Collections in this community

Recent Submissions

 • Sosyal medyada linç olgusu: Gençler üzerine bir araştırma 

  Okur, Atiyenur (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yeni medya ve sosyal medyayla birlikte yeni kavramlar ortaya çıkarken zaten var olan kavramlar da yeni anlamlar kazanmıştır. Bunlardan biri de linç kelimesidir. Linç de yeni medyayla birlikte sanallıktan payını almış ve ...
 • Şehzade Cem ile II. Bayezid arasındaki taht mücadelesi ve bu mücadelede etkili devlet adamlarının rolü 

  Şimşek, Mehmet Can (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmanın amacı Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanılan taht mücadelelerini II. Bayezid ve Cem Sultan özelinde incelemektir. Aynı zamanda devlet adamlarının bu mücadeleye etkileri ele alınacaktır. Osmanlı Devleti'nde ...
 • Temel kavramları üzerinden ulus inşa sürecinde Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura 

  Tur, Ergün (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'dan gelen milliyetçilik fikrinin yarattığı siyasal ve toplumsal karmaşa ile mücadele çağıdır. Osmanlı tebaasındaki gayrimüslim topluluklar ulusçuluk akımından etkilenerek ...
 • Fethiye yörüklerinde geçiş dönemleri (Doğum, evlenme ve ölüm) 

  Güngör, Gamzegül (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Dünya üzerindeki her toplumun kendi karakterini yansıtan bir kültürü vardır. Toplumdaki fertlerin düşünceleri, inançları, davranışları kültüre göre şekillenir. Bu bağlamda, toplum üyelerinin yemek yeme, giyinme, kullanılan ...
 • İş ilişkilerinde ahlak ve sosyal sorumluluklar 

  Tübek, Sami (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
 • Kocaeli ilinde çevre kirliliğine bağlı proseslerin sistemli analizi ve çevre sorunlarının çözümünde öngörülen organizasyon yapısı 

  Kaya, Gülser (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  KOCAELİ İLİNDE ÇEVRE KİRLİLİ?İNE BA?LI PROSESLERİN SİSTEMLİ ANALİZİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÖNGÖRÜLEN ORGANİZASYON YAPISI GülserKAYA Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Sanayi Envanteri, Çevre Kirliliği Kontrol ...
 • Self-determinasyon hakkı ve Kıbrıs sorunu (1225-1983) 

  Önal, Buket (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  Adı, Soyadı Programı Anabilim Dalı Danışmanı Tez Konusu Yılı Sayfa Sayısı Tezin Özeti TEZ ÖZET FORMU Buket ÖNAL Yüksek Lisans İktisat Politikası Prof. Dr. Betül Tosun Self - Determinasyon Hakkı ve Kıbrıs Sorunu (1925-1983) ...
 • Yatırım analizinde sermaye maliyeti sorunu 

  Özyildirim, Gülay (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmada, işletmelerin yatırım kararı alırken dikkate almaları gereken sermeye maliyeti, sermaye maliyetini hesaplama yöntemleri, işletmenin sermaye yapısını değiştirmek yoluyla sermaye maliyetini etkileyip ...
 • Radyo ve televizyon yoluyla kişilik haklarının ihlali ve hukuksal korunma 

  Aydin, Sevil (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
 • Pay senedi endeksi gelecek (futures) sözleşmeleri 

  Kapucu, Hakan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Dünyada gelecek (fütures) işlemleri 150 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, pay senedi endeksi gelecek sözleşmeleri (stock index futures) oldukça yenidir, îlk olarak 1982 yılında Kansas City Ticaret Odası ...
 • Çalışma yaşamında kadın 

  Özdemir, Özden (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN Özden OZDEMIR Anahtar Kelimeler : Kadının tarihteki yeri, Sektörel bazda kadın, Üniversitelerde kadın. Özet : Bu çalışmada, Önce kadının tarihsel süreç üzerindeki yeri incelenmiştir. Eğitimi, sektörel ...
 • Factoring işlemleri ve muhasebesi 

  Yeni, İlker (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  ÖZET Factoring, ihracat veya iç ticaret yapan işletmelerin kredili olarak sattıkları mallarla ilgili kısa vadeli alacak faturalarını bir özel finans kurumuna, bu çalışmada ayrıntılı olarak açıklanan türlerden bir ve/veya ...
 • İşletme yönetiminde zaman kullanımının önemi ve bir uygulama 

  Üstündağ, İbrahim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
 • Döner sermaye işletmelerinde muhasebe düzeni ve bir uygulama 

  Karacan, Sami (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  Döner sermaye işletmeleri kamu yönetimi içinde yer alır. Bu işletmeler genellikle katma ya da özel bütçeli idarelere bağlı olarak kurulurlar. Döner sermaye işletmelerinin bazı işlemleri kendine özgü nitelik taşırken, çoğu ...
 • Bireysel bankacılık tekniklerinden kredi kartları ve yönetimi 

  Gül, Meltem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  ÖZET Bireysel bankacılık alanındaki gelişmeler Dünya üzerindeki ekonomik gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Bankaların bireysel müşterileri potansiyel bir pazar olarak görmeleri bireysel bankacılığın hızla ilerlemesini ...
 • Liman işletmelerinde muhasebe düzeni ve bir uygulama 

  Yavuz, Gül (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  II ÖZET Bu çalışmada, liman kavramı ve genel liman sorunları, liman işletmeciliği, Türkiye'de liman işletmeci kuruluşlar, limanda verilen hizmetler genel olarak açıklanmış, T.C.D.D. işletmesi tarafindan işletilen liman ...
 • Yönetsel ve örgütsel etkililiği sağlamada bir yönetim aracı olarak iletişim 

  Misirlioğlu, Gülsen (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmada iletişim, bireyler, gruplar ve bölümler arasında ve örgütün dış çevresiyle gerekli ilişkilerin kurulmasında ve bu işlevi ile, yönetsel ve örgütsel etkililikte önemli yeri olan bir kavram olarak ele ...
 • Çevresel etki değerlendirmesi 

  Yanci, Nihan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ TEZ ÖZETİ ÇEVRESEL ETKİ DE?ERLENDİRMESİ Çevre sorunları sanayileşme olgusunun çok fazla önem kazandığı son çeyrek yüzyıllık dilimde ön plana çıkmıştır. ...
 • Türk Savunma Sanayii`nin silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna ve ekonomiye olan etkileri 

  Soner, Veli (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-24)
 • Dünyada ve Türkiye`de serbest bölgeler ve Kocaeli`nin potansiyeli 

  Orhan, Ayhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Serbest bölgeler bir ülkenin siyasi hudutları içinde olmakla beraber gümrük hudutları dışında sayılan seçilmiş sınır ve ticari faaliyetlerin ülkenin diğer kesimlerine göre daha çok teşvik gördüğü ve bürokrasinin en ...

View more