Now showing items 1-20 of 49

  • 188 numaralı Denizli şeriyye sicilinde bulunan tereke kayıtlarının transkripsiyon ve değerlendirilmesi 

   Soyalp, Mehmet Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   Osmanlı sosyo-ekonomi tarihi için önemli kaynaklardan yer alan tereke defterleri yerel özelliklere ait pek çok bilgiyi barındırması nedeniyle önemli kaynaklardandır. Çalıştığımız tereke kaydı Şer'iyye sicili içerisinde ...
  • 1932-1942 yılları arasında Irak`taki siyasî gelişmeler 

   Noaman, Abdulmanaf Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
   Eğitim süresinin gelişmesi 1932-1942 arasında meydana gelen siyasî gelişmeye, dış ve iç siyasî sorunlarının çözümü için verilen büyük bir çaba ve bu yıllarda kral Faysal'ın üstüne gidip, Araplar ve Irak tarafından ...
  • 1946-1954 Bitlis seçimleri 

   Aşit, Uğur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   Türkiye Cumhuriyeti'nde muhalefet mekanizmasının henüz yerleşmemiş olmasından kaynaklı demokrasinin sancılı bir dönemden geçmesi ile gerekli olan çok partili yaşam deneyimleri Demokrat Parti ile nihai sonuca ulaşmıştır. ...
  • 1946-1960 yılları arasında Van Gölü Havzası`nda kamu yatırımları ve harcamaları 

   Tunç, Volkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Kamu yatırım ve harcamaları doğrudan devlet eliyle verimli ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesini desteklemek amacıyla yapılan yollar, köprüler ve barajlar gibi yoğun sermaye gereksinimi duyulan fiziki altyapı yatırımlarıdır. ...
  • 1950-1960 yılları arasında Van`da siyasi yaşam 

   Polat, Süreyya (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   `1950-1960 Yıları Arasında Van'da Siyasi YaĢam` baĢlıklı çalıĢmada 1950-1960 yıları arası yaĢanan siyasi geliĢmeler, yapılan seçimler ve bunların Türkiye ve Van'daki yansımaları ile birlikte söz konusu dönemde ...
  • 348 numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi (H. 1315-1316 / M. 1897-1898. 1898-1899) 

   Namaz, Ümran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   `348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi` başlığıyla şerʻiyye sicillerinin önemi ve mâhiyeti kronolojik sıralamaya tâbi' tutularak ele alınmış ve şer'iyye sicilleri ...
  • Amîdülmülk el-Kündürî ve Büyük Selçuklu Devletine hizmeti 

   Kiziltaş, Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-16)
   Selçukluların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlayan siyasî yapılanma, yeni fetih¬lerle birlikte devam etmiştir. Yapılan bu fetihler esnasında vezirlik müessesesine gereksinim duyuldu. İlk olarak Nişâbur'un ...
  • Birinci Dünya Savaşı`nda İngilizlerin Kürtleri Osmanlı Devleti`nden ayırma faaliyetleri 

   Bariç, Esma (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   İngiltere'nin Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan Kürtlere yönelik uygulamış olduğu faaliyetler bu devletin emperyalist politikasının bir sonucudur. İngiltere'nin Ortadoğu ve Mezopotamya ile ilgili hedefleri bu ...
  • Cumhuriyet Dönemi devlet üretme çiftlikleri ve faaliyetleri (1950-1985) 

   Karahan, İlhan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-22)
   Tarihin başlangıcından beri birçok medeniyet ve imparatorluğa ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında tarım her gelen medeniyet ve her kurulan imparatorluk için vaz geçilmez bir unsur olmuştur. Bu topraklarda kurulan her ...
  • Cumhuriyet Dönemi sağlık politikaları ve frengi ile mücadele (1923-1950) 

   Karatorğut, Kürşad (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   İnsanlık tarihini derinden etkileyen önemli toplumsal olayların başında savaşlar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar gelmektedir. Anadolu toprakları konumu itibariyle üç kıtayı birbirine bağlamasından dolayı tarihsel süreç ...
  • Cumhuriyet Döneminde Tatvan (1950-1970) 

   Tekin, Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-10)
   Köklü bir tarihe ve kültürel bir zenginliğe sahip Van Gölü Havzası coğrafyası, 20. yüzyıl başlarında isyanların, savaşların ve göçlerin yaşandığı hareketli bir döneme sahne olmuştur. Özellikle Ermenilerin başlatmış olduğu ...
  • Çok partili dönemde Malatya`da siyasi hayat (1946-1960) 

   Ariç, Fatma Tuba (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-18)
   ÖZETÜç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunması, Malatya'nın tarihi ve kültürel önemini artırmıştır. Bu özelliği Malatya'yı tarihin her döneminde önemli ...
  • Çok partili döneme geçişte demokratikleşme çabaları 

   Yildirim, Sedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde yarattığı etkileri bakımından ayrı bir yeri vardır. Çünkü bu savaş, demokrasi cephesinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Faşist-totaliter tek parti yönetimine ...
  • Demokrat Parti Dönemi`nde İstanbul`da sosyo-kültürel değişim 

   Doğancik, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
   Türkiye'de 1950 seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu yeni bir dönem yaşanmıştır. 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti yönetiminde İstanbul, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlere uğramıştır. ...
  • Demokrat Parti döneminde Diyarbakır`da asayiş politikaları 

   Şahin, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Diyarbakır, tarihin her döneminde kültürel kaynaşmaların geçiş noktası olmuş ve bu durum Diyarbakır'a önemli bir kimlik kazandırmıştır. İlkçağ medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve aynı zamanda kültür alış-verişinin ...
  • Diplomasi tarihi ışığında ilk türk kadın diplomat: Adile Ayda 

   Yoğun, Pelin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme serüvenine şer'i hukukun toplumsal yaşam kuralları üzerindeki etkisinin azaltılmaya çalışılması temel olmuştur. Şer'i hukuk kadını ev içine hapseden, örtünmeyi emreden, ...
  • Diyarbakır Şer`iyye Sicillerine göre kadınların metrukâtı (1739-1800) 

   Tunç, Duysal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Son zamanlarda ülkemizde sosyal tarih çalışmaları içerisinde tereke kayıtlarını esas alarak yapılan çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Söz konusu kayıtlar, Osmanlı Devleti'nde kadılar ya da askeri kassamlar tarafından ...
  • Fedai dergisinde Komünizm 

   Tokaş, Pinar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Fedai dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren anti-Komünist söylem-leri ile bakış açısını ortaya koymuştu. Özellikle ülkedeki ve dışındaki Komünist kay-naklara dikkat çekerek anti Komünist tezini ortaya koymaya ...
  • Gurlular Devleti`nin siyasî tarihi 

   Öntürk, Vural (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Gurlular XII. asrın ikinci yarısıyla XIII. asrın başlarında Afganistan ile Herat arasındaki dağlık bölgede kurulmuş bir İslâm devletidir. Bu devletin kökeni hakkın-daki bilgiler kesin değildir. Türk, Arap ve Fars kökenli ...
  • Halepçe`ye yapılan kimyasal saldırıda İran`ın rolü (1988) 

   Sharif, Omed Nasih Sharif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-31)
   Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Irak diye bir ülke yoktu. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Ġngiltere o bölgeleri ele geçirerek bölgenin siyasî haritasını değiĢtirdi. Irak Eyaleti 12 Mart 1921 Kahire kongresiyle Ġngiltere ...