Now showing items 1-5 of 5

  • Gülistân-ı Vâhidî (İnceleme-transkripsiyonlu metin) 

   Özçakmak, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-11-30)
   Kanunî Sultân Süleymân devri şâirlerinden olan Vâhidî'nin asıl adı Abdulvâhid'dir. Doğum tarihi bilinmeyen şâirin, ölüm tarihi için verilen bilgiler de ihtilaflıdır. Bursalı Haşimi, ölümü için düştüğü tarihte ...
  • Hakkânî`nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi`t-Tasavvuf adlı mesnevisi (İnceleme-tenkitli metin-sadeleştirme) 

   Koyuncu, Zeynep (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu Hakkânî'nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi't-Tasavvuf adlı mesnevisidir. Hakkânî, 15. y.y. ya da 16. y.y.'da yaşadığını düşündüğümüz bir şairdir. Edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde ismine ...
  • Handânî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli metin-Sizin) 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   16. y.y. şairlerinden olan Handanî‟nin gerçek adı Halil‟dir. 946 (1539-40)tarihinde doğan şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. 1001 (1592-93) yılında hayattaolduğu anlaşılan şair, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve III. ...
  • Manavgatlı Ali Zelîlî`nin Niyâzü`l-Müznibîn`in 

   Kinay Civelek, Nilay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   XVI. yüzyıl sonu XVII. yüzyıl baĢında yaĢayan Ali Zelîlî mutasavvıf bir Ģairdir.ġairin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada onuntek eseri olan Niyâzü‟l-Müznibîn adlı mesnevisinin çeviriyazılı ...
  • Rusuhu`l-Lisân fî Hurûfi`l-Kur`ân 

   Karaoğlu, Elif Gizem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tez çalıĢması, XVI. yüzyılda (Klasik Osmanlıcanın ilkdevrelerinde) yazılmıĢ; Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiĢ dönemieseri olan ve büyük ölçüde `Eski Anadolu Türkçesi`nin özelliklerini ...