Now showing items 1-15 of 15

  • 16. yüzyıl Osmanlı şair tezkireleri bağlamında eser üretme yöntemleri: Terminoloji çözümlemesi 

   Konar, Aişe Handan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-12)
   Bu tez daha önce sayısız araştırma ve incelemeye konu olan, Osmanlı edebiyatı denildiğinde her türlü bilgiye erişmek için birincil kaynaklardan sayılan şair tezkirelerine dayanmaktadır. Şair tezkireleri, şairlerin hayat ...
  • 16. yüzyılda bir nazire şairi Sebzi ve nazireleri 

   Karataş, İbrahim Hakan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   16. Yüzyılda Bir Nazire Şairi Sebzî ve Nazireleri İbrahim Hakan Karataş (Anahtar kelimeler: Sebzî, Gazel. Nazire. Nazire Mecmu' alan, Dîvân Edebiyatı) 16. yy. şairlerinden Sebzî'nin doğum ve ölüm tarihleri ...
  • Bahârî dîvânı: İnceleme & metin 

   Pomakoğlu, Ayşegül (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu XVI. yüzyıl Osmanlı şairlerinden Bahârî'nin Dîvân'ıdır. Çalışmanın esas amacı, Bahârî Dîvânı'nı doğru bir biçimde tespit etmek, şairin hayatı ve sanat anlayışı hakkında bilgiler vermek, ...
  • Bâlî Çelebi ve Divanı (2b-35a) 

   Sinan, Betül (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bâlî Çelebi ve Divanı (2b-35a) Betül Sinan Bu çalışmanın amacı, hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Bâlî Çelebi ile divanını edebiyat dünyasına tanıtmaktır. Bunun için şairin hayatı mümkün olduğunca aydınlatılmaya ...
  • Celili Divanı (3b-46a) : İnceleme-metin 

   Atik, Arzu (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Celilî Divanı(3b-46a): İnceleme-Metin Arzu Atik Bu çalışmanın amacı, Celilî Divanı'nı (3b-46a) çeviri yazısıyla birlikte şekil, muhteva ve üslûp özellikleri bakımından inceleyip Celilî'nin hayatı hakkında ...
  • Istanbul wine - taverns as public places in the sixteenth and seventeenth centuries 

   Yavuzer, Gamze (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez 16. ve 17. yüzyıllarda İstanbul meyhanelerinin kamusal alan olarak rolü üzerinedir. Meyhanaleri kamusal alanların geniş bağlamında ve gündelik hayattaki fonksiyonları kapsamında ele almaktadır. Erken modern Osmanlı ...
  • Kayseri in the and of the sixteenth century in the light of the court records, 988-1002/1580-1592 

   Karaduman, Göknur (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   KISA ÖZET Kadi Sicillerinin Isiğinda Onaltinci Yüzyil Sonlarında Kayseri, 988-1002/1580-1592 yazan Göknur Karaduman Bu tez Şer'iye Sicillerini ana kaynak olarak kullanarak bir Orta Anadolu şehrinin onaltinci yüzyil ...
  • Kemâl Ahmed Dede`nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ adlı mesnevisi (Menâkıbü`l-Ârifîn silsilesinin manzum halkası) 

   Sinan Nizam, Betül (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın temel amacı, 16. yüzyıl mutasavvıf ve şairlerinden Kemâl Ahmed Dede'nin özellikle Mevlevî kaynakları arasında saklı kalmış hayat hikâyesini ortaya çıkarıp Menâkıbü'l-Ârifîn'in manzum ve muhtasar ...
  • Millet Kütüphanesi`nde AEMNZ587 numarayla kayıtlı olan Mecmu`a-ı Eş`ar ve Gazeliyyat isimli şiir mecmuasının transkripsiyonu ve incelenmesi 

   Güler, Gökhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı divan şiiri geleneğinde bir kısım eserler vardır ki kendileriyle ilgili çok az bilgi (oluşturan, ketebe kaydı, oluşturulma yılı vb.) verdiği halde üzerine eğildiğimizde oluşturuldukları döneme dair gayet geniş ...
  • More than mere polemic: The adventure of the Risalah-i Husniyah in The Safavid, Ottoman and Indian lands 

   Ünal, Yusuf (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-29)
   Bu çalışma, Safeviler döneminde muhtemelen 16. yüzyılda, İran'ın Sünnilikten Şiiliğe doğru mezhepsel dönüşümü tecrübe ettiği bir dönemde, Farsça olarak kaleme alınmış, Risale-i Hüsniye adıyla meşhur bir Şii polemik ...
  • Münazara-i Tuti vü Zağ Tercemesi: Çeviri yazılı metin ve inceleme 

   Arslan, Serap (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın temelini 16. yüzyılda Şerif Efendi tarafından yazılmış Münazara-i Tuti vü Zağ Tercemesi eserinin çeviri yazısıyla, eser ve yazarı hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar oluşturmaktadır. Münazara-i Tuti vü ...
  • Politics in a sixteenth - century Ottoman scholar`s worldview: Taşköprizade Ahmed`s (d. 968 / 1561) discourse on rulership 

   Nur, Ahmed Tahir (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin odak noktasını Selim I (1512-20) ve Süleyman (1520-1566) dönemi Osmanlı alimlerinden Taşköprizade Ahmed'in yönetim konusundaki söylemi oluşturmaktadır. Ahlak, felsefe ve tasavvuf türleri içerisinde ele ...
  • Rural economy and vakif finances in sixteenth-century Anatolia: a study on Çelebi Sultan Mehmed Vakfı in Bursa, 1558-1591 

   Üzümçeker, Ramiz (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Anadolu'da on altıncı yüzyıl boyunca görülen iktisadî büyümenin ve yüzyıl sonundaki buhranın dinamiklerini Bursa Çelebi Sultan Mehmed Vakfı'nın malî durumundaki yansımaları üzerinden incelemektedir. ...
  • The Atik Valide Complex in Üsküdar, İstanbul 

   Özen, Özlem (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET ATİK VALİDE KÜLLİYESİ ÜSKÜDAR İSTANBUL ÖZLEM ÖZEN TARİH YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DANIŞMAN: YRD. DOÇ.DR. ÇİĞDEM KAFESÇİOĞLU EKİM 2002 Atik Valide külliyesi Osmanlı İmparatorluğunun en önemli mimari projelerinden birtanesidir. ...
  • Türk edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî`nin Heft Peyker`i 

   Sürelli, Bahadir (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, 16. yüzyıl Divan şairi Hayâtî'nin kaleme aldığı Heft Peyker mesnevisi üzerinden, Behrâm-ı Gûr anlatılarının İran edebiyatında nasıl ortaya çıktığından başlayarak konunun Anadolu sahasına yayılımını ve ...