Now showing items 1-20 of 5823

  • Fourier dönüşümünden yararlanarak kütle derinlik parametrelerinin tayini ve Afyon Bouguer Anomali haritasına uygulanması 

   Işik, Mahir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   FOURIER DÖNÜŞÜMÜNDEN YARARLANARAK KÜTLE DERİNLİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ VE AFYON BOUGUER ANOMALİ HARİTASINA UYGULANMASI MAHİR IŞIK Anahtar Kelimeler: Fourier Dönüşümü, Çekim Bağıntısı, Cauchy Rezidue Teoremi, Bouguer ...
  • Taşıt motorlarında kullanılan açık kanatlı pompaların teorik ve deneysel incelenmesi 

   Yiğit, Kadri Süleyman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TAŞIT MOTOTLARINDA KULLANILAN AÇIK KANATLI POMPALARIN ARALIK KAYIPLARININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Kadri Süleyman Yİ?İT Anahtar Kelimeler: Açık Çark, Düz Kanatlı Çark, Geriye Eğimli Çark, Aralık Kaybı, Santrifüj ...
  • Çakışık ağ sisteminde iki boyutlu, sıkıştırılmaz, laminer akış problemlerinin çözümü için bir program 

   Seçilmiş, Mustafa (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÇAKIŞIK AG SİSTEMİNDE İKİ BOYUTLU, SIKIŞTIRILAMAZ, LAM1NER AKIŞ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR PROGRAM Mustafa SEÇİLMİŞ Anahtar Kelimeler: Sıkıştırılamaz Akış, Sonlu Hacim Yöntemi, Çakışık Ağ Sistemi. Özet: Bu çalışmada ...
  • Mikroişlemci kontrollü demiryolu yönetimi ve Türkiye`de uygulanabilirliği 

   Bütün, Erhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   MİKROIŞLEMCİ KON TROLL Ü DEMİR YOLU YÖNETİMİ ve TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİ?İ Anahtar Kelimeler : Mikroişlemci, Demiryolu Yönetimi, Mikrobilgisayarlı Ölçüm Sistemleri. Günümüzde elektrikli toplu taşımacılık sistemleri ...
  • Homojen olmayan ortamda elektromagnetik saçılma problemleri 

   Dursun, Nurten (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Helmholtz Denklemi, Saçılma Problemleri Özet: Zaman harmonikli elektromanyetik saçılma problemleri (ESP) için, yeni bir nümerik metot uygulanmıştır. Cismin homojen olmayan ve katmanlı bir ortamlı olduğu düşünülerek ...
  • Güç sistem harmonikleri ve bu harmoniklerin elektrikli ulaşım sistemlerinde belirlenmesi ve değerlenmesi 

   Yörükeren, Nuran (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   GÜÇ SİSTEM HARMONİKLERİ ve BU HARMONİKLERİN ELEKTRİKLİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE BELİRLENMESİ ve DE?ERLENDİRİLMESİ NuranYÖRÜKEREN Anahtar Kelimeler: Güç Sistemlerinde Harmonik Üreten Kaynaklar ve Analizi, Etkileri, Elektrik ...
  • Analitik makina konstrüksiyonunda yorulma emniyetli tasarımlar 

   Sinmazçelik, Tamer (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ANALİTİK MAKİNA KOSTRÜKSİYONUNDA YORULMA EMNİYETLİ TASARIMLAR. Tamer SINMAZÇELİK Anahtar Kelimeler: Güvenirlik, Yorulma. Özet: Bu çalışmada, değişken zorlanmalar altında çalışan makina parçalarının tasarlanmaları esnasında ...
  • Modern elektrikli ulaşım sistemlerinde elektrikli otomobillerin enerji bakımından değerlendirilmesi 

   Kuşdoğan, Şule (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   MODERN ELEKTRİKLİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ENERJİ BAKIMINDAN DE?ERLENDİRİLMESİ Şule KUŞDOGAN Anahtar Kelimeler: Elektrikli otomobiller, enerji sistemleri, tahrik düzenleri, çevre, sonuçlar. özet: ...
  • Kesici takım malzemelerinde PVD CVD tipi modern seramik katmanların takım ömrüne etkisi 

   Karagöz, Hüseyin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET: Kesme koşullan ile takım ve iş parçası malzemesinin yoğun etkisini içeren işlenebilirlik kavramının arttırılması için takım-iş parçası arayüzeyinin azaltılması gerekir. Böylesi bir işlevi hem sert ve aşınmaya dayanıklı ...
  • Alan ısıtmasında elektrik enerjisi 

   Akalin, Gül (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ALAN ISITMASINDA ELEKTRİK ENERJİSİ Gül AKALIN Anahtar Kelimeler : Alan Isıtması, Elektrikli Isıtma Sistemleri özet s Bu çalışmada > alan ısıtmasında ? gerekli koşullar sağlandığı takdirde konvansiyonel ısıtma sistemlerine ...
  • Çok amaçlı karar vermede etkileşimli beklenti düzeyi yaklaşımı 

   Demir, Rukiye (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÇOK AMAÇLI KARAR VERME DE ETKİLEŞİMLİ BEKLENTİ DÜZEYİ YAKLAŞIMI Rukiye DEMİR Anahtar Kelimeler: Çok Amaçlı Karar Verme, Karar Verici, Bileşenler, Amaçlar, Hedefler, Kriterler, Beklenti Düzeyi Bu tezin ana konusu, Zionts ...
  • Kuantum renk dinamiğinde gluon ve kuark propagatorlarının tek ilmekli yaklaşımda hesabı 

   Yilmazkaya, Jale (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, şiddetli etkileşmenin teorisi olan KRD 'deki baza problemler ele alınmıştır. Bilindiği gibi şiddetli etkileşme sabiti yalnız momentumun büyük değerlerinde sıfıra yaklaşır ve g^l olur. Şiddetli ...
  • Bilgisayar destekli seri yol kullanarak çok işlemcili denetimin asenkron motora uygulanması 

   Çakir, Bekir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ BUS SİSTEMİ KULLANARAK ÇOK İŞLEMCİLİ DENETİMİN ASENKRON MOTORA UYGULANMASI Bekir ÇAKIR Anahtar Kelimeler: Çok İşlemcili Denetim, Seri Bus Sistemi Yapısı, Asenkron Motor Hız Denetimi özet: Asenkron ...
  • MCS-51 Mikrodenetleyici uygulamaları 

   Kara, Mehmet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   8051 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI Anahtar Kelimeler : Mikrodenetleyici, Kontrol, Bit, Byte, Süreç özet : Bu çalışmada son 15 yılda endüstriyel otomasyondan tüketici sistemlerine kadar geniş bir alanan hizmet eden ...
  • Homojen olmayan ortamlarda ters saçılma problemleri 

   Apak, Serda (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   HOMOJEN OLMAYAN ORTAMLARDA TERS SAÇILMA PROBLEMLERİ Serda APAK Anahtar Kelimeler:Elektromanyetik Dalgalar, Helmholtz Denklemi, Ters Saçılma Özet: Bu çalışmada, üç katmanlı homojen bir ortamın ara katında homojen olmayan ...
  • Sürekli mıknatıslı senkron motorlar 

   Bilgin, M.Zeki (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   ÖZET SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR M. Zeki BİLGİN Anahtar kelimeler: Sürekli mıknatıs (SM), Senkron Motor, SMSM, Fırçasız d.a. Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor (SMSM) genellikle küçük güçlü kontrol motorları olarak ...
  • Uydu-gezgin iletişimde yayılım modelinin bilgisayar benzetimi 

   Sancak, Erol (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   UYDU-GEZGİN SİSTEMLERDE YA YILIM MODELİNİN BİLGİSAYAR BENZETİMİ Anahtar Kelime : Uydu-gezgin iletişim sistemi, gezgin iletişim, uydu iletişimi, çok yollu bayılma, işaret gölgelenmesi, bayılma derinliği, bayılmak işaret. ...
  • Mikroişlemci temelli sistem tasarımı 

   Ergüden, İsmail (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   MİKROİŞLEMCİ TEMELLİ SİSTEM TASARIMI İsmail Ergüden Anahtar Kelimeler: Mikrokontrolör, Otomatik Kontrol Sistemi, Cipler, Film Banyo Makinası, Otomatik Film Banyo Sistemi Özet: Bu çalışmada, mikrokontrolör temelli bir kontrol ...
  • İş ilişkilerinde ahlak ve sosyal sorumluluklar 

   Tübek, Sami (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Yatırım analizinde sermaye maliyeti sorunu 

   Özyildirim, Gülay (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, işletmelerin yatırım kararı alırken dikkate almaları gereken sermeye maliyeti, sermaye maliyetini hesaplama yöntemleri, işletmenin sermaye yapısını değiştirmek yoluyla sermaye maliyetini etkileyip ...