Collections in this community

Recent Submissions

 • Hz.Mevlana`nın Mesnevi`sinde zıtlıklar 

  Moradi, Mojtaba (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Mevlâna Celâleddin-i Rumi İslâmî düşünce dünyasında ve Farsça şiir söyleyen mütefekkirler arasında en çok bilinen ve tanınan isimlerdendir. Onun büyük eseri Mesnevî-i Manevi altı ciltten ve 26000 beyitten meydana gelmektedir. ...
 • Mevlâna`nın Pervâne Mu`înü`d-Dîn Süleyman ile ilişkileri 

  Küçükyildirim, Devriş (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Mevlâna ve Pervâne Mu'înü'd-Dîn Süleyman adlı araştırma konumuz ile Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde gerek Türk tarihi gerekse İslam tarihi açısından önemli iki şahsiyetin ilişkilerini, dönemin olayları ve ...
 • Mevlâna`nın Mesnevî`sinde yer alan bitki ve meyvelerin tasavvuf dünyasındaki sembolik anlamları 

  İncidaği, Aliye Serap (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışma Mevlâna'nın Mesnevî adlı eserinin altı cildinde yer alan meyve ve bitkilerin tasavvuf dünyasındaki sembolik anlamlarının türlerine ve konularına göre sınıflandırılmasını içermektedir.Üç ana bölümden meydana ...
 • Mevlâna`nın Mesnevî`sinde şehir ve köy 

  Işik, Canan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
  Çalışmamız, Mevlâna'nın Mesnevî'sinde geçen şehir ve köy; şehirli ve köylü ifadeleri ile şehirli ve köylü hikâyesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Şehir-köy ve şehirli-köylü kelimelerinin yüklendiği anlamlar çalışmanın ...
 • Cumhuriyet Dönemi Konya`daki Şeb-i Arûs törenleri postnişînleri 

  Dülgeroğlu, Selma (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-11-29)
  Mevlevîlik, Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled, Çelebi Hüsameddin ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan ...
 • Mevlâna`nın Mesnevî`sinde renkler 

  Zadeh, Solmaz Amini (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-12)
  Mevlana Celaleddin Rumi, büyük Ortadoğu şairi, yaklaşık yedi yüzyıl önce Mesnevi adlı ünlü şiir, kitabında, önemli İslami tasavvufi dersler vermektedir. Mesnevi'nin üzerinde çalışılmış binlerce eski ve yeni eser ...
 • Mevlâna`nın Mesnevî`sinde Son Peygamber`in adları ve bazı özellikleri ile ilgili hikayeler 

  Nacar, Hasan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-12)
  `Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in Adları Ve Bazı Özellikleri İle İlgili Hikayeler` başlığını taşıyan bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır.Giriş Bölümüde Mesnevi'nin de müellifi olan Mevlana ...
 • Hacı Pîri Efendi`nin İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî`si [(1b-53b) inceleme-metin)] 

  Uzunlu, Cüneyt (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-12)
  Bir bölümü üzerinde çalışılan eser; İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, Mülhak, no. 26 demirbaşında kayıtlıdır. Tek cilt hâlinde ve tamamı 172 varaktır. Sayfalar 17 satır olarak düzenlenmiştir. Bu inceleme, ...
 • Dervîş Mustafâ Dede`nin Bayâtî Ayîn-i Şerîfi`nin Dede Emîn (Yazıcı) efendi nüshasının konservatuar nüshası ile karşılaştırılarak incelenmesi 

  Musaoğlu, Yaşar (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-11-13)
  `Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Âyîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) Efendi Nüshasının Konservatuar Nüshası ile Karşılaştırılarak İncelenmesi` adlı yüksek lisans tez çalışmasında nüshaların yazarları hakkında ...
 • Mystical thoughts of khwaja muinuddin Chishti and Chishtiyya sufi order 

  Nirathinmel Puthiyapurayil Koorantak, Mahir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-06-28)
  Muinuddin Çişti'nin kişiliği, Hint Yarımadası'nın sosyo kültürel ve dini tarihini etkilemiştir. Cins ve inançtan bağımsız olarak sevgi, saygı ve riayet gösteren Muinuddin Çişti, birkaç ünvanlarla mulakkap olmasına ...
 • Abdülbâki Gölpınarlı hayatı, eserleri ve Mevlâna algısı 

  Tatli, Mustafa (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-04-11)
  `Abdülbâki Gölpınarlı Hayatı Eserleri ve Mevlânâ Algısı` isimli tez çalışmasında Abdülbâki Gölpınarlı'nın hayatı hakkında yazılan akademik çalışmalar ve onu tanıyanlar tarafından kaleme alınan eserler incelenmiştir. ...
 • Sarı Abdullah Efendi`nin Şerh-i Mesnevi (Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi)`nin birinci cildinin eski harflerden Türkiye Türkçesi`ne aktarımı 

  Çiftçi, Emine (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2020-01-23)
  ''Sarı Abdullah Efendi'nin Şerh-i Mesnevi (cevahir-i Bevahir-i Mesnevi)' sinin birinci Cildinin eski harflerden Türkiye Türkçesine Aktarımı'' başlığı adını taşıyan bu araştırma üç ana bölümden ...
 • Mevlâna`nın Mesnevî`sinde sağlığa dair görüşler 

  Hidayetoğlu, Bahaüddin Taha (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2020-03-30)
  XIII. yüzyılda yaşamış olan Mevlâna Muhammed Celâleddîn-i Rûmî'nin en tanınmış eseri, birçok dillere tercüme edilen Mesnevî-i Şerîf, adını İslâmî edebiyatın nazım şekillerinden biri olan mesneviden almıştır. İslâmî ...
 • Mevlana Müzesi NR. 1113`te kayıtlı Mesnevi nüshasının 1.cildi (Metin-İnceleme) 

  Rasbaci, Rukiye (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2020-12-23)
  Bu çalışmanın konusunu şimdiye kadar metni üzerinde bilimsel herhangi bir çalışma yapılmamış olan Mevlâna Müzesi nr. 1113 te kayıtlı mesnevî nüshasının 1. cildi ile daha önce R. A. Nicholson tarafından karşılaştırması ...
 • Mesnevî-i Şerif`te Ulü`l-azm peygamberler 

  Koç, Gülcan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-16)
  XIII. yüzyıl edebiyatını şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz temel kaynakları olan ayet, hadis, peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler, Türk tarih ve kültürüdür.Bu çalışmamızda XIII. ...
 • XVII - XIX yüzyıl Mevlevi sanatkârlar 

  Hidayetoğlu, Mümine Banu (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-17)
  Mevlevîlik, 12. Yüzyılda Mevlanâ Celaleddin-i Rûmî tarafından temelleri atılıp, oğlu Sultan Veled tarafından kurulmuştur. Sultan Veledin gayretleriyle nizamî hale gelen yol, Ulu Ârif Çelebi'nin çalışmalarıyla yaygınlaşarak ...
 • Mevlâna ve Yunus Emre`nin aşk felsefelerinin mukayesesi (mesnevî ve Yunus Emre Divanı`nda) 

  Görmek, Ali Emrah (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-22)
  Yunus Emre ve Hz. Mevlâna tasavvuf geleneği içerisinde, varlık, yaratılış, âlem, hakikat gibi kavramlara getirdikleri orijinal bakış açılarıyla bugün dahi bir çok fikrî mecranın şekillenmesinde rol oynamaktadırlar. Her ...
 • Muhammed Nezir Arşi`nin Miftâhul`l-ulûm adlı eserinin birinci defter 1.- 201. beyit şerhlerinin Veled Çelebi İzbudak tercümesi ile karşılaştırılması 

  Alpay Şanli, Deniz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-24)
  Hz. Mevlana'nın adıyla özdeşleşmiş ünlü eseri Mesnevi, yüzyıllar içinde birçok dile tercüme ve şerh edilerek, Hz. Mevlana'nın dile getirmek istediği duygu ve düşüncelerin milyonlarca insan tarafından paylaşılmasına ...
 • Hacı Pîrî Efendi`nin intihâb-ı şerh-i mesnevîsi (53b-110b/inceleme-metin) 

  Sevindik, Betül (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-30)
  Bu çalışmada, 16. yüzyıl şârihlerinden Hacı Pîrî'nin Süleymaniye Kütüphanesi yazmaları arasında kendi hattıyla tahrir ettiği İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî adlı mensur Mesnevî şerhinin 53b-110b varakları ele alınmıştır. Üç ...
 • Mevlâna Müzesi nr. 01177`deki Mesnevi`nin 1. cildinin tashihi ve İzbudak tercümesinin karşılaştırılması (1 - 1399. beyit) 

  Hira, Ebubekir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2020-01-07)
  Mevlâna'nın Mesnevîsi, yazıldığı dönemde Anadolu'da, sonraki dönemlerde ve günümüzde ise dünya edebiyatında tasavvuf alanında zirve yapıtlar arasına girmiştir. İnsandaki manevi açlığı gideren Mesnevî; tarihe, ...

View more