Collections in this community

Recent Submissions

 • Platon ve Leibniz felsefesinde kötülük problemi ve iyimserlik 

  Bayrak, Yunus (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  İnsanlık tarihi boyunca dinlerin ve felsefelerin ilgilendiği kötülük problemi,insan düşüncesini meşgul etmiş önemli bir problemdir. Kötülük problemi en yalınifadeyle, evrende var olan kötülüklerle, her şeye gücü yeten, her ...
 • Muğla yöresinde eski Türk inançlarının izleri 

  Kurt, Sinan (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Türk medeniyetinin en önemli kaynağı kültür, kültürü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de Türk milletine ait köklü inanışlardır. Bu inanışlar, Türk kültürünü oluşturan diğer kültür unsurları ile birleşip, tarihimizin ...
 • Klasik Türk şiirinde halk hikayelerinin imge olarak kullanımı 

  Yapıcı, Büşra (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada klasik Türk şiiri metinlerinde imge kurgulaması oluşturulurken yararlanılan halk hikâyeleri tespit edilmiştir. Örneklem metodu seçilerek klasik şiir metinleri ile halk hikâyeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ...
 • Türk-Yunan basını bağlamında Batı Trakya Türklerinin siyasi ve kültürel yapısı (1923-1994) 

  Avtzi, Eda (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Avrupa'nın güneyinde yer alan 836.000 kilometrekarelik bir coğrafyada bulunanBalkanlar, kültürel, dini ve etnik çeşitliliği çok fazla olan bu coğrafya yaklaşık 550 yıldırOsmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu süreçte Osmanlı ...
 • Alaş hareketi temelinde dil ve edebiyat 

  Delibaş, Muhammed (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kazakistan'ın kaderini değiştiren hadiseler 17. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Bu tarihlerde, özellikle Kalmuklar tarafından olmak üzere birçok istila ve baskıya maruz kalan Kazak halkı, başlarındaki musibetlerden ...
 • Hamit Zübeyr Koşay (1897-1984) 

  Yaman, Nergiz (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Cumhuriyet döneminin inşası çalışkan, azimli ve idealist kişilerin varlığıylagerçekleşmiştir. Atatürk'ün fikirleri çerçevesinde bu durumun gelişimi kısa süreiçerisinde hız kazanmıştır. Cumhuriyet dönemini değerlendirirken ...
 • Ahmet Cevat Emre hayatı ve eserleri (1876-1961) 

  İçen, Nisa (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  1 Eylül 1876 tarihinde Girit-Resmo'da kiliseden çevrilmiş bir tekkede doğan Ahmet Cevat Emre, üç buçuk yaşında yetim kalarak çocukluk yıllarını annesi ve anneannesi ile geçirdi. Ahmet Cevat Bey'in farklı şehirlerde ...
 • Abâkâ Hân devrinde İlhanlı devleti tarihi (663-680/1265-1282) 

  Güneş, İbrahim (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İlhanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı olan ve devletin gerçek kurucusu sayılan Abâkâ Han dönemini (1265-1282) konu edinen bu çalışmada, devrin siyasi ve askeri olayları ile birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ...
 • Moğollarda din ve devlet ilişkisi (1206-1294) 

  Taşkın, Kemal (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Moğolların tarih sahnesine çıkışı Cengiz Han ile olmuştur. 1206 yılında gerçekleşenkurultayda birleşen Moğollar, büyük bir istila harekâtına girişmiş ve Cengiz Han'ınhükümdarlık yıllarında Türkistan, Çin'in bir ...
 • 2000 sonrası Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenliğine yönelik tehditlerin oluşum analizi 

  Barlas, Burhan (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Devlet ile güvenlik arasındaki ilişki çok eskilere dayanmaktadır. Özellikle toplum ve devlet için güvenlik vazgeçilmez bir niteliğe sahiptir. Bu kadar önemli bir ihtiyacın sağlanma biçimleri, bunu sağlayan organlar ve ...
 • Tunceli yöresindeki eski Türk inançlarının izleri 

  Köse, Onur (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kadim bir geçmişe sahip eski Türk inanışları, Türk kültürünün ve medeniyetinin en önemli kaynaklarındandır. Eski Türk inanışları geçmiş zamandan günümüze kadar, değişen zaman, mekân ve kültürel etkileşimlere rağmen izlerini ...
 • Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bölgesel kalkınma farklılıklarını gidermedeki etkisi 

  Nas, Yahya (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Gerek ülkeler arasında gerekse ülke sınırları içerisinde yer alan bölgeler arasında kalkınma farklılıklarının mevcudiyetini koruduğu herkesçe dile getirilen bir gerçektir. Gelişmiş ekonomiler de dâhil, bölgeler arası ...
 • Altay Türkçesi masal ve efsanelerinin dil özellikleri 

  Gültekin, Mehmet (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Altay Türkçesinden derlenmiş olan sekiz adet masal ve efsane ele alındı. Bunlar Kiril alfabesinden Latin alfabesine aktarıldı. Bu masal ve efsaneler Türkiye Türkçesine çevrildi. Bu masallar ve efsanelerin üzerinde çalışılarak ...
 • 1950 – 2000 yılları arasında Aydın'da turizm 

  Berber Babalık, Banu (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Anadolu, tarih öncesi dönemden beri en önemli yerleşim ve göç merkezlerinden biri olmuştur. Ege Bölgesi'nin Ege Bölümü'nde yer alan Aydın kenti bölgede stratejik konumu bakımından elverişli bir yere sahip olup, ...
 • Klâsik Türk şiir geleneğinde hâtem redifli kasîdeler üzerine bir inceleme 

  Osmanlı, Kamıla (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma, genel bir bakış açısıyla hâtem, hâtemin Klâsik Türk şiirindeki kullanımı ve bulunan şairlerin hâtem redifli kasîdeleri tespit edilerek metinlerin incelenmesini içermektedir. Tez çalışmasında öncelikle bir yetki ...
 • Ali Suad'ın hayatı ve eserleri 

  Terlemez, Esra Nur (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Ali Suad, yaşadığı dönemde pek çok dergi ve gazetede yazılar yazmış, bununla birliktebasılı kitapları da bulunan bir meşrutiyet aydınıdır. Aynı zamanda Mekteb-i Mülkiye mezunu bir idarecidir. Şiir, hikâye, gezi yazısı, ...
 • Anlatıma dayalı türlerde mücadele (masal-destan-halk hikâyesi) 

  Aydoğan, Ceren (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İnsan yaşamının her alanında var olduğu gibi halk edebiyatı anlatı türlerinde de mücadele kavramına sıklıkla rastlanılmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ele alınırken, mücadelenin ...
 • Ziya Şakir'in basılmış romanları üzerine bir araştırma 

  Karaman, İrem (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Ziya Şakir, döneminde çok fazla eser kaleme almış birisidir. Daha çok gazetelerdeki tefrikalarıyla ön plana çıkan yazar Cumhuriyet döneminde tarihi eserleriyle ...
 • Maaday-Kara Destanında yapı ve anlam 

  Akgöl, Ahmet (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada Maaday-Kara destanının estetik ve kültürel değerini ortaya çıkarmak maksadıyla destan metni `karşıt yansımalı yapı` yöntemiyle incelenmiştir. Karşıt yansımalı yapı yöntemi için Seyfi Karabaş'ın Dede Korkut ...
 • 1980 dönemi Türk romanında bilincin sunumu 

  Bilir, Nilay (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  1970'lerin sonunda artık keskinleşmiş olan ideolojik ayrımlar, kaotik durum ve ekonomik sıkıntıların ciddi bir boyuta gelmesiyle 12 Eylül 1980 tarihinde hükûmete karşı askerî darbe gerçekleştirilmiştir. Darbe hükûmetinin ...

View more