Now showing items 1-20 of 70

  • 2000`li yıllarda kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları 

   Savaş, Aliriza (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Reform yapılacak alanın anlaşılması bakımından `Geleneksel Kamu Yönetimi` ve `Yeni Kamu Yönetimi` konularının kavramsal çerçevesi literatür taranarak betimlenilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada İdari reform kavramının ...
  • 5227 sayılı Kanun`un incelenmesi ve bu kanunun öngördüğü yerelleşme sisteminin 6360 sayılı Kanun`la karşılaştırılması 

   Karayel, Yunus Emrah (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-24)
   Bu çalışmanın ilk bölümünde ülkemizdeki idari örgütlenme yapısı ele alınıp merkezi idare ve yerel yönetim birimlerine değinilmiştir. Bölümün devamında idari reform kavramının üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş, ...
  • Adolesan dönemi farklı yaş gruplarındaki futbolcuların taktiksel beceri düzeylerin incelenmesi 

   Elek, Cafer (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada farklı yaş kategorilerinde yer alan amatör genç erkek futbolcuların taktiksel beceri düzeyleri oynadıkları mevki ve sahip oldukları bazı demografik özellikler çerçevesinde irdelenmiştir. Araştırmaya Adana ili ...
  • Adolesan dönemindeki erkek bireylerin bazı fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin incelenmesi 

   Aslan, Battal (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   İnsanların, yaşam sürecinin herhangi bir evresinde fiziksel, fizyolojik ve motorsalbeceri bakımından ortaya koyacağı performansın makul sınırlar içerisinde olması,sağlığın soyut boyutunun dışındaki uygunluk düzeyinin takip ...
  • Bazı bireysel sporlarda görülen yaralanma nedenlerinin incelenmesi 

   Koç, Harun (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-05)
   Bu çalışmanın amacı, bazı bireysel sporlarda görülen yaralanma nedenlerinin incelenmesidir. Çalışmada genel tarama yöntemi kullanılmış olup veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ...
  • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İncelenmesi (Van İl Örneği) 

   Yamanyurt, Mustafa (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-12)
   Spora yönelik hizmetlerinin verimli ve etkili olarak sağlanmasının en önemli ön koşullarından biride görev yapan eğitimcilerin çalışma koşulları ve buna bağlı olarak örgüte karşı bir takım tutumlarıdır. Örgütsel sessizlik ...
  • Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcı Kişilik Özellikleri ve Eğitsel Oyun Oynatma Özyeterliliklerinin İncelenmesi 

   Genç, Ezgi Selin (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-15)
   Daha sonra doldurulacak
  • Berhema Mehmed Uzun a binave Hawara Dîcleyê de jiyana Kurdan a civakî 

   Işik, Burhan (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sözlü Kürt Edebiyatı eski, kadim ve de oldukça zengindir. Sözlü Kürt masalı (hikâye) da uzun ve köklü bir tarihe sahiptir. Ancak yazılı Kürt Edebiyatı özellikle de yazılı modern Kürt romanı ve hikâyesi henüz yeni ...
  • Beydâvî tefsiri'nde nesh olgusu 

   Çakır, Hüseyin (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   `İnsanlığa hidâyet rehberi olarak gelen Kur'ân-ı Kerîm'i anlama çabalarının neticesinde birtakım ilimler teşekkül etmiştir. Bu çabaların sonucu teşekkül eden önemli ilimlerden biri hiç şüphesiz Kur'ân ...
  • Bilgi toplumu ve gözetim teknolojileri 

   Nas, Maruf (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-06)
   Bu çalışmada, bilgi toplumu ve gözetim toplumuna geçişin etkileri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda gözetim pratikleri üzerinde durularak, bunların toplumsal yapıda etik ve özel hayatın korunması ile ilgili boyutları ele ...
  • Dengbêj Salıhê qubînî jıyan û berhem 

   Güçlü, Beşir (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-05)
   Dengbêjlik Kürt sözlü kültüründe önemli ve özel bir role sahiptir. Dengbêjlik sayesinde dil, adet, töre ve birçok Kürt kültür öğesi ayakta kalabilmiş ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Dengbêjlik ...
  • Di berhemên Feqîyê Teyran de hêmanên tesewufî 

   Orkin, Şeyhmus (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tasavvuf, kendisine özgü usul ve kaideleri bulunan bir yol ve baştan sona bir mürşid önderliğinde devam ettirilen bir yolculuktur. Bu seyirde, sufiyi ayakta tutan güç aşktır ve sufiler, bu aşk ile Hakk'ın hükümlerine ...
  • Di vegotinên devkî de tîpê Behlûl 

   Başaran, Tahir (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın konusu `Sözlü Anlatılarda Behlûl Tipi`dir. Behlûl tipinin özelliklerini tespit etmek amacıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Şırnak şehirlerinden sözlü anlatılar toplandı. Çalışmamız, Batman yöresinden ...
  • Diyarbakır Gazetesine göre İkinci Dünya Savaşı yılları 

   Bulduk, Berrak Çağla (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-06)
   Bu çalışma İkinci Dünya savaşı yıllarında Diyarbakır'da yayın hayatını sürdürmüş olan Diyarbakır yerel gazetesinin bir incelemesidir. Bu gazetede yayınlanan, tüm dünya savaştayken Diyarbakır'daki halkın eğitim, ...
  • Ebû Bekr Muhammed B. Huseyn el-Âcurrî ve hadis ilmindeki yeri 

   Yıldız, Mehmet Şafi (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu tezin amacı, imam Ebû Bekr el-Âcurrî'nin ilmi hayatından, hocalarından, talebelerinden, eserlerinden ve rivâyet eda usulünden hareketle onun hadis ilmindeki yerini ortaya koymaktır.Bu doğrultuda araştırmanın girişinde ...
  • Eḥmed Hîlmî Elqoẋî ve Rehberê Sanî Şerhaeqîda Eḥmedê Xanî isimli eseri 

   Karaman, Cevdet (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-07)
   Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Girişte tezin içerik, önem ve kaynakçsından bahsedilmiştir. Birinci bölümde Eḥmed Ḥîlmî el-Qoẋî'nin hayatı ve eserlerî anlatılmıştır. Tezin ana omurgasını teşkil eden ikinci bölümde ...
  • Elit ve elit olmayan güreşçilerin kişilik özelikleri ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

   Özdemir, Memduh (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada elit ve elit olmayan güreşçilerin kişilik özellikleri ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamız 30'u kadın 286'sı erkek olmak üzere 316 gönüllü güreşçiden ...
  • Fiziksel aktiviteye katılımlarına göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygılarının incelenmesi 

   Arslanboğa, Tülin (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktiviteye katılımlarına göre lise ve ortaokul öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygılarının incelenmesidir. Çalışmada genel tarama yöntemi kullanılmış olup, veri ...
  • Halifelik kurumu ekseninde Osmanlı`da siyasi ve dini otorite 

   İçyer, Mehmet (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-21)
   İslam tarihi boyunca halifelik bir yönetim tarzı olarak benimsendiğinden, İslam devletleri tarafından hem dini hem de siyasi bir yetki olarak kullanılmıştır. Bu miras İslam Peygamberi ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinden ...
  • Heyranok dı edebıyata Kurdî ya gelêrî de mînaka herêma wanê 

   Yildirimçakar, Mehmet (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-20)
   Bu çalışmamızda Kürt anonim halk ebebiyatı nazım türlerinden biri olan heyranoklar üzerinde durulacaktır. Girişte kısaca kültür ve çeşitleri, halk bilimi ve halk biliminin tarihi gelişimi; halk edebiyatı, halk şiirinden ...