Collections in this community

Recent Submissions

 • The effect of Self-Esteem Enrichment Bibliocounseling Program on the self-esteem level of sixth grade students 

  Karacan, Nurten (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmanın amacı, ?Bibliodanışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programı?nın 6.sınıf öğrencilerinin özgüven düzeyi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışmanındeney ve kontrol grubunun katılımcılarını, Ankara'daki ...
 • I. Dünya Savaşı esnasında Türk Ordusunun iaşe temini 

  Duman, Önder (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
 • Regulatory fit in the context of multiple goal-pursuit: The role of feedback valence 

  Doğruyol, Burak (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Düzenleyici uyum geçmiş çalışmalarda genellikle tekli hedef ortamlarında incelenmiş ancak çoklu hedef ortamlarındaki dinamikler göz ardı edilmiştir. Bu nedenle, birbirini takip eden üç ayrı çalışmada geribildirimin yönü ...
 • From early modernization to authoritarian politics: Gender climate in Turkey and Russia 

  Doğangün, Huriye Gökten (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu tez, toplumsal cinsiyet rejiminin Türkiye'de yeni muhafazakarlığa, Rusya'da ise yeni gelenekseciliğe doğru gerçekleşen dönüşümünü incelemektedir. Türkiye ve Rusya'da kadın hakları tarihinin uzun bir geçmişi ...
 • Book review genre in academic writing: A comparative study of English and Turkish across ten disciplines 

  Bal Gezegin, Betül (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma Đngilizce ve Türkçe yayımlanan akademik kitap incelemelerinindisiplinler arası ve diller/kültürler arası analizlerini yaparak bu türün temelözelliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışma iki ...
 • The role of the state and the transformation of Ukrainian political elite in the resurrection of ethnic conflict: Euro-maidan and the civil war in post-Soviet Ukraine 

  Pehlivanoğlu, Onurhan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tez, Sovyet-Sonrası Ukrayna coğrafyasında etno-siyasal çatışmaların oluşumunda siyasal elitin dönüşümünü ve devletin rolünü ele almaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma, öncelikli olarak yerel ve ulusal Rus eliti ile Rus ...
 • İslam hukukunda haram hüküm kategorisinin zamansal ve mekânsal görünümleri 

  Sayım, Kadir (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Tezimiz, İslam hukukunda harama dair yer alan hükümlerin zaman ve mekân açısından incelenmesini konu edinmektedir. Bu bağlamda çalışmada, İslam hukukundaki temel anlayışın istishab mantığından hareketle helaller olduğu, ...
 • Macroprudential policies, persistence of uncertainty and leverage dynamics a study for real sector in Turkey 

  Yarba, İbrahim Yarba (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye'deki finansal olmayan şirketlerin sermaye yapısı dinamiklerini, kamuya açık olmayan ve emsalsiz bir veri seti kullanarak son yirmi yıl için analiz etmektedir. ...
 • Savaşın dini inanç ve algılar üzerindeki etkisi 

  Alkresh, Ibrahım (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, savaşın dini inanç ve algılar üzerindeki etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Suriye'de savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye göç eden Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır. ...
 • 1960'lı yıllar sonrası dini akımlar: Nesil Grubu örneği 

  Çap, Metin (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Nur Cemaati, Said Nursî'nin risalelerinde açıkladığı fikirlerine dayanan İslâmî bir harekettir. Bediüzzaman yaşadığı sürece daima eserlerine vurgu yapmıştır. Vefatından sonra yerine bir halifesi seçilmemiş, hareket ...
 • Evli kadınların psikolojik iyi oluş düzeylerini etkileyen faktörler: Türkiye - Azerbaycan karşılaştırması 

  Maharramova, Elnara (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşamakta olan evli kadınların psikolojik iyi oluş düzeylerinin çeşitli faktörlere göre incelenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma ...
 • Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki etnografik madeni mutfak eşyaları 

  Yeşil, Elif (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Eşsiz örneklerine rastladığımız Türk maden sanatının ilk adımları Orta Asya'da atılmıştır. Bölgede bulunan ve Ön Türk Kültürler (Proto-Türk) olarak kabul edilen çeşitli kültürler, Türk maden sanatının şekillenmesinde ...
 • Samsun şehrinin suç coğrafyası (2016-2018) 

  Yahyaoğlu, Uğur (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Suç insanların, sorunlarına çözüm üretmek için; kanun dışı yollara başvurmasıolarak tanımlanabilir. Kanun dışı yollar, bir başka insanın canına ve malına zararveren unsurları bünyesinde barındırdığı için, suçun maddi ...
 • Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının çeşitli faktörlere göre incelenmesi 

  Bahtiyar Karaçil, Sevde (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kamu kurumu ve özel kurumda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algı düzeylerinin yüksek olmasının önemi meslek hayatlarında öğrencilere toplumsallaşma sürecinde, geleneksel cinsiyetçi algının kırılmasını ...
 • Padişah adlarının isimlendirmede kullanılması usulü: `Aziziye örneği` 

  Şentürk, Zekeriya (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Tarih boyunca birçok hükümdar, gücünün ve otoritesinin bir göstergesi olarak kendi adıyla şehirler kurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda da yerleşim yerleri başta olmak üzere hayatın pek çok alanında padişah ismini ...
 • Orta Çağda Samsun 

  Öztürk Çilingir, Ayşegül (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Samsun ve çevresinin kurulduğu coğrafyanın geçmişi milâttan önceki zamanlara dek uzanmaktadır ve çeşitli unsurlar yörede hâkimiyet sağlamaya çalışmışlardır. MÖ VIII.-VII. yüzyıllarda ise Amisos ticaret kolonisinin kurulması, ...
 • Sultanın silâhları (1520-1566) 

  Saka, Erdem (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Kanunî Devri'nde Osmanlı silah üretim tesisleri hemen hemen bütün unsurlarını kendi imkânlarıyla üretebilmekteydi. Silâhları ya da silâh parçalarını devlete para mukabilinde satan yerel esnafın da savaş malzemelerinin ...
 • Din görevlilerinin meslek etiğine ilişkin algı düzeyleri (Samsun ili örneği) 

  Küçük, Nurettin (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde görev yapan din görevlilerinin (imam-hatip ve müezzin kayyım) meslek etiği algı düzeylerini belirlemek amacıyla, din görevliliği meslek etiği ölçeği geliştirilmiş ...
 • In search for the Demos: An existentialist dialectical view of Nomos and Phusis 

  Oktaykan, Can Berk (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu tez farklı toplumsal bileşenlerin tümleyici projelerinin temel kuramsal dayanaklarının varoluşsal diyalektik ile yeniden düşünülmesini hedeflemektedir. Başatlaşmış bir gereksinim olan geç kapitalizmin egemenlik, üretim ...
 • Spor yöneticiliği programlarında deneyimsel öğrenme 

  Parlar, Fatih Mehmet (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Spor Yöneticiliği Akreditasyon Komisyonu; deneyimsel öğrenmeyi, Spor Yöneticiliği Programlarındaki müfredatların önemli bir bileşeni olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla bu araştırmada; Türkiye'deki Spor Yöneticiliği ...

View more