Collections in this community

Recent Submissions

 • Eski Ahlat şehri kazılarında ortaya çıkarılan 13 -14. yüzyıla ait çinilerin incelenmesi ve günümüz yorumu 

  Kaplan, Meryem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Sanatsal gelişmeler, toplumsal duyarlılık ve kültürel birikimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türk kültürünün tarihsel geçmişi, zengin bir kültürel miras olarak günümüze ışık tutmaktadır. Orta Asya ile sınırlı kalmayıp, ...
 • Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Adana Şehir Tiyatrolarının kuruluşundan günümüze geçirdiği aşamalar ve tiyatral yapılanmaları 

  Erol, Seyfettin Süha (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1914 yılında temelleri atılan, o zaman ki adıylaDarülbedayi-i Osmani, yani 'Osmanlı Güzellikler Evi' ismi ile kurulan İstanbul ŞehirTiyatroları ülkemizdeki şehir tiyatroları ...
 • Âşık Nura Feryadi'nin eserlerinin tematik ve müzikal açıdan incelenmesi 

  Nevruz, Selçuk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Amaç: Bu çalışmada Âşık Nura Feryadi'nin eserlerinin tematik ve müzikal açıdan incelenmesiamaçlanmıştır.Yöntem: Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemiyleyürütülmüştür. Araştırmaya yönelik ...
 • Gerçekçiliğin inşasında İbsen ve oyunları 

  Gürlevük, Semiha (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019)
  Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan gerçekçi akım, edebiyat ve sanatın heralanında özellikle tiyatro sahnesinde de doğruların net bir şekilde ortaya konmasını amaçlayanbir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. ...
 • Saz yolu üslûbunun gelişimi ve içerisinde yer alan mitolojik figürlerin analizi 

  Kul, Mesut (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Saz yolu üslûbu içerisinde yer alan, Türk mitolojisi ve ikonografisindeki efsanevifigürlerin anlamlarını araştırmak, uygulandığı sanat eserlerini belirlemek ve buna bağlı olarakaraştırmayı görsel öğeler ile destekleyip ...
 • XX.yüzyıl sanatı dışavurumcu yaklaşımlarında manzara resmi 

  Nergiz, Serkan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez çalışmasında XX. yüzyılda dışavurumcu manzara resmi incelenerek sanatçıları hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca geçmişten günümüze kadar manzara resminin dönemleri arasındaki manzara resmi farklılıkları ...
 • 16.-17. yüzyıl tebriz halıları 

  Gül Yavuz, Kübra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  XVI-XVII. yüzyılda Safavi dönemi, Tebriz halı sanatında zirve dönem olarak kabul edilmiştir.Zengin kompozisyonları ve desenleri ile dikkat çeken Şah Abbas döneminde halı sanatı ileriseviyeye ulaşmış, insanların yaşamlarında ...
 • Alçı kalıp-döküm yöntemiyle üretilen günümüz seramik heykelleri 

  Ölmez, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Amaç: Günümüzde seramik heykel yapım yöntemleri çok çeşitlidir. Bu yöntemler arasındaalçı-kalıp döküm yöntemi araştırılıp bu yöntemle eser üreten sanatçıların eserlerini incelemekamaçlanmıştır.Yöntem: Bu araştırmada nitel ...
 • Değişen ekolojik döngünün sanata yansımaları 

  Çevik, Nazlı (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Doğa ile sürekli iç içe olan insan sayesinde sanatın doğa ile tanışması da yüzyıllar öncesine dayanır. İnsanlar ilk olarak, doğadan korkmuş ve onun bu döngüsüne hayranlıkla tanık olurken aynı zamanda da ona karşı bir ...
 • Bayburt yöresi halk müziği kültürü ve türkülerindeki müzikal özellikler 

  Efe, Salih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Amaç: Bu Araştırmanın amacı, Bayburt yöresi müzik kültürü ve TRT-THM repertuvarındakayıt altına alınmış yöreye ait olan türkülerdeki müzikal unsurları belirlemektir. Araştırmada;yazılı kaynaklar ve alan araştırması kapsamında ...
 • Ege bölgesi kilimlerinde yer alan motiflerin mitolojik ve sembolik anlamları 

  Açıkkol, Hatice Ebru (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Pazırık halısı ile başlayan Türk dokuma sanatı zaman zaman farklı tartışmalara konuolmuştur. Eskiden günümüze dokumalarda kullanılan mitolojik ve sembolik anlamları olanmotiflerle ilgili pek fazla ayrıntılı araştırma ...
 • Erol Deneç hayatı, eserleri ve felsefesi 

  Özarpalı, Gizem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Türk resim sanatının ve fantastik sürrealizmin en önemli temsilcilerinden olan ErolDeneç, çalışmaları ve sanat felsefesiyle yurt içi ve yurt dışında akademik ve sanat çevrelerininön görüsü ve yorumlarıyla dünyanın en önemli ...
 • Siyasi olguların etkisinde çağdaş sanat 

  Aktay, Seda (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Toplumların yapı taşını oluşturan ve bireylerin ortak alanları paylaşmalarında etkinolan siyaset, sanatüretimi üzerinde farklı yorumlamalar getirmiştir. Araştırma kapsamında elealınan Avrupa tarihinde siyaset, sanatta ...
 • Resim sanatının sanat terapisindeki yeri 

  Sağlam, Melike (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Sanat terapisi kişinin içinde tutmuş olduğu gürültülü sessizlikleri yeniden dışa vurupproblemlerini eksiltmeyi amaçlamış kişisel bir sistemdir. Geçişlerin fazla yumuşak olmasıbireyin zamanla kuvvetli adımlar atarak sanatın ...
 • Sanat-reklam ilişkisi bağlamında pop art çalışmalarının göstergebilimsel çözümlemesi 

  Seven, Mutlu (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Amaç: Bu çalışmada, üst/kültürel bir üretim alanı olan sanatın reklamla olan ilişkisi, Pop Art üretimleri üzerinden ve göstergebilimin ilkeleriyle ele alınacaktır. Kitlesel imgelerin (gösteren) sanat imgesine (gösterilen) ...
 • Marcel Duchamp'ın 'Boîte-en-valise /Bavul içindeki kutu' adlı eserine eleştirel bir bakış 

  Şahin, Müjde (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20.yüzyıl sanatında, en etkili figürlerden biri olan Marcel Duchamp (1887-1968), günümüz sanatında Neo-Duchamp ve Post-Duchamp olarak etkinliğini sürdüren belirgin bir sanatsal tavrın öncüsü olarak konumlandırılmıştır. ...
 • Heykelin toplumsal olgu ve olaylar ilişkisinde nesne metaforu 

  Kaya, İlhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Metafor Aristoteles'in düşünce temeline dayanarak diğer düşünürlerin tamirat ve tadilatı ileyorumlanmıştır ve kısaca bir şeyden bir şeye anlam aktarımı olarak tanımlanmaktadır. Metaforbilim, eğitim, edebiyat ve sanat ...
 • Avrupa sanatında temsili nesneden gerçek nesneye geçiş 

  Alsaran, Nilüfer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Biçimsel dünyanın özünü oluşturan ve insanın çevreyle kurduğu bağı güçlendiren temel form olarak nesne, sanatta temsil ve gerçek kullanımlarıyla yer almaktadır. Nesnenin temsili, mağara resimlerinden bugüne kadarki süreçte ...
 • Heykelin bir grafik öğe olarak grafik tasarımda kullanımı 

  Uçan, Halenur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren disipilinlerarası etkileşime yönelik köklü değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden sanat ve tasarım disiplinleri de etkilenmiştir. Kökeni insanlık tarihi kadar eski olan heykel ...
 • Tüketim atıklarının dönüşüm sürecinde sanatsal metamorfozu 

  Taşar, Esra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Tüketimin artıp kirliliğin çoğaldığı yaşadığımız dönemde oluşturulmaya çalışılan geridönüşüm ve yeniden yapılandırma bilinci doğrultusunda çalışmalar yapmak sanatın vesanatçının dikkatini çekmektedir. Tepkisiz kalınamayacak ...

View more