Now showing items 1-1 of 1

    • Manavgatlı Ali Zelîlî`nin Niyâzü`l-Müznibîn`in 

      Kinay Civelek, Nilay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
      XVI. yüzyıl sonu XVII. yüzyıl baĢında yaĢayan Ali Zelîlî mutasavvıf bir Ģairdir.ġairin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada onuntek eseri olan Niyâzü‟l-Müznibîn adlı mesnevisinin çeviriyazılı ...