Now showing items 1-20 of 26

  • Arthur Schopenhauer`da pesimizmin felsefesi̇ 

   Caf, Bahar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bu çalışma Schopenhauer'in üzerinde çok durulmayan ve hakkında yeterli çalışma yapılmayan kötümser felsefesine ilişkindir. Hayatın sürekli olumsuz yönüne vurgu yaparak acı, ıstırap, mutsuzluk gibi kavramlarla felsefesinin ...
  • Bilim tarihinden örneklerle Francis Bacon`ın `novum organum` adlı eseri üzerine eleştirel bir inceleme 

   Uygar, Kamuran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Bu çalışmanın amacı, Francis Bacon'ın `Novum Organum` adlı eserinde ortaya koyduğu üç temel iddiayı irdelemek ve Bacon'ın bu iddialarında haklı olmadığına ilişkin tarihsel bir değerlendirme öne sürmektir. Bacon, ...
  • Chomsky`nin kartezyen dil anlayışı 

   Önür Dayan, Hatice (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-19)
   Bu çalışmada Chomsky'nin Kartezyen dil anlayışı, yani dilin apriori yönü üzerine yaptığı tespitlerin incelenmesi esas konudur. Dilin doğuştanlığı görüşünün dil felsefesindeki yeri ve Chomsky ile nasıl şekillendiği ve ...
  • Farabi ve Spinoza`nın Tanrı anlayışı 

   Artik, Yunus Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Farabi Doğu'nun Spinoza da Batı'nın önde gelen en önemli filozoflarındandır. Her iki düşünür de gerek Yunan'ın felsefi mirasından gerekse içerisinde yetiştikleri dinsel geleneklerin teolojik birikiminden ...
  • Felsefesel intihar ve Camus`da intihar problemi 

   Özdili, Serhat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Dünyada her yıl bir milyondan fazla insan tüm ölüm nedenleri içerisinde onuncu sırada yer alan intihar sebebiyle hayatını yitirmektedir. Ayrıca her yıl yirmi milyona yakın intihar teşebbüsü meydana gelmektedir. İntihar, ...
  • Friedrich Nietzsche felsefesinde Zerdüşt`ün üstinsan bildirisi üzerine bir inceleme 

   Emre, Meltem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu tez, Nietzsche felsefesinde merkezi bir yer işgal eden 'üstinsan' kavramının yaslandığı tüm arka planı ayrıntılarıyla incelemeyi ve bunu takiben 'üstinsan' kavramıyla işaret edilen konseptin nasıl ...
  • Geç dönem Stoa felsefesinde kötülük problemi 

   Bağiş Yaman, Sevda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışma geç dönem Stoa felsefesinin ahlaki öğretileri kapsamında kötülük probleminin ne olduğuna ve kaynağına yönelmeyi amaçlar. Bu ahlaki öğretiler kötülük probleminde büyük bir öneme sahip olan `irade` kavramının insan ...
  • Gılles Deleuze`ün sinematografik imgeleri çerçevesinde Stanley Kubrick`in otomatik portakal filminin analizi 

   Demiroğlu, Leyla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Fransız filozof Gilles Deleuze çağdaş felsefenin en önemli düşünürlerinden biridir. Siyaset kuramı, feminist kuram ve sinema kuramı gibi birçok alanı düşünceleri ve yaklaşımlarıyla etkilemiştir. Düşünsel bir yaratım olan ...
  • Immanuel Kant`ın ahlak felsefesinde özgürlüğün temellendirilmesi 

   Oskay, Bülent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Bu çalışma, Kant'ın ahlak felsefesinde özgürlüğün temellendirmesi konusunuincelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle Kant'ın ahlak felsefesinin genelhatları açıklanarak bu ahlak felsefesi: iyi isteme, ödev ...
  • İbn Haldun düşüncesinin varlık ve bilgi temelleri 

   Küçükkaya, Talha (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-26)
   İbn Haldun (1332-1406) İslâm düşünce tarihindeki önemli düşünürlerdenbiridir ve en çok umran ilmi ile tanınır. Dolayısıyla o, umran ilminin içerdiği konuve tartışmalar bağlamında daha ziyade tarih, siyaset gibi alanlarda ...
  • J. P. Sartre`ın `varlık ve hiçlik` adlı eserinde özgürlük kavramı 

   Yazğan, Aydin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Sartre'ın felsefesinin ana konusu, insan varoluşu ve insanın bu dünya ile olan ilişkisinde açığa çıkan ve hiçbir zaman güncelliğini yetirmeyen özgürlük kavramıdır. Sartre felsefesine ilişkin bir tezin, bu nedenle, ...
  • Jean Paul Sartre`da Ben`in Öteki İle İlişkisi 

   Oğuz, Nurten (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-18)
   Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm), temelde insanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel ve ...
  • Karl R. Popper`ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme 

   Ece, Dilek (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-02)
   Bu çalışmanın amacı, Karl R. Popper'ın sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerine bir inceleme yapmaktır. Popper doğa bilimlerinde kullandığı yöntemini sosyal bilimlere uyguladığından, sosyal bilimlere ilişkin yönteminin ...
  • Leibniz`de akıl-iman ilişkisi 

   Öztürk, Fatma (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   Leibniz'in akıl-iman ilişkisine dair görüşlerini ele aldığımız çalışmamızda; bir din felsefesi problemi olarak akıl-iman problematiği çerçevesinde, felsefi olarak akıl-iman ilişkisinin nasıl işlendiğini ele aldık. Bu ...
  • Marcel proust`un `geçmiş zamanın peşinde`adlı yapıtının Paul Rıcoeur`ün zaman kavramı bağlamında incelenmesi 

   Bayam, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Bu çalışmanın amacı Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın Peşinde adlı yapıtını, Paul Ricoeur'ün zaman kavramı bağlamında incelemektir. Proust, Geçmiş Zamanın Peşinde adlı eserinde, çocukluğuna dair anılarını ve bu ...
  • Mircea Eliade` de kutsalın diyalektiği 

   Yakin, Rabia (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Kutsal, insan hayatında her zaman merkezi rol oynamış bir yapıdır. Kutsalın kuşatıcı yapısı ile insanların hayatları şekillenmiş, bu yapı, insan hayatında değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Öte yandan insan da bu yapının ...
  • Muhammed Abid el-Cabiri`nin İbn Sina yorumu 

   Aydoğdu, Betül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bu çalışmanın amacı İslam düşünce dünyasında toplumsal, siyasal ve fikri olarak büyük bir krizin ve gerilemenin olduğunu düşünen Cabiri'nin gerileme sebebi ve bu sebebi bertaraf etme yöntemini ele almaya çalışmaktır. ...
  • Mutlağın bilgisi olarak Hegel`in tarih tasarımı 

   Yildir, Ilgim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Franzsız Devrimi'nin ardından toplumsal alandaki büyük değişiklikler felsefi düşüncenin üzerinde de oldukça önemli etkiler bırakmıştır. Bu açıdan kendi tarihinden en çok etkilenen filozoflardan biri de Georg Wilhelm ...
  • Nietzsche`de kişinin varoluş imkânları 

   Yilmaz, Seher (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-21)
   Bu çalışmada Nietzsche'nin modern döneme ilişkin, kişinin varoluşu üzerine yaptığı tespitler doğrultusunda bu varoluşun imkânları esas konudur. Bu doğrultuda Nietzsche'nin mitolojik temelli yaşamsal dengeyi ...
  • Özgürlük ve ahlak`ın Zygmunt Bauman`da yeniden temellendirilmesi 

   Önal, Belgin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışmada moderniteyi eleştirip postmodernitenin gerekliliğini vurgulayan, fakat daha sonra fikir değiştirip modernite ve postmoderniteyi haklı bulmadığını söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Zygmunt Bauman'ın ...