Now showing items 1-20 of 426

  • 16S rDNA analysis of microbial communities in a highly polluted region of the Marmara sea 

   Türker, Gökhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Marmara denizi, Karadeniz ve Akdenizi birbirine bağlayan kıtalararası küçük bir iç denizdir (70 x 250 km). Kirlilik kaynaklarının toplam etkisi sonucu yoğun kirlenen bölgelerde anoksik sedimentler oluşmuştur. Bu bölgelerden ...
  • 16S rDNS analysis of microbial communities in anoxic marine sediments of the Marmara sea 

   Sezgin, Asli (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Marmara Denizi sedimentleri iklimsel, biyolojik ve kimyasal degisimlerin büyükölçüde hassas bir kaydını tuttuguna inanıldıgından önemlidirler. Marmara Denizi bugünciddi olarak kirlenmis bir su kütlesidir.Bu çalısmada, ...
  • A current approach to toxicity assessment in industrial effluents 

   Erdoğdu, Gülnaz (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   In complex mixtures where thousands of compounds co - exist, toxicity control isthe only practical method to determine the hazard that environmental mixtures pose toorganisms. There are two approaches to the assessment and ...
  • A dynamic simulation model of carbon circulation and methane feedbacks in anthropogenic climate change 

   Atağ Akpinar, Yeşim (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsan kaynaklı iklim değişimi, yakın geçmişte ortaya çıkan en ciddi ve kontrolü zor çevresel sorunlardan biridir. Sorunun karmaşıklığı; atmosferdeki sera gazı yoğunluklarındaki artış kontrolsüz bir şekilde devam ettiği ...
  • A genetic investigation on the evolution and taxonomy of the genus nannospalax in Turkey 

   Karaman Arslan, Kübra (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde Türkiye'de Nannospalax cinsinin evrimsel tarihi ve taksonomik sınıflandırılmasının detayları üzerine bir görüş birliği yoktur. Bunlar farklı sitotiplerin coğrafik dağılımını, sitotiplerin birbirleriyle ...
  • A life cycle perspective for hydrometallurgical and biohydrometallurgical metal recovery from WEEE 

   Karal, Engin (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-25)
   Nadir toprak elementleri (NTE) birçok kritik önem arz eden veya yaygın olarak kullanılan tüketici/ endüstriyel ürünlerde kullanılmaktadır ve bu durum onlara olan talebin son birkaç on yılda artmasına sebep olmuştur. NTE ...
  • A Modified anaerobic contact process for treating low strength wastewater 

   Albukrek, Metin (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yaygın bir şekilde kullanılan havalı (aerobik) atıksu arıtma sistemlerinde, işletme masraflarının büyük bölümü havalandırma ve çamur bertarafı için harcanmaktadır. Bu sebeple, işletme masrafları daha az olan havasız ...
  • A multiresidue analytical method for the determination oforganic contaminants in agricultural soil 

   Sefiloğlu, Feride Öykü (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-22)
   Tarımsal kirlilik, hem toprak hem de su kaynaklarının kirlenmesine ilişkin en büyük çevreselsorunlardan biridir. Kirleticilerin toprak-su sistemindeki hareketliliği nedeniyle, toprağın kirlenmesi,insan sağlığının yanı sıra ...
  • A numerical model for the Marmara sea 

   Albek, Erdem Ahmet (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Marmara denizi akıntılarının ve su seviyelerinin hesaplanabilmesi için nümerik bir model geliştirilmiştir. Marmara denizinin iki katmanlı akıntı sistemini ortaya çıkarabilmek için, iki katmanlı, zamana bağımlı ...
  • A qsar study on the mutagenic activity of azo dyes and aromatic amine derivatives 

   Küçükali, Müge (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2020-03-03)
   Bu çalışmada, çeşitli azo boyaları ve aromatik amin türevlerinin S9 aktivasyonlu TA98 Salmonella typhimurium bakteri türü üzerindeki mutajenik aktivitesi kullanılarak kantitatif yapı - aktivite ilişkisi (KYAİ; (QSAR)) ...
  • A simple method for small scale wastewater treatment plants for the thickening of sludges: Mesh filter and foam filter 

   Gökyay, Orhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Atık sulardan kaynaklanan çamurların uzaklaştırılması atıksu mühendisliği sahasının en zor ve en pahalı problemi olmaya devam etmektedir. Atıksu arıtma tesisleri, kullanılan sisteme göre ön çöktürme çamuru, aktif çamur, ...
  • A state-of-the-art design technique in landfill engineering: A case study 

   Aykan, S. Birkan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Katı atık yönetim sisteminin fonksiyonel son öğesi olan katı atıkların uzaklaştırılması, gelişmiş ülkelerde başlıca bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, düzenli depolama, evsel ve endüstriyel katı atıkların ...
  • A study of shipping industry and assesment of environmental impacts in Turkey 

   Tuzcu, M. Fikret (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Denizcilikle ilgili çevre değerlerin ve ilgili standartların/güvenlik uygulamalarının önemini her ülkenin açıkça anladığı ve kabul etmiş olduğu, son yıllarda, uluslararası platformlarda istenmektedir. Bu çalışmanın amacı; ...
  • A Study on the characterization of waste automative lubricants in Turkey with an emphasis on reclaimability 

   Ercümen, Yonca (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye'de oluşan atık otomotiv yağlama yağları, geri kazanılabilirlikleri özellikle gözönünde tutularak, nitelik ve nicelik açısından incelenmiştir. Türkiye'de oluşan toplam atık yağın yaklaşık yüzde yirmisinin ...
  • Absorbance spectroscopy based evaluation of humic acid under non-oxidative and oxidative conditions. 

   Paçal, Müge (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, hümik asit konsantrasyonuyla ultraviyole görülebilir parametreler arasındaki ilişkiyi arıtma olmayan ve arıtma olan şartlar altında incelemek. Ultraviyole görülebilir spektroskopik parametreler, ?=254 ...
  • Acceleration of the decomposition rate of anaerobic biological treatment 

   Olcay, Ali Oktay (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Havasız (anaerobik) ayrıştırma, bilimadamlarmın alternatif enerji kaynağı olarak üzerinde yoğunlaştıkları bir atıksu arıtma prosesidir. Bu sistemin en büyük dezavantajı anaerobik mikroorganizmaların yavaş büyüme ...
  • Activated carbon production from pretreated and fermented agricultural residues 

   Yildirim, Hacer (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğal biyokütlede bulunan başlıca bileşikler selüloz, hemiselüloz ve lignindir. Lignoselülozik biyokütleden biyoetanol üretimi sonucu elde edilen proses kalıntısı potansiyel lignin kaynağı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın ...
  • Adsorption capacity of natural organic matter on semi-conductor powders 

   Süphandağ, Şerif Altan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada bir organik madde olan hümik asidin fotokatilitik oksidasyon sonucunda giderebilirliğine, bir yan iletken katalizör olan titanyum diyoksitin adsorpsiyon etkileri, fotokatalitik şartlardan bağımsız olarak ...
  • Adsorption of Cu, Cd and Cr on selected soils 

   Adato, Neli (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Studies about heavy metal interactions with soils havereceived increasing attention due to land disposal of different kindsof sewage sludge. Of particular importance in this field is thesorption process of heavy metals ...
  • Adsorption of heavy metals on soil 

   Tuksavul, İrem Nazan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Adsorption-desorption data are the main processesgoverning the mobility of compounds in soil.In this study, the adso:rptioninvestigated on two different soils (from Bursa andIstanbul) for three heavy metals (Cu, Ni, Zn)! ...