Now showing items 1285-1304 of 5729

  • D-π-A-π-D sistemini içeren yeni fonksiyonel boyar maddelerin sentezi, fotofiziksel ve ısısal özelliklerinin araştırılması 

   Özarslan, Arda (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-05)
   Teknolojinin gelişimi ile birlikte son yıllarda boyar maddeler geleneksel tekstil uygulamalarının yanında optik ve fotonik sistemlerde uygulama alanı bulmuştur. Özellikle elektron donör ve akseptör gruplarının π-konjugasyon ...
  • D.a. Kopartma sisteminin kurulması ve üstüniletken ince filmlerin hazırlanması 

   Akduran, Nurcan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, yüksek sıcaklık üstün iletkerı YBCO ince filmler kopartma (sputtering) yöntemi kullanılırak hazırlanmıştır.Bu amaçla en yalın kopartma sistemi olan doğru akım (d. a.) kopartma sistemi kurulmuştur. Kurulan d. ...
  • D1-modüller ve genellemeleri 

   Orhan Ertaş, Nil (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı, genel olarak lifting modüllerin sonlu diktoplamlarını ve liftingumodüllerin genellemelerini araştırmaktır. Birinci bülümde modül ve halka teoriu s ou ukonusunun temel üzellikleri hakkında bilgi verilmiştir.o ...
  • (D12)-modüller ve (D12)-modüllerle karakterize edilen halkalar 

   Öcal, Ayşe (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı,(D12)-modülleri incelemek ve (D12)-modüller yardımıyla halkaları karakterize etmektir.Bu tez dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm;tez için gerekli olan önbilgileri içermektedir.Tezin ikinci bölümünde,( ...
  • Daday-Devrekani masifi Güneybatı kesiminin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi 

   Boztuğ, Durmuş (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   I? ÖZEÎ Daday-Devrekani masifinin güneybatı kesiminde yürütülen bu çalışmada, Mesozoyik ve daha yaşlı kayaçlarm mine- ralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi amaçlan mıştır. Bu amaçla, Araç-Kastamonu yöresinde ...
  • Daday-Devrekani masifi kuzeyindeki Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumu 

   Boztuğ, Durmuş (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, Daday -Devrekani masifi kuzeyinde yüzeylenen Büyükçay- Elmalıçay sokulumu ve çevresindeki kayaçlar jeolojik, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal yönden incelenmiştir. Büyükçay-Elmalıçay sokulumu ...
  • Dağılım fonksiyonunun çekirdek kestiriminin incelenmesi ve bir uygulaması 

   Koçak, Cem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV DAĞILIM FONKSİYONUNUN ÇEKİRDEK KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMASI Cem Koçak Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı ÖZ Bu çalışmanın amacı birikimli dağılım fonksiyonu için ...
  • Dağılım uzaylarında fourier dönüşümleri 

   Gürçay, Haşmet (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iv ÖZET Bu çalışmada amacımız genelleştirilmiş fonksiyonlar adı verilen dağılımları incelemek ve onların Fourier dönüşümlerini bulmaktır. Doğal olarak bazı özel topolojik vektör uzaylarını incelemekde gerekmektedir. Bu ...
  • Dağılımı bilinmeyen ortamlarda radar eşik seviyesinin kestirilmesi 

   Özdemir, Akin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radar eşik seviyesi, sezimleme ve yanlış alarm olasılığı arasındaödünleşmeye neden olarak radar performansını doğrudan etkileyen birparametredir. Bu nedenle, radar sistemleri tasarlanırken eşikseviyelerinin doğrulukla ...
  • Dağınık parametreli hidrolik modellemede coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması 

   Karabulut, Armağan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-25)
   ÖZET Bir sistemin gerçeğe yakın bir şekilde modellenebilmesi için, sistemde heterojen dağılım gösteren hidrolojik ve fiziksel parametrelerin çok iyi ifade edilmesi gerekmektedir. Yağış havza üzerinde homojen bir dağılım ...
  • Dağınık yüzey karakterli çeşitli atık maddelerin güneş toplayacısının aktif yüzeyi olarak kullanılabilme olanakları 

   Baycik, Handan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden, hava ısıtmalı toplayıcılar yardımı ile yararlanabilme olanakları üzerinde durulmuştur. Güneş enerjisinin kullanılmasında, en büyük masraf ...
  • Daha etkili biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri 

   Altunoğlu, Bahattin Deniz (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DAHA ETKİLİ BİR BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ İÇİN ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ Bahattin Deniz Altunoğlu ÖZ Bu çalışmada orta öğretim kurumlarında daha etkili bir biyoloji öğretimi için biyoloji öğretmenlerinin beklentilerinin neler olduğunun ...
  • Daha inandırıcı oyun karakterleri için bayes ve Q-learning tabanlı yaklaşım 

   Yilmaz, Osman (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-21)
   Oyun programlamada ulaşılmak istenen hedeflerden biri de gerçek hayatta yer alan kavramları ve karakterleri oyunlara uyarlamaktır. Bu yaklaşım, daha ilgi çekici hareketler sergileyen oyun karakterleri sunmak için ...
  • Dairesel testereli kesme mekanizmasının sayısal modellemesi 

   Yaşitli, Nazmi Erhan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğal taş işleme tesislerinde bloklardan levha/plaka üretimi, en fazla dairesel testerelikesme makinaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Doğal taşların işlenme koşullarınıfabrika ve laboratuvarda belirleme çalışmaları ...
  • Dalga fonksiyonlarının ölçümkal özellikleri 

   İbikli, Ertan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Walters' in (Walters 1976), tanımladığı göreli basınç fonksiyonunun özel liklerinden hareketle, Ledrappier-Walters.(1982) ve Tok' (1984) çalışma larından yararlanarak Dalga fonksiyonlarına göre göreli ...
  • Dalga yayılması problemlerinin bazı çözümleri 

   Karakuş, Orhan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmanın birinci bölümünde; elastisite teorisini incelemek için gerekli olan tensor analizi, stress ve strain tensörleri, stress-strain ilişkileri (Hooke kanunu), tam sistemde elastisite teorisinin temel denklemleri ...
  • Dalgacık tabanlı imge sıkıştırma 

   Kaykusuz, Mehmet Ersan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DALGACIK TABANLI İMGE SIKIŞTIRMA Mehmet Ersan Kaykusuz ÖZ imgelerin kayıplı sıkıştırılmasında en sık kullanılan yöntemler, dönüşüm tabanlı imge sıkıştırma yöntemleridir. İmgeye uygulanan dönüşüm, imgenin uzamsal enerjisinin ...
  • Dalgalı yazıtlı (stilolitik) kireç taşlarının bazı jeomekanik özelliklerinin mermer plaka üretimine etkisi 

   Özer, Hüseyin Arda (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mermerlerde bulunan kapalı süreksizlik düzlemlerinden dalgalı yazıtlar(stilolitler), mermerlerin üretim safhası ve kullanım alanları göz önüne alındığında önemli bir etmen teşkil etmektedir. Kireçtaşlarında yaygın olarak ...
  • Dalyan Kumsalı`na yuva yapan deniz kaplumbağası, Caretta caretta (Linnaeus 1758) üzerine incelemeler 

   Canbolat, Ali Fuat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Dalyan Kumsalı'nda yuva yapan deniş kaplumbağalarının {Caretta Caretta) 1988 üreme sezonundaki yuva ve is sayılan, yuvaların derinliği ve çapı, yuvalardaki yumurta sayısı, yavru sayısı, kuluçkalanma ...
  • Dalyan ve Patara (Caretta caretta Linneaus 1758) deniz kaplumbağası populasyonlarının biyolojisi 

   Canbolat, Ali Fuat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Mayıs-Eylül dönemlerinde yapılan çalışmalarda Dalyan Kumsalı'nda 1991'de 271, 1992'de 217, 1993'te 235; Patara Kumsalı'nda 1993'te 85 Caretta caretta yuvası saptanmış ve ergin çıkışlarının ...