Now showing items 1-5 of 5

  • Manavgatlı Ali Zelîlî`nin Niyâzü`l-Müznibîn`in 

   Kinay Civelek, Nilay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
   XVI. yüzyıl sonu XVII. yüzyıl baĢında yaĢayan Ali Zelîlî mutasavvıf bir Ģairdir.ġairin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada onuntek eseri olan Niyâzü‟l-Müznibîn adlı mesnevisinin çeviriyazılı ...
  • Mühimme defterlerine göre XVII. yüzyılın ikinci yarısında Erzurum eyaleti 

   İnce, Yunus (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-05-21)
   Osmanlı Devleti üzerine yapılan tarih araştırmalarında tarihsel olayların gün yüzüne çıkarılmasında Mühimme Defterleri önemli bir vazife görmektedir. Mühimme defterleri, Divan-ı Hümayun'da görüşülen toplumsal, siyasal, ...
  • Rodoscuk`ta gayrimüslimler: 1640-1648 (Şer`iyye sicillerine göre) 

   Şahiner, Yakup (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-14)
   Bu çalışmada şer'iyye sicillerine dayanarak 1640-1648 yılları arasında Rodosçuk'ta (Tekirdağ) gayrimüslimlerin sosyal, kültürel, iktisadî, dinî ve hukukî yaşamları ele alınmıştır. Beş bölümden oluşan bu incelemenin ...
  • Rodoscuk`ta sosyal ve ekonomik hayat: 17.yüzyıl başları (Şer`iyye sicillerine göre) 

   Akbulut, Merve (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-22)
   `daha sBu çalışmada, 1601-1606 yılları arasında Rodosçuk'ta aile, sosyal yapı ve ekonomik durumu ele alınmıştır. Çalışma içeriği oluşturulurken genel olarak şer'iyye sicilleri ve yazılı eserler ön planda tutulup ...
  • Tellizade Vehbi ve Urfî-i Şirazî Divanı Şerhi (Tenkitli metin-inceleme) 

   Gözitok, Mehmet Akif (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-10-31)
   Bu çalışmada, XVII. yüzyıl şerh edebiyatımızın bir ürünü olan ve 1076/1666 yılında Urfalı Tellizade Vehbî tarafından yazılan Şerh-i Divan-i Urfî isimli eser üzerinde durulmuş ve söz konusu eser bir giriş ve üç bölümde ...