Now showing items 4387-4406 of 5729

  • S-bant çift dengeli mikser tasarımı 

   Aribaş, Soner (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-20)
   Mikserler almaç ve göndermeç yapılarının tasarımında kritik öneme sahiptir. Mikserler radar ve elektronik harp uygulamalarında sistem performansını belirleyen en önemli elemanlardan biridir. Bu nedenle gelişmekte olan ...
  • Sabit nokta teoremleri ve uygulamaları 

   Telci, Mustafa (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dört bölümden oluşan bu çalışmada genel olarak büzülme ilkesinden hareket edilerek, sabit nokta özellikleri ve bunların sonuçları incelendi. Birinci bölümde, ilerki bölümlerde gerekli olabileceği kadarıyla, bazı önemli ...
  • Saccharomyces cerevisiae DNA barkodunun belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulması 

   Kurban, Mithat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-09)
   Bu tez çalışması kapsamında canlıların tanımlanmasında kullanılan DNA barkodlama teknolojisinden faydalanılarak birçok geleneksel ürün üretiminde, biyoteknolojik proseslerde ve birçok araştırmada kullanılan model bir ...
  • Saccharomyces cerevisiae Kalecik 1 ve Saccharomyces cerevisiae Narince 3 şarap mayası suşlarının üreme ve gliserin üretim kinetiklerinin incelenmesi 

   Karasu, Seda (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Saccharomyces cerevisiae KALECİK 1 ve Saccharomyces cerevisiae NARİNCE 3 ŞARAP MAYASI SUŞLARININ ÜREME VE GLİSERİN ÜRETİM KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ Seda Karasu Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZ Bu ...
  • Saf B-TCP/osteoblast kompozitlerinin sert doku hasarlarının iyileştirilmesine olan katkısının araştırılması 

   Gürpinar, Ö. Aylin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SAF p-TCP/OSTEOBLAST KOMPOZİTLERİNİN KEMİK DOKUSU HASARLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKISININ ARAŞTIRILMASI Ö. Aylin Gürpınar Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Genel BiyjatöjTAnabilim Dalı ÖZ Bu çalışmada, kemik iliği ...
  • Safranbolu (Zonguldak) kuzeyinin karst hidrojeolojisi incelemesi 

   Törk, Koray (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ABSTRACT The aim of the Investigation is to explain the hydrodynamic characteristic of the limestone and the karstic springs which are used for Safranbolu's water necessity. The tectonic movement that resulted from a ...
  • Sağdan kesilmiş poisson süreçlerinin nitelendirilmesi 

   Yiğiter, Ayten (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışma, kesilmiş Poisson dağılımlarından yararlanılarak sağdan kesilmiş homojen, homojen olmayan birleşik Poisson süreçlerini tanımlamak ve bu süreçlerin klasik homojen, homojen olmayan, birleşik Poisson ...
  • Sağlam kısmi en küçük kareler regresyon analizinde yeni yaklaşımlar 

   Polat, Esra (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kısmi En Küçük Kareler Regresyon (Partial Least Squares Regression/PLSR), bir gizli değişkenler (Latent Variables/LV) regresyon yöntemidir. Bu yöntemde, ilkin ilişkisiz LV'lerin bir kümesi kestirilir ve daha sonra, ...
  • Sağlam regresyonda değişken seçim ölçütleri 

   Çetin (Candan), Meral (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışmada, sağlam regresyon çözümlemesinde, normallikten sapmalar ve aykındeğer varlığında bağımlı değişkeni en iyi biçimde açıklayabilecek bağımsız değişkenler altküme seçimi amaçlandı. Birinci Bölüm' de ...
  • Sağlam varyans çözümlemesi 

   Karagöz, Derya (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, tek yönlü varyans çözümlemesinde varyansların homojenliği ve dağılımın normalliği varsayım bozulumları ele alınmıştır. Aykırı değer içeren normal olmayan Weibull dağılımı için farklı varyanslı gruplarda sağlam ...
  • Sağlık bilgisinin önemi ve orta öğretim öğrencilerinin derse ilgilerinin saptanması 

   Gökirmak, Filiz (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışmada, örnekleme yöntemiyle Ankara'nın Cumhuriyet, Etlik, Ankara, Atatürk ve Kanuni Liselerinde, Sağlık bil gisi dersinin önemi, öğrencilerin derse olan ilgileri ve dersin işlenişinde karşılaşılabilecek ...
  • Sağlık hizmetlerinde anonimlik: Dağıtık yapılar için ideal bir veri paylaşım modeli 

   Canbay, Pelin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sağlık kuruluşları tarafından elde edilen (kayıt altına alınan) veriler, birçok alanda ileriye yönelik çözümler üretmek için olağanüstü fırsatlar sunmaktadır. Sağlık hizmetleri alanında faydalı sonuçlar üretebilmek için ...
  • Sağlık süreçlerini iyileştirmede süreç madenciliği tekniğini kullanan bir performans analiz metodu 

   Erdoğan, Tuğba (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-25)
   Süreç madenciliği tekniği, bir iş süreç yönetimi tekniği olarak son on yılda imalat, tedarik zinciri, kamu, sağlık ve yazılım mühendisliği dahil birçok alanda uygulanmıştır. Sürecin yüksek ölçüde dinamik, karmaşık, çok ...
  • Sağırlar ve Çivili (Bursa-Orhaneli) kömür sahaları kaynak kestirimi 

   Aktan, Metin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tez çalışmasının amacı, Bursa ili sınırlarında yer alan Sağırlar ve Çivili kömür sahalarının kaynak kestirimidir. Bu amaçla sahada yapılan sondajlar, jeolojik harita ve raporlar kullanılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. ...
  • Sahra tozu taşınımı sürecinde, atmosferik CO2 konsantrasyon değişimlerinin araştırılması 

   Hadjialighandi, Amir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilim dünyasında ilk kez olmak üzere Sahra tozlarının uzun mesafeli taşınımsürecinde atmosferik karbon dioksit konsantrasyonlarını etkilediği gösterilmiştir.Karbon dioksit oluşumuna neden olan dikarboksilasyon reaksiyonu, ...
  • Sahra tozunun biyolojik araıtım prosesine olan etkilerinin araştırılması 

   Eren, Sibel (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sahra her sene 1,5 milyar ton tozu çe itli yönlerde atmosferik ta n m yolu ilekaybetmekte ve bunun 20 ila 30 milyon tonu Anadolu üzerinde kuru veya ya`murlaçökelmektedir. Tozlar n insan sa`l ` üzerindeki olumsuz etkileri ...
  • Sahra tozunun elementer bileşiminin bazı buğday çeşitlerinin büyüme parametreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Yücekutlu, Nihal (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SAHRA TOZUNUN ELEMENTER BİLEŞİMİNİN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN BÜYÜME PARAMETERELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ A Nihal YUCEKUTLU ÖZ Bu araştırmada, farklı büyüme ortamlarının bazı sertifikalı ekmeklik buğday {Triticum ...
  • Sakaroz hidrolizi ve hidrolize safsızlıklarının etkisi 

   Ünal, Aysin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada ilk olarak sakarozun tampon lu ve tampon suz ortamda hidroliz reaksiyonu incelendi, ikinci aşamada saf sızlık olarak monosakarit ve inorganik tuzlar kullanıldı. Saf sızlıkların hidroliz reaksiyonuna ...
  • Sakarya Havzasının Ankara İli sınırlarındaki kollarının ihtiyofaunası ve tatlısu kefali (Leuciscus cephalus l. 1758) nin büyüme özellikleri 

   Özeren, Cevher (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada. Temmuz 1994 - Haziran 1995 tarihleri arasında Sakarya Havzası' nın Ankara ili sınırları içerisindeki kollarından seçilen istasyonlardan yakalanan Leuciscus cephalus türünün büyüme özellikleri incelenmiştir. ...
  • Sakaryabaşı kaynakları ve dolayının karst hidrojeolojisi incelenmesi 

   Ergeneli, Nevin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iv ÖZET Bu çalışma kapsamında, îç Anadolu'nun batı kesiminde yer alan Eskişehir ili Çifteler ilçesi sınırları içinde, Sakarya Nehri'nin başlangıç noktasını oluşturan Sakaryabaşı Kaynakları ve önemli su boşalım ...