Now showing items 539-558 of 1485

  • H. 1098-1099/M. 1686-1687 tarihli 36 numaralı Ayıntab Şer`iyye Sicili`nin transkripisyon ve değerlendirmesi (S. 1-107) 

   Najm, Darya (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-27)
   Osmanlı tarihinin mühim kaynakları arasında olan şer'iyye sicilleri, mahkeye intikal eden dava kayıtlarının yanı sıra devlet merkezi ve eyaletlerden gönderilen belgelerin kadı tarafından kopya edilmesi ile teşekkül ...
  • H. 1289 tarihli Tuna Vilâyeti Sâlnâmesi`nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

   Özbal, İmran (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Vilayet Sâlnâmeleri, Osmanlı Devletinin XIX. Yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında neşredilmiş yıllıklarıdır. Yerel tarih açısından önemi büyük olan bu yıllıklar, sosyo - ekonomik yapı ile vilayet ve bağlı ...
  • H. 1291 Vilâyet-i Tuna Sâlnâmesi`nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

   Çerkezoğlu, Semra (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Vilayet Sâlnâmeleri, Osmanlı Devletinin XIX. Yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında neşredilmiş yıllıklarıdır. Yerel tarih açısından önemi büyük olan bu yıllıklar, sosyo - ekonomik yapı ile vilayet ve bağlı ...
  • H. 1293 (M. 1876) tarihli Tuna Vilayeti Salnamesi`nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

   Yilmaz, Senem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devleti'nde Tanzimatla birlikte idari alanda başlayan köklü değişikliklerin bir sonucu olan vilayet nizamnameleri ile Osmanlı idari birimleri yeniden şekillendirilirken vilayetlerde salname adıyla yıllıklar ...
  • H. 1297/M.1880 senesine ait Salnâme-i Kameri`nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

   Kara, Abdullah (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Salnâme, geçmiş senelerin veya bir yılın bütün olaylarını, her nevi icraatını, istatistik, ticaret, sanat, iktisat, tarih, fen ve biyografi bilgilerini özet halinde ihtiva eylemek üzere tertip edilen ve yayınlanan eserler ...
  • ( H. 300-392/M.912-1002) yıllar arası Endülüs`ün karşılaştığı iç ve dış zorluklar 

   Dwaima, Jawad R A (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Endülüs en güçlü dönemini (H.350-392/M.962-1002) yılları arasında yaşamıştır. Aynı zamanda bu yıllar arasında Endülüs, İslam dünyasında zirveye ulaşmıştır. Bu dönemi araştıran tarihçiler bu dönemi diğer dönemlerden her ...
  • H.1327(M.1911) tarihli Risale-i Mevkute-i Harbiye`nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

   Aslan, Celal (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   1300 yılında küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı İmparatorluğu XVI.yy?da üç kıt?aya yayılmış,XVII.yy sonlarına kadar da dünya siyasetine yön veren karada ve denizde büyük bir güce sahip imparatorluk olma özelliğini ...
  • H.980 /M. 1572 tarihli 166 numaralı Ayntab şer`iyye sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

   Yildirim, Hasan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma orijinal nüshaları Ankara'da Milli Kütüphane'de bulunan, 101 sayfadan oluşan ve içerisinde 545 adet belge bulunan H.980/ M.1572 tarihli 166 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyon ...
  • Hacı Bektaş-ı Veli`nin Makalât-ı Sûfiyane adlı eserinin İsmail Bin Mikail tarafından yapılan Türkçe çevirisinin transkripsiyonu ve cümle bilgisi incelemesi 

   Göktepe İnan, Sema Nur (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma ile Hicrî 1063'te İsmail Bin Mikail tarafından yapılmış bir ?Makalat? çevirisinin cümle yapısı incelenerek Türk dilinin tarihi bir dönemine ışık tutmak amaçlanmıştır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. ...
  • Hadis fihrist ilmi ve Ahmed B. Tâhâzâde`nin Buhârî fihristi`nin tenkitli neşri ve tahkiki 

   Chahrour, Ahmad Samih (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Bu çalışmada, Osmanlı'nın son dönemlerinde, bir Osmanlı şehri olup kültürel ve ilmi açıdan çok hareketli bir yer olan Halep'te yaşamış Ahmed b. Tâhâzâde'nin tam künyesi ile el-Kâdî Ahmed b. Tâhâ b. Mustafa ...
  • Hadisler bağlamında mutluluk 

   Erten, Mustafa (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-29)
   İslam, mutluluğu; dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu olmak üzere iki farklı kategoride ele almıştır. Dünyayı ebedi mutluluk yurdu, cennetin elde edilebileceği mekân olarak değerlendiren İslam'ın, ahiret hayatına daha ...
  • Hafta Mecmuası - İnceleme, fihrist, çeviri yazı 

   Kurt, Ferah (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-01)
   Süreli yayıncılığın altın çağı olarak nitelendirilen XIX. yüzyıla damgasını vuran gazete ve dergilerin çoğu, Türk edebiyatının kült isimleri tarafından neşredilmiştir. Bu durum matbuat ile edebiyat arasında sıkı bir ilişki ...
  • Hakan İlhan Kurt`un hayatı, sanatı ve şiirleri üzerine bir araştırma 

   Kizilcik, Özlem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-24)
   Hakan İlhan Kurt, destan şiiri sahasında öne çıkan bir şairdir. Çalışmanın amacı sanatçının hayatı, sanatı ve şiirlerini bilimsel bilgiler ışığında ortaya koyarak bu değerlendirmeler ışığında onun poetikasını belirlemek ...
  • Halep Türkmenlerinde ölümle ilgili gelenekler ve inanışlar 

   Alabdullah, Adnan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ölüm, insan hayatının en önemli geçiş dönemlerinden üçüncüsü ve sonuncusudur. Gerek günümüz gerekse ilkel topluluklar için hiçbir zaman yok oluş olarak sayılmamıştır. Bir dönemi tamamlayıp başka bir döneme geçiş olarak ...
  • Halep vilayet salnamelerine göre (1867-1908) Ayıntab 

   Yildirim, Yildiray (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devleti'nde Tanzimat ile birlikte idarî alanda köklü değişiklikler meydana geldi. Bu değişikliklerden biri de 1864 tarihinde çıkartılan Vilayet Nizamnamesi idi. Bu nizamname ile Osmanlı idarî birimleri yeniden ...
  • Halep vilayet salnamelerine göre (1886-1908) Rakka 

   Gör, Emre (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Şehir Tarihi araştırmalarında vilâyet sâlnâmelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Vilâyetlerinin tarihî, coğrafî, ilmî, iktisadî, siyasî, askerî ve kültürel yapısı hakkında birinci elden bilgiler içeren vilâyet ...
  • Halikarnas Balıkçısı`nın romanlarında şahıs kadrosu 

   Atalay, Şükran (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-12)
   `Halikarnas Balıkçısı'nın Romanlarında Şahıs Kadrosu` adlı bu çalışmanın amacı; yazarın hayat hikâyesini, hayat hikâyesinin romanlarına ve şahıslara yansımasını, sanat anlayışı bağlamında romanlarındaki şahıs kadrosunu ...
  • Halit Fahri Ozansoy`un tiyatro eserlerinde yapı ve tema 

   Karayakupoğlu, Didem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-03)
   `Halit Fahri Ozansoy'un Tiyatro Eserlerinde Yapı ve Tema` adlı bu çalışmanın amacı; yazarın tiyatro eserlerinde hangi tema ve yapı unsurlarının kullanıldığını tespit etmek ve en fazla hangi temaların işlendiğini ...
  • Halk inanışları çalışmalarında Yaşar Kalafat 

   Avci, Cevdet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dr. Yaşar Kalafat ekseninde yapılan bu çalışmada halk inanışları konusunda yapılan araştırmaların genel mahiyeti ele alınmış ve konuyla ilgili temel kavramlar tartışılmıştır. İnançtan ziyade inanış olarak nitelenmesi gereken ...
  • Halk oyunlarının alandan sahneye sunum aşamaları ve icra özellikleri bakımından incelenmesi 

   Küçükay Adigüzel, Sibel (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-07)
   Bilim ve sanatın kesişme noktasında yer alan en canlı kültürel yaratmalardan biri halk oyunlarıdır. Halk oyunlarının bilim yanı; halk yaratmalarının doğduğu ve yaşadığı alan ve o yaratmayı oluşturan tüm unsurlardan meydana ...