Now showing items 1-20 of 190

  • Adıyaman İndere (Zey) Köyü ağzı 

   Bulduk, Türker Bariş (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kültürel bir zenginliğimiz olan ağızlarımız gün geçtikçe değişime ayak uydurmakta ya da bütünüyle ortadan kaybolmaktadır. Sözlü geleneğimizin bu ...
  • Tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisi kavramlarının satın alma kararları açısından önemi: Adıyaman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma 

   Bahar, Reyhan (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, uluslararası yazında çok çalışılmış olmasına karşın, Türkiye'de kısıtlı sayıda çalışmaya konu olan menşe ülke ve tüketici etnosentrizmi kavramlarını incelemek ve Türkiye'den seçilen bir örnek ...
  • Halit Ziya Uşaklıgil`in romanlarında karakter ve tip oluşumu 

   Ariş, Emine (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn topluluğunun seçkin bir sanatçısıdır. Uşaklıgil'in eserleri dönemini yansıtan güçlü birer ayna gibidir. Uşaklıgil toplumun yaşadığı bunalımı anlatır. Doğu?Batı ikileminde kalan ...
  • El-Ferec Bade`ş-Şidde`de birleşik fiiller 

   Doğan, Ahmet Turan (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   El-Ferec Ba'de'ş-Şidde'de Birleşik Fiiller başlıklı çalışma, Eski Anadolu Türkçesinin güzide eserlerinden biri olan Ferec'deki birleşik fiilleri tespit ederek bunları yapı bakımından bir tasnife tabi ...
  • El-ferec Ba`de`ş-Şidde`de motif incelemesi (İlk yirmi hikaye) 

   Yildiz, Çetin (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kırk iki hikâyeden oluşan Türkçe El-Ferec Ba'de'ş-Şidde'nin ilk yirmi hikâyesi üzerine yaptığımız bu çalışmada Türkiye'de yapılmış tenkitli metni (Hasan Kavruk, Süleyman Çaldak, Kazım Yoldaş, El-Ferec ...
  • Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi 

   Torun, Fatma (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, oyunla desteklenmiş çocuk hakları öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilenlerin kalıcılığına ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın çalışma ...
  • Kâfzâde Fâizî`nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsi, inceleme-tenkidli metin-dizin 

   Elçi, Fatih (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   XVII. yüzyıl Osmanlı şairlerinden Kâfzâde Fâizî'nin Leylâ vü Mecnûn adlı tamamlanamamış mesnevîsini konu alan bu yüksek lisans tez çalışması giriş, iki ana bölüm, sonuç, ekler ve dizinden oluşmaktadır. Giriş kısmında ...
  • 282 numaralı Hısn-ı Mansûr (Adıyaman) Şer`iyye Sicili (H. 1315-1316/M. 1898-1899) 

   Ertekin, Abdusselam (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devleti'nin en önemli yargı organı Şer`i Mahkemelerdir. Devletin muhtelif devirlerdeki hukukî, iktisadî, dinî, askerî ve idarî müesseseleri hakkında çok değerli bilgiler bu mahkemelerin defterlerinde bulunmaktadır. ...
  • İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili başarı düzeyleri ve tutumlarının bazı değişkenlerle incelenmesi: Adıyaman örneği 

   Arikan, İrfan (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili başarı düzeylerini ve tutumları bazı değişkenler ile incelemektir.Araştırmanın kuramsal çerçevesinde eğitim-kültür ilişkisi, sosyal bilgiler ...
  • Nergisî İksîr-i Sa`âdet: İnceleme-metin-dizin 

   Çelik, Nurten (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   17. yüzyılın ilk yarısında Saraybosna'da doğan Nergisî'nin asıl adı Mehmed'dir. Birçok yerde kadılık ve müderrislik görevlerinde bulunan Nergisî, IV. Murad tarafından vakanüvis olarak atandığı Revan seferine ...
  • İspanyol gribinin dünya ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkiler 

   Yolun, Murat (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   20. yüzyılın en büyük felaketlerinden bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıkan salgın hastalıktır. 1918 yılının ilkbaharında Amerika'nın Kansas City şehrinde ortaya çıkan ve İspanyol gribi ...
  • Sevinç Çokum`un romanlarında sosyal yapı 

   Dağ, Necla (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edebiyatımızın önemli isimlerinden Sevinç Çokum, içinde bulunduğu toplumun sosyal ve siyasi yapısını, kültürel değerlerini ve inançlarını başarılı bir şekilde gözlemleyip eserlerinde okuyucularına bu unsurları sunar. ?Sevinç ...
  • Markanın tüketici davranışlarına etkisi ve otomotiv sektörü üzerine bir uygulama 

   Zengin, Sevil (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı marka kavramının tüketici davranışlarına etkisini incelemek ve bir örnek üzerinde analiz etmektir.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, marka kavramından ve marka kavramının işletme ...
  • Faaliyet tabanlı maliyetleme ve tekstil (halı) işletmesinde bir uygulama 

   Kurtlar, Murat (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Küresel rekabetin yaşandığı günümüzde işletmelerin başarılı olabilmesi için kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri kaçınılmazdır. Artık geçmişte uygulanan üretim ve ticaret anlayışı geçerliliğini yitirmeye ...
  • I. Dünya Savaşında Trabzon ve çevresinde Ermeni faaliyetleri 

   Gürdamur, Ersin (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   19. yüzyıl bir yandan Sanayi diğer yandan Fransız İnkılâbı'nın ortaya çıkardığı görüş ve düşünceler ile bu süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan yaşayış şekli tarafından belirlenmiş ve tam bir milletler mücadelesi olarak ...
  • Postmodernizmin Orhan Pamuk`un romanlarındaki yansımaları 

   Yaprak, Tahsin (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Modernizm'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra etkisini giderek kaybetmesi, birçok sanat dalında olduğu gibi edebiyatta da, eski anlayışların değişmesini sağlamıştı. Modern dönemlerden kalma Balzac romanının ders verici, ...
  • Tükenmişlik sendromu ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişki: Adıyaman ilkokullarında bir uygulama 

   Karakaplan Özer, Emine (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsanlarla yüz yüze iletişim gerektiren birçok meslek grubunda görüldüğü gibi, tükenmişlik öğretmenlik mesleğinde de yaygın bir şekilde görülebilen bir modern çağ sendromu halini almıştır. İnsan geleceğinin şekillenmesinde ...
  • Postmodern elements in forty rooms from his work Murathan Mungan 

   Bayram, Roni (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Murathan Mungan'ın Kırk Oda adlı eseri postmodern unsurlar bakımındanincelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, modernizm ve postmodernizm terimleriaçıklanmış, postmodern eserlerin özellikleri sıralanmıştır. ...
  • Baytarname-i Kenan Efendi grameri-fiil 

   Tüfekçi, Birol (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bütün dillerde olduğu gibi, Türkçede de fiillerin çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Türkçemizin de fiiller bakımından zengin bir dil olduğu aşik?rdır. İşte bu düşünceden yola çıkarak yapmış olduğumuz ?Baytarn?me-i Ken?n ...
  • Kentleşme sürecinde göç suçluluk ilişkisi 

   Gürsoy, Mahmut (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kentleşme sürecinde çeşitli faktörlerin etkisiyle kırsal alanlardan kentlere göç eden farklı kültürlere sahip insanlar, kentin kendine özgü yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Kentin kültürel değerlerine ve ...