Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Asmada dormant dönemde alınan gözlerin meristem kültürü çalışmalarında kullanılması üzerine bir araştırma 

  Karakaş, Serhan (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023)
  Türkiye, bağcılık için dünyanın en elverişli iklim koşullarına sahip ülkelerinden birisidir. Üzüm (Vitis vinifera L.), ülkemizde en çok yetiştirilen meyve durumunda iken dünyada üçüncü sıradadır. Türkiye kuru üzüm üretiminde ...
 • Elektrolitik nikel kaplama atık çamurundan nikel geri kazanımına mekanik aktivasyonun etkisinin araştırılması 

  Toğuş, Azize İrem (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Günümüzde nikel sahip olduğu yüksek ergime sıcaklığı, yüksek korozyon direnci, indirgeme katalizörü olarak kullanılabilmesi ve kolay alaşım yapması gibi teknolojik özelliklerinden dolayı kullanımı gittikçe artan bir element ...
 • Escherichia coli W3110'un porin protein mutantlarında biyofilm ile ilgili genlerin ifadelerinin araştırılması 

  Öztürk, Fırat Yavuz (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Biyofilm oluşumu, birçok farklı mekanizmanın ve düzenleyici genlerin dahil olduğu oldukça kapsamlı ve çok hücreli bir oluşumdur. Bu oluşum, besin varlığı, sıcaklık, nem ve pH gibi birçok faktörün varlığından etkilenmektedir. ...
 • İtalyan işgal bölgelerinde son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimleri 

  Kılınç, Aslıhan (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Osmanlı Devletinin çöküş sürecine girdiği yıllarda Avrupa'da parlamentolar çağı yaşanmaktaydı. Bu süreçte Avrupa'da başlayan anayasa hareketleri Osmanlı Devletine de yansımış ve Meşruti yönetim Osmanlı Devleti ...
 • Referandumlar sürecinde Türkiye 

  Alkan, Atakan (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Halkın iradesini yönetime doğrudan doğruya yansıtma amacını taşıyan ve doğrudan demokrasilerin tipik bir örneği olan referandumlar Türkiye'de de birçok kararın alınması için uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ...
 • Şeyhülislamlığa ait 1 numaralı telhis defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (vr.83-170) 

  Leylek, Mustafa Anıl (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Osmanlı Devleti‟nin kuruluşundan sonra idari teşkilat oluşturulurken kendisinden önce kurulmuş olan Türk devletleri zamanındaki kurumlar örnek alınarak dönemin şartlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Yenileşme ...
 • Türkiye'de ideolojik kamplaşma ve 6. filo eylemleri 

  İmamoğlu, Hatice Kübra (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Soğuk Savaş Dönemiyle başlayan Kapitalizm ve Sosyalizm ile bunların etrafında şekillenen ideolojik kavramların anlaşılması, daha doğrusu her kesimin kendisine yakın bulduğu akımı anlaşılır ve etkin kılma çabası Türkiye'yi ...
 • Kamil Kepeci 275 Numaralı Ruûs Defteri (Metin-değerlendirme, S.171-331) 

  Ölmez, Kader (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Osmanlı Devlet teşkilâtı ve bürokrasisinde tayin ve atamalar devletin en üst düzey karar alma organı olan Dîvânı Hümâyûn'da verilen kararlarla yürütülmekteydi. Hazine ve evkafın maaş alan orta ve alt düzey her memurun ...
 • Sasaniler Döneminde Persarmenia 

  Işılgan, Hazel (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada klasik dönem kaynaklarında Persarmenia olarak tabir edilen coğrafyanın sınırları tespit edilmeye çalışılmıştır. Romalıların Anadolu coğrafyasını ele geçirdikten sonra Armenia topraklarının bazı kısımlarını ...
 • Vergilerin yoksulluk ve insani kalkınmışlık üzerindeki etkisinin ampirik analizi 

  Konuş, Büşra (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Küreselleşmenin etkisiyle bazı ülke ekonomilerinin hızlı ve dengesiz büyümesi sonucunda ülkeler arasında ve bir ülke içinde adaletsiz ve dengesiz gelir dağılımının oluşması yoksulluğu artırmıştır. Yoksulluğun artmasını ...
 • Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çin üzerine bir uygulama 

  Göçmen, Özlem Özgür (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Dünyada küreselleşmenin etkisiyle uluslararası sermaye hareketliliği geçmişten günümüze giderek artmıştır. Bu doğrultuda, ülkelerarası sermaye hareketliliği sonucunda uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü öne çıkmış, ...
 • Davranışsal iktisat bağlamında bedavacılık sorunu 

  Derya Düz, Aslı (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İktisat hayatımızın her alanında bize yön gösteren önemli bir bilim dalıdır. Her alanda olduğugibi iktisat bilimi de zamanla daha da gelişmiş ve farklı bakış açılarına ev sahipliği yapmıştır.Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan ...
 • Duygusal zeka ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Üniversite çalışanları üzerine bir araştırma 

  Ayhan, Seçil (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Teknolojik gelişmeler her ne kadar hayatımızın bütün alanını kolaylaştırsa da çalışma hayatında insan kaynağının önemi örgütler açısından tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle örgütler insan kaynağına yönelik verimliliği, ...
 • Ülkeleri insani kalkınma endeksi açısından çok kriterli karar verme teknikleriyle değerlendirme 

  Yılmaz, Sedef (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İnsani kalkınmayı belirleyebilmek için insan ile alakalı birçok konuya hakim olmak gerekmektedir. İnsani kalkınma coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir. İnsan yaşamında sağlık, eğitim, gelir- iş ...
 • Kişilik özelliklerinin içsel ve dışsal whistleblowing niyeti üzerindeki etkisinde X ve Y kuşaklarının düzenleyici etkisi 

  Turan, Bülent (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Örgütlerde ortaya çıkabilecek yasal ya da etik olmayan faaliyetler bütün taraflar için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Whistleblowing örgütün karşı karşıya kalabileceği muhtemel sonuçların engellenebilmesi veya daha fazla ...
 • Milli Mücadele döneminde Düzce (1918-1921) 

  Gülez, Gamze (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Türk Milleti Kurtuluş mücadelesini verirken yalnız İngilizlerle, Yunanlarla, Fransızlarla, Ruslarla, İtalyanlarla savaşmadı, kendi içindeki muhaliflerle de iç savaşa girmek zorunda kaldı. İstanbul Hükümeti'nin ...
 • Şeyhülislamlığa Ait 1 numaralı Telhis Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (vr.1-82) 

  Avunç, Rengin (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Osmanlı Devleti tarihi açısından önemli kaynaklar arasında yer alan ve çalışmamızın konusu teşkil eden Telhis Defteri, XIX. yüzyılda ilmiye teşkilatının işleyişini ihtiva eden defter arasındadır. Bu defterler, ilmiye ...
 • Havâss-ı Refî'a (Eyüp) Mahkemesi'ne ait 294 numaralı Şer'iyye Sicil Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

  Muhterem, Şeyma Nur (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, Havâss-ı Refî'a mahkemesine ait Hicrî 1212-1213 (M. 1797-1798) seneli 294 numaralı şer'iyye sicil defterini esas alarak hazırlanmıştır. Talîk yazı türünde kaleme alınan defter, toplam 44 varaktır ve ...
 • 27 Mayıs darbesinin Sakarya basınına yansımaları 

  İnekçioğlu, Kadir (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  27 Mayıs 1960 Askeri darbesi Türk siyasi hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. 27 Mayıs darbesi ile beraber Türk halkın büyük desteği ile yönetime gelen Demokrat Parti'nin on yıllık iktidarı son bulmuş ve ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâye ve romanlarında kötülük olgusu 

  Çil, Merve (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu tez çalışmasındaki temel amaç, farklı disiplin alanları içerisinde tartışılan kötülük olgusunu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâye ve romanlarında incelemektir. Çalışma; `Giriş`, `Sonuç` ve `Kaynakça` başlıkları dışında ...

View more