Now showing items 1-16 of 16

  • 14. ve 15. İstanbul bienallerindeki kolaj ve asamblaj uygulamaları 

   Şakir, Seda (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-14)
   Çağlar boyunca her dönemde var olan sanat, ait olduğu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. En yalın anlamıyla bir iletişim biçimi olan sanat, aynı zamanda dini tasvir, toplumsal eleştiri, gerçekliğin yorumlanması, güzelliğin ...
  • Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi`ndeki XV. yüzyıla ait mezar taşlarında bezeme üslûbu 

   Perçem, Ersan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İlk olarak mezar taşı geleneği Orta Asya'dan başlayıp, Ön Asya, Anadolu Yarımadası ve Rumeli'de yaşayan Türklerde, şekil ve tezyînât bakımından genel olarak incelenmiştir. Teze giriş teşkil eden bu araştırmadan ...
  • Cev?hirü`l - Me`?n? (giriş-dil özellikleri-metin-dizin) 

   Direkci, Bekir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu doktora çalışmasının konusunu müellifi Hızır bin Yakub tarafından hicri 809/1406 yılında yazılan, müstensihi Pir Muhammed bin Musluhiddin olan ve hicri 855/1452 yılında istinsah edilen Cev?hirü'l-Me`?n? adlı eser ...
  • Dil-güşâ (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım) 

   Kazanci, Sinan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-07)
   Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ...
  • Halîlî ve Tuhfetu`l-Uşşak adlı Mesnevîsi 

   Temiz, Mehmet Enes (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mesnevîler Doğu edebiyatlarında birçok şair tarafından sıkça kullanılmıştır ve birçok eser bu edebi tür kullanılarak yazılmıştır. Bu çalışmada XV. yüzyılda yaşamış olduğu ve Osmanlı dönemi şairi olduğu bilinen Halîlî ...
  • Kahire Milli Kütüphanesi`ndeki 212 numaralı şiir mecmuası (İnceleme- metin) 

   Kiliç, Melike Hande (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-08)
   Çalışmamız, Kahire Milli Kütüphanesindeki 212 numaralı şiir mecmuasının tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. 143 varaktan müteşekkil eserin mürettibi Ali ...'dir ve eser Kahire Milli Kütüphanesine ...
  • Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi`ndeki 15 hk 224 numaralı şiir mecmuası ve Mestap`a göre tasnifi 

   Süngü, Zeynep (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
   Çalışmamız, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 Hk 224 numaralı mecmuanın tanıtımı ve muhtevası ile manzum kısmının transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Bu iki bölümü ise üçüncü bir ana bölüm olarak mecmuaya ...
  • Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi`ndeki by7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (75b-145b) 

   Fidan, Mustafa (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-18)
   Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 7890/4 numaralı mesnevi mecmuası eserin 75b ve 145b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni ve incelemesinden oluşmaktadır.Bu varaklar arasında dokuz ...
  • Konya Mevlana Müzesi`nde bulunan XV.- XVI. yüzyıla ait tezhipli Kur`an-ı Kerimler 

   Tunç, Ayşe (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-28)
   Bu araştırma, XV. ve XVI. yüzyıla ait tezhipli Kur'an-ı Kerim'lerin incelenmesi ve dönem özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacı ile Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan 5 adet tezhipli eseri ...
  • Mevahibu`l-Edib Fi Şerhi Muğni`l-Lebib`in baştan İnne`ye kadar tahkiki 

   Arslan, Fikret (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Mevlânâ Müzesi Kütüphanesindeki 2456 numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-metin) 

   Altin, Dilber (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-07)
   Çalışmamız, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesindeki 2456 numaralı şiir mecmuasının tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Eserin mürettibi belli değildir. Çoğunluğu 16. yüzyıl şairlerine ait gazeller tertip edilerek ...
  • On beşinci yüzyıl divanlarında Ulü`l-Azm Peygamberler 

   Yakit Gürel, Rukiye (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   XV. yüzyıl eserlerinin oluşmasında İslâmî inançların (âyet ve hadisler), İslâmî bilimlerin (tefsir, kelâm, fıkıh), İslâm tarihinin, tasavvufun, peygamberlerle ilgili kıssa, mûcize, efsâne ve söylentilerin, Türk tarih ve ...
  • Şeyh Mahmud B. Edhem`in Minhacu`l Edeb fi-Tasrif adlı eserinin tahkiki 

   Bulut, Mehmet Beşir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-31)
   Çalışmamız Şeyh Mahmud b. Edhem'in Minhacu'l Edeb fi-Tasrif adlı sarf ilmine ait Arapça te'lif ettiği eserin tahkikidir.Arap gramerinin temel unsurlarından olan sarf ilmi, kelimenin kökleriyle ilgili olmasından ...
  • Şeyhü`l-islam İbn Kemal`in Sünnilik anlayışı 

   Öge, Ali (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İbn Kemal Osmanlı devletinin en ünlü alimi ve şeyhü'l-islamıdır. O, Osmanlı devletinin yükselme dönemlerinde yaşamıştır. Dönemine damgasını vuran olaylarda yer almıştır. Hem alim hem de askeriyeye mensub bir aileden ...
  • X-XV. asır siyasal-namelerinde eğitim 

   Livatyali, Hüsnü Y. (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   133 bir konferans niteliğinde olmasıdır. Belgelere dayalı olarak düşüncelerini rahatlıkla anlatmıştır. Burada verilen eğitim gençlerin yanında iş başında yetiştirmeyi de amaç edindiğinden her kademedeki devlet erkânı muhatap ...
  • XV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti-Azerbaycan ilişkileri 

   Dedeyev, Bilal (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)