilir bir biçimde kaydetme ve kaydedilen bilgiye ihtiyaç duyulduğu her anda kolaylıkla ulaşma yolunun var olması ...
  • Adalet Ağaoğlu`nun öykülerinde estetik ve ideoloji 

   Soylu, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Estetik, yaratıcı bilincin dünyayı ve toplumsal gerçekliği öznel edimler neticesinde biçimlendirme ve dönüştürme sürecidir. Tarihsel çizgi içerisinde güzel ideası üzerine düşünme edimi veya duygusal bir bilgi alanı olarak ...
  • Türk siyasi hayatında Mahmut Soydan 

   Kizilkaya, Ridvan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Bu Çalışmada, Türk siyasi hayatının önemli bir ismi Mahmut Soydan'ın yaşam öyküsü ile birlikte, basın faaliyetleri, iş dünyasındaki çalışmaları ve politika serüveni incelenmektedir. 1883 yılında Siirt'te dünyaya ...
  • Türkiye`de muhafazakâr partilerde kadın örgütlenmesi ve kadınların siyasal süreçlere katılımı (Van Ak Parti kadın kolları örneği) 

   Özalp, Zeynep (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-18)
   Türkiye'de kadınların demokrasinin gereği olarak siyasal süreçlere katılımı aktif bir şekilde sağlamaları tedricen mümkün olabilmiştir. 1980'lerden sonra çeşitlenen kadın hareketleri kadın mücadelesini daha da ...
  • Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen yontmataş aletlerin coğrafi bilgi sistemiyle incelenmesi 

   Gülseven, Birkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Paleolitik Dönem'de yaşamış insan gruplarının yaşamsal aktivitelerinin mekanla ilişkilendirildiği çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu kapsamda Gürgürbaba Tepesi'nde iskân etmiş insan gruplarının yaşadıkları çevreyi ...
  • Fedai dergisinde Komünizm 

   Tokaş, Pinar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Fedai dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren anti-Komünist söylem-leri ile bakış açısını ortaya koymuştu. Özellikle ülkedeki ve dışındaki Komünist kay-naklara dikkat çekerek anti Komünist tezini ortaya koymaya ...
  • Biyostratigrafi ve biyokronoloji çalışmalarına bir örnek: Kütahya Altıntaş küçük memeli fosillerinin analizi 

   Işik, Mehmet Yasin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Bu tez çalışmasında Geç Miyosen Altıntaş (Kütahya) fosil lokalitesinden elde edilen Progonomys (Mammalia, Rodentia, Muridae) cinsine ait fosil dişler incelenmiştir. Wessels'in 2009 çalışmasına ek olarak artan koleksiyonda ...
  • Denizli Babadağ`da Osmanlı Dönemi mezar taşları 

   Soyalp, Sedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-23)
   Tarih açısından önem arz eden mezar taşları, kültür tarihimizin de en önemli belgesi konumundadır. Taşlar üzerinde yer alan şekiller, işaretler ve yazılar; geçmiş dönemin, sosyal, kültürel, dini yaşantısı hakkında önemli ...
  • Amîdülmülk el-Kündürî ve Büyük Selçuklu Devletine hizmeti 

   Kiziltaş, Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-16)
   Selçukluların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlayan siyasî yapılanma, yeni fetih¬lerle birlikte devam etmiştir. Yapılan bu fetihler esnasında vezirlik müessesesine gereksinim duyuldu. İlk olarak Nişâbur'un ...
  • Adli muhasebe ve ilgili tarafların algı düzeyleri 

   Çeliker, Fuat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Dünya ticaretinin küreselleşmesinin bir sonucu olarak ülke ekonomilerinin karmaşık bir hal aldığı görülmektedir. Bu karmaşıklıklar birçok suiistimalin ve yolsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, mevcut denetim ...
  • Molla Sadra`nın Kur`an yorumu 

   Gecit, Mehmet Seyid (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Molla Sadrâ'nın Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm isimli eseri aklî, naklî, kelâmî, tasavvufî ve felsefî açıdan önemli bir konuma sahiptir. Molla Sadrâ, 979/1571 yılında siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ve ...