Now showing items 1-20 of 235

  • Türk romanında Doğu Anadolu 

   Yilmaz, Nusret (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tanzimat sanatçılarıyla baĢlayan roman serüvenimizin Ġstanbul‟a ilgisi zamanlageliĢerek Anadolu‟ya yönelmiĢ, bu sayede Doğu Anadolu‟nun edebiyattaki varlığıhissedilmeye baĢlanmıĢtır. Ġlk romanlarımıza nadiren de olsa giren ...
  • M.Ö. 1500- 1200 yılları arasında Ugarit şehrinin ekonomik önemi 

   Sevim, Serpil (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Akdeniz ticareti içinde önemli bir yere sahip olan Ugarit Şehri, ekonomikanlamda bakıldığında bölge içerisinde önemli bir merkez konumundadır. Ticaretyollarının kesiştiği noktada önemli bir rol oynamaktadır. Ele ...
  • Handânî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli metin-Sizin) 

   Durkaya, Hayriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   16. y.y. şairlerinden olan Handanî‟nin gerçek adı Halil‟dir. 946 (1539-40)tarihinde doğan şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. 1001 (1592-93) yılında hayattaolduğu anlaşılan şair, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve III. ...
  • Rusuhu`l-Lisân fî Hurûfi`l-Kur`ân 

   Karaoğlu, Elif Gizem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tez çalıĢması, XVI. yüzyılda (Klasik Osmanlıcanın ilkdevrelerinde) yazılmıĢ; Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiĢ dönemieseri olan ve büyük ölçüde `Eski Anadolu Türkçesi`nin özelliklerini ...
  • Tuhfetüllabidin (Metni-inceler-STT`ye aktarım dizin) 

   M.Housain, Hairatullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yükseklinsans tezi olarak çalıştiğim eser 19.sonlarında yüzyılda yazınlan bir eserdir. eserin şairi Molla Yar Muhammad NAMANGANİ'dir. Eser Ahmed Mahdum Buhari tarafından Pakistan'ın Vezir-abad bölgesinde yazılımı ...
  • Demokrat Parti Dönemi Türk-Balkan ilişkileri (1950-1960) 

   Budak, Muhsin Ertürk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Demokrat Parti‟nin 1946 yılında kurulmasıyla çok partili hayata bir kez dahabaşlayan Türkiye Siyaseti 1950 yılında iktidar değiştirerek farklı bir boyuta gelmiştir.İktidar ile ilk kez tanışan DP iç ve dış siyasette farklı ...
  • Manavgatlı Ali Zelîlî`nin Niyâzü`l-Müznibîn`in 

   Kinay Civelek, Nilay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   XVI. yüzyıl sonu XVII. yüzyıl baĢında yaĢayan Ali Zelîlî mutasavvıf bir Ģairdir.ġairin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada onuntek eseri olan Niyâzü‟l-Müznibîn adlı mesnevisinin çeviriyazılı ...
  • Cengiz Aytmatov`un Kırgızca hikâyelerinin söz dizimi 

   Özdoğan, Aygül (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma Cengiz Aytmatov ‗un Kırgızca yazılmış hikâyelerinden elde edilen birbütünce (corpus) üzerinde söz dizimi incelemesidir. Modern dil bilim anlayışında, şekilanlam ve işleve göre cümleleri çözümlemek, Türkçenin ...
  • Hakkânî`nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi`t-Tasavvuf adlı mesnevisi (İnceleme-tenkitli metin-sadeleştirme) 

   Koyuncu, Zeynep (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu Hakkânî'nin Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi't-Tasavvuf adlı mesnevisidir. Hakkânî, 15. y.y. ya da 16. y.y.'da yaşadığını düşündüğümüz bir şairdir. Edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde ismine ...
  • Sultan Ahmed Celayir Dönemi ve Celayirli - Timurlu İlişkileri 

   Korkmaz, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   1382 yılında Celayirli Devleti tahtına oturan Sultan Ahmed Celayir, hakimiyetini güçlendirmek için 1384 yılına kadar kardeşi Sultan Bayezid ve onun emiri Adil Ağa ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yaptığı mücadeleler ...
  • Hâmit Zübeyr Koşay`ın hayatı ve halk bilimi ile ilgili çalışmaları 

   Ceylan, Muhammet Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hâmit Zübeyr Koşay Cumhuriyet'in ilk yıllarında başta halk bilimi olmak üzere farklı birçok disiplinde araştırmalar yapmış, ortaya koyduğu eserlerle tüm bu alanlarda kaynak niteliğinde önemli çalışmalara imza atmıştır. ...
  • I.dönem TBMM`de Erzurum millet vekilleri ve faaliyetleri 

   Bayrak, Muammer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Anadolu'nun en büyük Ģehirlerden biri olan Erzurum'u da içine alan bölgede tarih boyunca;Hattiler, Hititler, Hurriler ve Urartular; daha sonra ise Kimmerler, Saka (Ġskit) Türkleri, Medler, Persler,Makedonyalı ...
  • Tanzimat devri edebiyatında şiir ve felsefe ilişkisi (Birinci dönem) 

   Tezcan, Neslihan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tanzimat Edebiyatı, Divan Edebiyatı'nın sınırlarını, kalıplarını zorlamış ve bunun dışına çıkmıştır. Bu durumun oluşmasında Osmanlı Devleti'nin o dönemki siyasal ve sosyal konumu etkili olmuştur. Ayrıca Batı'da ...
  • Millî Mücadele Dönemi`nde asker firarileri sorunu 

   Tosun, Ulvi Ufuk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-10-30)
   Bu çalışma, Millî Mücadele Dönemi'nde Türk ordusunda en önemli problemlerden biri sayılan `Asker Firarileri Sorunu`nu tüm yönleriyle ele alıp problemin büyük oranda nasıl ortadan kaldırıldığını konu almaktadır.Osmanlı ...
  • Köroğlu Destanının Behçet Mahir Rivayeti üzerinde bir araştırma 

   Masattaş, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-11-29)
   Köroğlu Destanı'nın Behçet Mahir rivayeti Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali'nin uzun uğraşları neticesinde elde edilmiş derleme bir metindir. Hacmi ve ihtiva ettiği konular bakımından Anadolu sahası ...
  • Abdünnafi İffet Efendi ve divanı (İnceleme-metin) 

   Gündüz, Emrah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-12)
   Bu çalışma, klasik Türk edebiyatının genellikle geç dönemi olarak tanımlanan ve bitiş yüzyılı olarak kavramsallaştırılan 19. yüzyıl klasik Türk şiiri içinde, Abdünnâfi İffet Efendi (1823-1891) ve Divanı'nın edebi ...
  • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Mâbeyn-i Hümâyûn ve görevleri 

   Kanat, Sedat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-13)
   Sultan II. Abdülhamid döneminin en önemli kurumlarından biri, Mâbeyn-i Hümâyûn olmuştur. Padişah bu kurumu,Bâbıâlî ile eşdeğer görmüştür. Padişahın Saray'da teşkilatlandırdığı Mâbeyn'deki insanlar arasında, ilmi ...
  • Rodoscuk`ta gayrimüslimler: 1640-1648 (Şer`iyye sicillerine göre) 

   Şahiner, Yakup (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-14)
   Bu çalışmada şer'iyye sicillerine dayanarak 1640-1648 yılları arasında Rodosçuk'ta (Tekirdağ) gayrimüslimlerin sosyal, kültürel, iktisadî, dinî ve hukukî yaşamları ele alınmıştır. Beş bölümden oluşan bu incelemenin ...
  • Hoca Nazar Hüveyda Divanı (İnceleme-metin-sözlük) 

   Hamdard, Hasamuddin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-01-04)
   Hoca Nazar Hüveyda, Çağatay Türkçesinin son döneminde yaşamış ve ÇağatayEdebiyatı'na büyük katkı sağlamış şairlerindendir. Bu çalışmada Hüveyda Divanı dörtbölümde tetkik edilmiştir.Giriş kısmında Çağatay Türkçesi ve ...
  • Şiir ve poiesis olarak modern Türk şiiri 

   Tolar, Osman Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-01-07)
   Bu çalışmanın amacı, modern Türk şiirini şi'r ve poíêsis kavramları üzerinden incelemektir. Bu amaç doğrultusunda şi'r ve poíêsis kavramlarının açıklaması yapılmaya ve modern Türk şiirinin ilk örnekleri sayılabilecek ...