Now showing items 1-20 of 5823

  • ITO/TiO2/P3HT:PCBM/Au yapılı invert hibrid güneş pillerinde kararlılığın ve fotovoltaik parametrelerin iyileştirilmesi 

   Yetkin, Hazel (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-21)
   Güneş pilleri, pili oluşturan malzemenin cinsine bağlı olarak organik, inorganik, boya duyarlı güneş pilleri, organik-inorganik hibrid güneş pilleri olarak sınıflara ayrılırlar. NREL (The National Renewable Energy Labotratory) ...
  • Kocaeli ilindeki orman zararlısı Cerambycıdae (coleoptera) türleri ve populasyon yoğunlukları 

   Atak, Şener (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-21)
   Kocaeli ili uluslararası limanlardan yapılan kereste, tomruk ve ahşap ambalajmalzemelerin ithalatı nedeniyle Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO)alarm listesinde yer alan istilacı orman zararlılarının bulaşması ...
  • İş ilişkilerinde ahlak ve sosyal sorumluluklar 

   Tübek, Sami (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Kocaeli ilinde çevre kirliliğine bağlı proseslerin sistemli analizi ve çevre sorunlarının çözümünde öngörülen organizasyon yapısı 

   Kaya, Gülser (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   KOCAELİ İLİNDE ÇEVRE KİRLİLİ?İNE BA?LI PROSESLERİN SİSTEMLİ ANALİZİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÖNGÖRÜLEN ORGANİZASYON YAPISI GülserKAYA Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Sanayi Envanteri, Çevre Kirliliği Kontrol ...
  • Self-determinasyon hakkı ve Kıbrıs sorunu (1225-1983) 

   Önal, Buket (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Adı, Soyadı Programı Anabilim Dalı Danışmanı Tez Konusu Yılı Sayfa Sayısı Tezin Özeti TEZ ÖZET FORMU Buket ÖNAL Yüksek Lisans İktisat Politikası Prof. Dr. Betül Tosun Self - Determinasyon Hakkı ve Kıbrıs Sorunu (1925-1983) ...
  • Yatırım analizinde sermaye maliyeti sorunu 

   Özyildirim, Gülay (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, işletmelerin yatırım kararı alırken dikkate almaları gereken sermeye maliyeti, sermaye maliyetini hesaplama yöntemleri, işletmenin sermaye yapısını değiştirmek yoluyla sermaye maliyetini etkileyip ...
  • Pay senedi endeksi gelecek (futures) sözleşmeleri 

   Kapucu, Hakan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Dünyada gelecek (fütures) işlemleri 150 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, pay senedi endeksi gelecek sözleşmeleri (stock index futures) oldukça yenidir, îlk olarak 1982 yılında Kansas City Ticaret Odası ...
  • Radyo ve televizyon yoluyla kişilik haklarının ihlali ve hukuksal korunma 

   Aydin, Sevil (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  • Çalışma yaşamında kadın 

   Özdemir, Özden (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
   ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN Özden OZDEMIR Anahtar Kelimeler : Kadının tarihteki yeri, Sektörel bazda kadın, Üniversitelerde kadın. Özet : Bu çalışmada, Önce kadının tarihsel süreç üzerindeki yeri incelenmiştir. Eğitimi, sektörel ...
  • Factoring işlemleri ve muhasebesi 

   Yeni, İlker (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
   ÖZET Factoring, ihracat veya iç ticaret yapan işletmelerin kredili olarak sattıkları mallarla ilgili kısa vadeli alacak faturalarını bir özel finans kurumuna, bu çalışmada ayrıntılı olarak açıklanan türlerden bir ve/veya ...
  • İşletme yönetiminde zaman kullanımının önemi ve bir uygulama 

   Üstündağ, İbrahim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
  • Döner sermaye işletmelerinde muhasebe düzeni ve bir uygulama 

   Karacan, Sami (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
   Döner sermaye işletmeleri kamu yönetimi içinde yer alır. Bu işletmeler genellikle katma ya da özel bütçeli idarelere bağlı olarak kurulurlar. Döner sermaye işletmelerinin bazı işlemleri kendine özgü nitelik taşırken, çoğu ...
  • Bireysel bankacılık tekniklerinden kredi kartları ve yönetimi 

   Gül, Meltem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
   ÖZET Bireysel bankacılık alanındaki gelişmeler Dünya üzerindeki ekonomik gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Bankaların bireysel müşterileri potansiyel bir pazar olarak görmeleri bireysel bankacılığın hızla ilerlemesini ...
  • Liman işletmelerinde muhasebe düzeni ve bir uygulama 

   Yavuz, Gül (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-17)
   II ÖZET Bu çalışmada, liman kavramı ve genel liman sorunları, liman işletmeciliği, Türkiye'de liman işletmeci kuruluşlar, limanda verilen hizmetler genel olarak açıklanmış, T.C.D.D. işletmesi tarafindan işletilen liman ...
  • Yönetsel ve örgütsel etkililiği sağlamada bir yönetim aracı olarak iletişim 

   Misirlioğlu, Gülsen (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada iletişim, bireyler, gruplar ve bölümler arasında ve örgütün dış çevresiyle gerekli ilişkilerin kurulmasında ve bu işlevi ile, yönetsel ve örgütsel etkililikte önemli yeri olan bir kavram olarak ele ...
  • Çevresel etki değerlendirmesi 

   Yanci, Nihan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ TEZ ÖZETİ ÇEVRESEL ETKİ DE?ERLENDİRMESİ Çevre sorunları sanayileşme olgusunun çok fazla önem kazandığı son çeyrek yüzyıllık dilimde ön plana çıkmıştır. ...
  • Türk Savunma Sanayii`nin silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna ve ekonomiye olan etkileri 

   Soner, Veli (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-24)
  • Dünyada ve Türkiye`de serbest bölgeler ve Kocaeli`nin potansiyeli 

   Orhan, Ayhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Serbest bölgeler bir ülkenin siyasi hudutları içinde olmakla beraber gümrük hudutları dışında sayılan seçilmiş sınır ve ticari faaliyetlerin ülkenin diğer kesimlerine göre daha çok teşvik gördüğü ve bürokrasinin en ...
  • Yabancı sermaye şirketlerinin Türkiye`de girişim özgürlüğü 

   Özcan, Fatma (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ TEZ ÖZETİ YABANCI SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'DE GİRİŞİM ÖZGÜRLÜ?Ü Ticaret serbestisi, Uluslararası Hukuk sujesi olan devletin münhasır yetkisi ...
  • Okul yöneticilerinin stres, empati ve kişilik özelliklerine ilişkin bir tarama (İlköğretim okulu örneği) 

   Öztan Ulusoy, Yildiz (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-24)
   79 BÖLÜM IV ÖZET-YARGI VE ÖNERİLER Özet Bu araştırma da, ` Okul Yöneticilerinin Stres, Empatik Beceri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin bir Tarama ` çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Kocaeli merkezinde bulunan ilköğretim ...